Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2013

Για να δοθεί τέλος στις απάτες μέσω μάρκετινγκ: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για να ενισχυθεί η επιβολή της νομοθεσίας όσον αφορά τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2013 — Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια σειρά μέτρων για την καταπολέμηση των επιθετικών εμπορικών πρακτικών σε όλη την ΕΕ όπως είναι οι ψευδείς «δωρεάν» προσφορές, οι διαφημίσεις τύπου «δόλωμα και μεταστροφή» για προϊόντα που δεν μπορούν να παρασχεθούν και οι διαφημίσεις - πρόσκληση προς τα παιδιά. Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της, η Επιτροπή επανεξέτασε την εφαρμογή της Οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και ανακοίνωσε σχέδια για την ενίσχυση της επιβολής των κανόνων με σκοπό την αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών όταν προβαίνουν σε αγορές στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά.

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της δράσης της Επιτροπής για την τόνωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού θεματολογίου για τους καταναλωτές (IP/12/491). Κάνοντας τις αγορές τους μέσω Διαδικτύου σε άλλες χώρες της ΕΕ, οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε έως και 16 φορές περισσότερα προϊόντα, όμως το 60 % των καταναλωτών εξακολουθεί να μην επωφελείται από αυτή τη δυνατότητα. Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές δεν ωφελούνται πλήρως από την ποικιλία επιλογής και από τις χαμηλότερες τιμές που προσφέρει η ενιαία αγορά. Η βελτίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών μέσω της καλύτερης επιβολής των κανόνων μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Πράγματι, από έρευνες προκύπτει ότι είναι περισσότεροι σήμερα οι καταναλωτές που ενδιαφέρονται για διασυνοριακές αγορές και επιθυμούν να ξοδέψουν περισσότερα χρήματα εκτός της χώρας τους σε σχέση με το 2006, όταν οι κανόνες της ΕΕ δεν είχαν ακόμη τεθεί σε ισχύ.

«Οι καταναλωτικές δαπάνες αποτελούν το 56 % του ΑΕΠ της ΕΕ, αλλά η έλλειψη εμπιστοσύνης από μέρους των καταναλωτών για την πραγματοποίηση αγορών σε άλλες χώρες της ΕΕ, σημαίνει ότι δεν αξιοποιούμε ακόμη πλήρως το δυναμικό της ενιαίας αγοράς», δήλωσε η Αντιπρόεδρος Κα Reding, Επίτροπος της ΕΕ για θέματα Δικαιοσύνης. «Έχουμε θεσπίσει καλούς κανόνες για την προστασία των καταναλωτών, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε την καλύτερη εφαρμογή τους, ιδίως σε περιπτώσεις διασυνοριακών συναλλαγών. Θα επιθυμούσα να υπάρχει μηδενική ανοχή έναντι των αδίστακτων εμπόρων ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν ακριβώς τι είναι εκείνο που αγοράζουν και να μην γίνονται θύματα εκμετάλλευσης. Αυτό σημαίνει επίσης ότι πρέπει να υιοθετήσουμε μια συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά την επιβολή της ίδιας δέσμης κανόνων.»

Χάρη στην οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, οι εποπτικοί φορείς προστασίας των καταναλωτών σε εθνικό επίπεδο μπόρεσαν να καταστείλουν ένα ευρύ φάσμα αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, όπως η παροχή αναληθών πληροφοριών στους καταναλωτές ή η χρησιμοποίηση επιθετικών τεχνικών που αποσκοπούν στο να επηρεάσουν τις επιλογές τους. Αντικαθιστώντας 27 εθνικά συστήματα με ένα ενιαίο σύνολο κανόνων, η οδηγία είχε ως αποτέλεσμα την απλοποίηση των κανόνων για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, ώστε να είναι ευκολότερο για τους καταναλωτές να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, σε οιαδήποτε αγορά της ΕΕ. Ωστόσο, τόσο οι καταναλωτές, όσο και οι έμποροι εξακολουθούν να διακατέχονται από αβεβαιότητα ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω κανόνες θα επιβληθούν από τους διαφορετικούς εθνικούς φορείς επιβολής.

Τέσσερις στους πέντε διαδικτυακούς καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (81 %) χρησιμοποίησαν έναν δικτυακό τόπο σύγκρισης τιμών το 2010. Εντούτοις, εργαλεία αυτού του είδους μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών μόνον εφόσον παρέχουν σαφείς και ακριβείς πληροφορίες, κάτι το οποίο δεν ισχύει απαραιτήτως σήμερα. Διάφοροι ενδιαφερόμενοι επεσήμαναν προβλήματα σε σχέση με τους συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους, ιδιαίτερα σε σχέση με τη διαφάνεια και τον ελλιπή χαρακτήρα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Επιπλέον, ζητήματα που εμφανίζονται συχνά και νεοεμφανιζόμενες εμπορικές πρακτικές, όπως εκείνες που λαμβάνουν χώρα σε διαδικτυακό περιβάλλον, συχνά έχουν διασυνοριακή διάσταση και θέτουν κοινά ερωτήματα στους αρμόδιους για την επιβολή της νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο. Αυτό απαιτεί μια πιο συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά την επιβολή.

Για παράδειγμα, σε επιχείρηση που κατέχει ηγετική θέση στην αγορά ηλεκτρονικών συσκευών επιβλήθηκε πρόστιμο από την αρμόδια εθνική αρχή λόγω του ότι πρόσφερε στους καταναλωτές εγγύηση διάρκειας 2 ετών για τα προϊόντα της έναντι πληρωμής, μολονότι οι καταναλωτές δικαιούνται ήδη αυτή την υπηρεσία δωρεάν με βάση την ενωσιακή νομοθεσία. Δεδομένου ότι παρόμοιοι προβληματισμοί είχαν ήδη τεθεί σε άλλα κράτη μέλη, η Αντιπρόεδρος Κα Viviane Reding επέστησε με μήνυμά της την προσοχή όλων των υπουργών που είναι αρμόδιοι για θέματα καταναλωτών στην εν λόγω περίπτωση ζητώντας τους να ερευνήσουν εάν λαμβάνονται μέτρα επιβολής σε εθνικό επίπεδο. Από τις απαντήσεις που δόθηκαν προκύπτει ότι υφίσταται έλλειψη συνοχής ως προς την ερμηνεία και επιβολή της οδηγίας από τις εθνικές αρχές.

Η Επιτροπή θα επιδιώξει συνεπώς να διαδραματίσει πιο σημαντικό ρόλο όσον αφορά την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ εθνικών φορέων επιβολής ως εξής:

  • Ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα του Ευρωπαϊκού δικτύου προστασίας των καταναλωτών και προωθώντας περαιτέρω την συντονισμένη ανάληψη δράσεων επιβολής («σαρώσεις»)·

  • Παρέχοντας βοήθεια στα κράτη μέλη για την αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας με καθοδήγηση και μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών·

  • Αναπτύσσοντας δείκτες επιβολής της νομοθεσίας για τον εντοπισμό των ανεπαρκειών και των αδυναμιών που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση και/ή διορθωτικά μέτρα·

  • Καθιερώνοντας τακτικά θεματικά εργαστήρια μεταξύ των εθνικών αρχών επιβολής του νόμου και προβλέποντας δυνατότητες κατάρτισης για τους αρμόδιους για την επιβολή της νομοθεσίας και του δικαστικού τομέα.

Οι ταξιδιωτικές και μεταφορικές, ψηφιακές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, καθώς και οι αγορές ακινήτων έχουν εντοπιστεί ως οι σημαντικότεροι κλάδοι όπου οι καταναλωτές εξακολουθούν να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και στους οποίους απαιτείται να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες. Επιπλέον, οι ελεγκτές πρέπει να εγκύψουν περισσότερο σε θέματα που αφορούν περιβαλλοντικούς «οικολογικούς» ισχυρισμούς των εμπόρων λιανικής πώλησης, οι οποίοι συχνά είναι πολύ γενικευμένοι, ασαφείς και δεν χρησιμοποιούνται πάντοτε με υπευθυνότητα.

Ιστορικό

Η οδηγία2005/29/EΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, που εγκρίθηκε το 2005, προβλέπει εναρμονισμένους κανόνες για την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Εξασφαλίζει ότι οι καταναλωτές δεν παραπλανούνται ούτε εκτίθενται σε επιθετικές μεθόδους μάρκετινγκ και ότι οποιοσδήποτε ισχυρισμός από πλευράς των εμπορευόμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σαφής, ακριβής και αιτιολογημένη, παρέχοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να προβαίνουν σε ενημερωμένες και εύλογες επιλογές. Η οδηγία στοχεύει επίσης να εξασφαλίσει, να προωθήσει και να προστατεύσει τον θεμιτό ανταγωνισμό στον τομέα των εμπορικών πρακτικών. Έχει ευρύ πεδίο εφαρμογής και ισχύει σε όλους τους οικονομικούς τομείς.

Ειδικές διατάξεις εμποδίζουν την εκμετάλλευση των ευάλωτων καταναλωτών, όπως είναι τα παιδιά. Η οδηγία περιλαμβάνει επίσης μια «μαύρη λίστα» πρακτικών, όπως είναι αυτή του τύπου «διαφήμιση δόλωμα» ή του τύπου «ψευδείς δωρεάν προσφορές», που απαγορεύονται υπό οιεσδήποτε συνθήκες.

Στη σημερινή έκθεση, τα κράτη μέλη και οι ενδιαφερόμενοι παράγοντες επισημαίνουν ότι η έλλειψη πόρων, η πολυπλοκότητα των εσωτερικών διαδικασιών και η έλλειψη αποτρεπτικών κυρώσεων απειλούν να υπονομεύσουν την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας.

Η Σύνοδος του Ευρωπαίου Καταναλωτή στις 18-19 Μαρτίου 2013 που διοργανώθηκε από την Επιτροπή θα προσφέρει την ευκαιρία να συζητηθούν με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς συγκεκριμένες λύσεις για τη βελτίωση της επιβολής των δικαιωμάτων των καταναλωτών, τόσο εντός των εθνικών συνόρων όσο και διασυνοριακά και να διερευνήσουν τρόπους ώστε να δοθούν αποτελεσματικές απαντήσεις σε περιπτώσεις κοινοτικού ενδιαφέροντος στην ενιαία αγορά.

Για περισσότερες πληροφορίες

Υλικό για τον τύπο — αθέμιτες πρακτικές προς τους καταναλωτές:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/news/130314_en.htm  

Ανακοίνωση με τίτλο: «επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών Δημιουργία εμπιστοσύνης στην εσωτερική αγορά»

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucpd_communication_en.pdf

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucpd_report_en.pdf

Μελέτη για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/29/ΕΚ στους τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της ακίνητης περιουσίας

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/news/130108_en.htm

Η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfair-trade/index_en.htm

Ιστοσελίδα της Αντιπροέδρου κας Viviane Reding, Επιτρόπου της ΕΕ για θέματα δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/reding

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar