Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 14. märts 2013

Euroopa Komisjon tõhustab võitlust ebaausate kaubandustavade vastu

Brüssel, 14. märts 2013. Euroopa Komisjon teatas täna meetmetest, millega võidelda ebaausate müügivõtete vastu, nagu näiliselt tasuta pakkumised, peibutusmüük ja otsene ostusurve lastele. Viis aastat pärast ebaausate kaubandustavade direktiivi jõustumist hindas komisjon selle rakendamist ja kuulutas välja uued meetmed direktiivi paremaks jõustamiseks, et suurendada ostjate turvalisust Euroopa siseturul.

See moodustab osa komisjoni jõupingutustest tarbijate usalduse suurendamiseks Euroopa tarbijakaitse tegevuskava raames (IP/12/491). Piiriülene ostude tegemine interneti teel võimaldab tarbijatel nautida kuni 16 korda suuremat tootevalikut, kuid 60% Euroopa tarbijatest seda võimalust veel ei kasuta. Seetõttu ei saa need inimesed osa suurest valikust ja madalamatest hindadest ühtsel turul. Eeskirjade tõhusam jõustamine tarbijate usalduse suurendamiseks aitaks märkimisväärselt hoogustada majanduskasvu Euroopa Liidus. Praegu on üha rohkem tarbijaid huvitatud ostude tegemisest muudes liikmesriikides võrreldes 2006. aastaga, kui ELi eeskirjad veel ei kehtinud.

„Tarbijakulutused moodustavad 56% ELi sisemajanduse koguproduktist, kuid tarbijate kartus piiriülese ostlemise ees ei lase meil ikka veel kasutada kõiki ühtse turu pakutavaid võimalusi”, teatas ELi õigusvolinik Vivane Reding. „Tarbijate kaitsmiseks on kehtestatud korralikud eeskirjad, kuid me peame nende jõustamist parandama, seda eriti piiriüleste juhtumite puhul. Me peame täielikult keelama müügipettused, et tarbijad teaksid täpselt, mida nad ostavad ja et neid ei alt ei veetaks. See eeldab ühtset lähenemisviisi kehtivate eeskirjade jõustamisel.”

Ebaausate kaubandustavade direktiivi toel on liikmesriikide tarbijakaitseasutused suutnud pidurdada paljusid ebaausaid kaubandustavasid, nagu valeteabe esitamine tarbijatele või agressiivsete võtete kasutamine valikute tegemise mõjutamiseks. Direktiiv asendab 27 liikmesriigi ebaausate kaubandustavade eeskirjad ühtse lihtsama kogumiga, mistõttu on tarbijatel hõlpsam mõista omi õigusi sõltumata sellest, kus ELis nad oste teevad. Kuid ei tarbijad ega ettevõtjad tea endiselt, kuidas eri riikide täitevasutused neid eeskirju jõustavad.

Neli ELi viiest internetti kasutavast tarbijast (81%) kasutas 2010. aastal hinnavõrdluse veebilehte. Sellised abivahendid aitavad suurendada tarbijate usaldust vaid siis, kui nendes esitatav teave on selge ja täpne, mida see praegusel ajal tingimata ei ole.

Eri sidusrühmad on andnud märku hinnavõrdluse veebilehtedega seotud probleemidest, eelkõige seoses läbipaistvuse ja esitatud teabe mittetäielikkusega.

Korduvad probleemid või uued, näiteks internetikeskkonnas tekkivad kaubandustavad on sageli piiriülese mõjuga ja tekitavad riikide täitevasutustele sarnaseid küsimusi. Seetõttu on tarvis eeskirju ühtlasemalt jõustada.

Näiteks võib tuua juhtumi, kus trahviti juhtivat olmeelektroonika müüjat, kes pakkus tarbijatele oma toodete ostmisel kaheaastast garantiid tasu eest, kuigi see teenus on ELi õiguse kohaselt tasuta. Kuna teisteski liikmesriikides on tekkinud sarnased probleemid, kirjutas õigusvolinik Viviane Reding kõikidele tarbijakaitsega tegelevatele ministritele, et juhtida nende tähelepanu toimunule ja küsida, milliseid jõustamismeetmeid nende riigis võetakse. Saadud vastused osutavad direktiivi ebaühtlasele tõlgendamisele ja jõustamisele liikmesriikides.

Seetõttu kavatseb komisjon liikmesriikide täitevasutuste koostööd tugevdada ja teha järgmist:

  • tõhustada Euroopa tarbijakaitsevõrgustikku ja jätkata ühiste jõustamismeetmete (lauskontrollide) korraldamist;

  • juhendada liikmesriike direktiivi tõhusal kohaldamisel ja aidata neil parimat tava jagada;

  • luua konkreetsed näitajad, mille abil selgitada välja jõustamisel tekkivad puudused ja ebaõnnestumised, mille puhul on tarvis täiendavat uurimist ja/või parandusmeetmeid;

  • korraldada riiklike täitevasutuste vahel korrapäraselt temaatilisi seminare ning täitevasutuste ja kohtunikkonna koolitusi.

Peamised tarbijatele muret valmistavad valdkonnad on reisimine ja transport, digitaal- ja finantsteenused ning kinnisvaraturg. Lisaks peavad täitevasutused hakkama pöörama rohkem tähelepanu keskkonnaalastele väidetele, mida esitatakse sageli väga üldise ja ähmasena ning mitte kõige vastutustundlikumalt.

Taust

Direktiiv 2005/29/EÜ ebaausate kaubandustavade kohta võeti vastu 2005. aastal ja selles on sätestatud ebaausate kaubandustavade vastu võitlemise ühtsed eeskirjad. Direktiiviga tagatakse, et tarbijaid ei eksitataks, nad ei puutuks kokku agressiivsete kaubandustavadega ning et ettevõtjate ELis esitatud mis tahes väide oleks selge, tõepärane ja tõendatud, võimaldades tarbijal teha teadlikke ja otstarbekohaseid valikuid. Lisaks sellele on direktiivi eesmärk tagada, edendada ja kaitsta ausat konkurentsi kaubandustavade valdkonnas. Direktiivi reguleerimisala on lai ja seda kohaldatakse kõikide majandussektorite suhtes.

Erisätetega ennetatakse vastuvõtlike tarbijate, nagu lapsed, ärakasutamist. Direktiiv sisaldab ka musta nimekirja tavadest, näiteks peibutusreklaam ja näiliselt tasuta pakkumised, mis on alati keelatud.

Täna avaldatud aruande kohaselt on liikmesriigid teatanud, et ressursside nappus, riiklike menetluste keerukus ja karistuste vähene hoiatav mõju ei lase direktiivi täiel määral rakendada.

Euroopa Komisjoni korraldataval, 18.–19. märtsil 2013 toimuval Euroopa tarbijakonverentsil avaneb võimalus arutada kõikide sidusrühmadega konkreetseid võimalusi tarbijaõiguste tagamiseks nii liikmesriigi siseselt kui ka piiriüleselt ja otsida võimalusi ühtsel turul kogu ELi mõjutavatele juhtumitele reageerimiseks.

Lisateave

Pressimaterjalid – ebaausad kaubandustavad:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/news/130314_en.htm  

Teatis „Tarbijakaitse kõrge taseme saavutamine – usalduse suurendamine siseturul”

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucpd_communication_en.pdf

Aruanne ebaausaid kaubandustavasid käsitleva direktiivi 2005/29/EÜ kohaldamise kohta

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucpd_report_en.pdf

Uuring direktiivi 2005/29/EÜ kohaldamise kohta finantsteenuste ja kinnisvara valdkonnas

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/news/130108_en.htm

Ebaausaid kaubandustavasid käsitlevad ELi õigusaktid:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfair-trade/index_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktisikud :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar