Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 14. března 2013

Červená karta marketingovým podvodům: Evropská komise zlepšuje vymáhání pravidel proti nekalým obchodním praktikám

Brusel 14. března 2013 – Evropská komise dnes v hlavních rysech představila soubor akcí pro boj proti agresivním obchodním praktikám napříč Unií, tj. například proti falešným „bezplatným“ nabídkám, vábivé a matoucí reklamě na výrobky, které nelze dodat, či navádění dětí k nákupu. Komise přezkoumala, jak je uplatňována směrnice o nekalých obchodních praktikách, která vstoupila v platnost před pěti roky, a představila plány, jak vymáhání pravidel zintenzivnit. Cílem je zvýšit důvěru občanů v případě, že nakupují na vnitřním trhu Unie.

Iniciativa tvoří součást aktivit Komise v rámci evropského programu pro spotřebitele (IP/12/491) usilujících o posílení důvěry spotřebitelů. Spotřebitelé nakupující na internetu v jiné zemi v EU mají až 16krát větší výběr zboží, leč 60 % spotřebitelů tento způsob maloobchodních nákupů stále nevyužívá. V důsledku této své zdrženlivosti spotřebitelé nevyužívají plně rozmanitosti výběru a nižších cen, které jednotný trh nabízí. Lepším vymáháním pravidel může být prohloubena důvěra spotřebitelů, což následně významně podpoří hospodářský růst v Evropě. Z průzkumů vyplývá, že v porovnání s rokem 2006, kdy pravidla EU nebyla dosud v účinnosti, má dnes více spotřebitelů zájem nakupovat přes hranice a je připraveno za přeshraniční nákupy utratit více peněz.

„Spotřebitelské výdaje představují 56 % HDP EU. Nedůvěra spotřebitelů v přeshraniční nakupování v rámci EU však způsobuje, že potenciál jednotného trhu stále není plně využíván,“ uvedla místopředsedkyně Komise Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost. „Zavedli jsme kvalitní pravidla na ochranu spotřebitelů, nyní však musíme dbát na to, aby byla lépe vymáhána, a to zejména v přeshraničních případech. Jde mi o nulovou toleranci nepoctivých obchodníků. Spotřebitelé musí přesně vědět, co nakupují a že nejsou odíráni. Z toho rovněž vyplývá nutnost jednotného přístupu k vymáhání stejného souboru pravidel.“

Díky směrnici o nekalých obchodních praktikách byly vnitrostátní kontrolní orgány v oblasti ochrany spotřebitele schopny eliminovat značnou řadu nekalých obchodních praktik, např. poskytování nepravdivých informací nebo používání agresivních technik na ovlivnění volby či úsudku. Směrnice zjednodušila pravidla pro boj s nekalými obchodními praktikami tím, že nahradila 27 národních právních úprav jedním souborem pravidel. Pro spotřebitele je tak snazší znát svá práva bez ohledu na to, kde v EU nakupuje. Spotřebitelé ani obchodníci si však stále nemohou být zcela jisti, jelikož nevědí, jak budou tato pravidla vymáhat různé vnitrostátní donucovací orgány.

Čtyři z pěti spotřebitelů z EU (81 %), kteří nakupují na internetu, použili v roce 2010 internetový srovnávač cen. Tyto nástroje však mohou posílit důvěru spotřebitelů, pouze poskytují-li jasné a přesné informace. To však nemusí být nutně dnešní situace. Podle vyjádření řady zúčastněných osob se tyto internetové srovnávače cen potýkají s problémy, zejména pokud jde o transparentnost a úplnost poskytovaných informací.

Navíc opakující se problémy nebo nové obchodní praktiky, například ty, které se objevují na internetu, mají často přeshraniční rozměr a nastolují společné otázky pro vnitrostátní donucovací orgány. Tato problematika si žádá jednotnější přístup k prosazování práva.

Jako příklad lze uvést následující situaci. Lídr trhu v oboru elektronických přístrojů dostal od vnitrostátního donucovacího orgánu pokutu za to, že spotřebitelům nabízel na své výrobky dvouletou záruku za poplatek, přestože podle práva EU měli spotřebitelé nárok na tuto záruku zdarma. Vzhledem k tomu, že k podobným problémům došlo i v jiných členských státech, obrátila se místopředsedkyně Komise Viviane Redingová na všechny ministry členských států EU, do jejichž působnosti spadá ochrana spotřebitele, aby je na daný problém upozornila a aby zjistila, jaká vnitrostátní opatření podnikají pro účely prosazení práva. Z obdržených odpovědí vyplynulo, že neexistuje jednotný výklad či vymáhání směrnice ze strany vnitrostátních orgánů.

Komise proto bude usilovat o to, aby hrála významnější úlohu při posilování spolupráce mezi vnitrostátními donucovacími orgány tím, že:

  • posílí účinnost evropské sítě pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele a dále podpoří koordinované kroky při prosazování práva (tzv. „sweeps“),

  • pomůže členským státům s účinným uplatňováním směrnice prostřednictvím pokynů a sdílením osvědčených postupů,

  • vyvine ukazatele odhalující nedostatky a selhání v oblasti vymáhání, jež si vyžadují další šetření nebo nápravu,

  • zavede pravidelné tematické workshopy mezi vnitrostátními donucovacími orgány a bude organizovat školení pro donucovací a soudní orgány.

Jako hlavní odvětví, kde jsou spotřebitelé stále bráni zkrátka a kde je zapotřebí vynaložit další úsilí, byly identifikovány cestovní ruch a doprava, digitální a finanční služby a trhy s nemovitostmi. Donucovací orgány se navíc musí více zaměřit na environmentální „zelená“ tvrzení obchodníků, která jsou často velmi obecná, vágní a ne vždy užívána seriózně.

Souvislosti

Směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách přijatá v roce 2005 harmonizuje pravidla pro boj proti nekalým obchodním praktikám. Zajišťuje, aby spotřebitelé nebyli uváděni v omyl ani vystavováni agresivnímu marketingu a aby jakékoli tvrzení obchodníka v EU bylo jasné, přesné a podložené, a spotřebitelé se tak mohli informovaně a smysluplně rozhodovat. Cílem směrnice je rovněž zajistit, podporovat a chránit korektní hospodářskou soutěž v oblasti obchodních praktik. Směrnice má širokou oblast působnosti a vztahuje se na všechna hospodářská odvětví.

Směrnice obsahuje zvláštní ustanovení na ochranu zranitelných spotřebitelů, např. dětí. Dále obsahuje tzv. „černou listinu“ praktik zakázaných za všech okolností, jako je například vábivá reklama nebo falešné bezplatné nabídky.

Podle vyjádření členských států a zúčastněných osob obsažených v dnešní zprávě hrozí, že by tento právní nástroj nemusel být řádně uplatňován z důvodu nedostatku zdrojů, složitosti vnitřních postupů a neexistence odrazujících sankcí.

Komise organizuje Evropský spotřebitelský summit (18. a 19. března 2013), na kterém bude možné diskutovat se všemi zúčastněnými osobami o konkrétních řešeních, jak zlepšit prosazování práv spotřebitelů uvnitř členských států i v rámci Unie, a prozkoumat způsoby, jak účinně reagovat na problémy evropského významu na jednotném trhu.

Další informace

Informace pro tisk – nekalé obchodní praktiky vůči spotřebitelům:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/news/130314_en.htm  

Sdělení „Dosažení vysoké úrovně ochrany spotřebitele

Budování důvěry ve vnitřní trh“

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucpd_communication_en.pdf

Zpráva o uplatňování směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucpd_report_en.pdf

Studie o uplatňování směrnice 2005/29/ES v oblasti finančních služeb a nemovitostí

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/news/130108_en.htm

Právní předpisy EU o nekalých obchodních praktikách:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfair-trade/index_en.htm

Internetové stránky místopředsedkyně Komise a evropské komisařky pro spravedlnost Viviane Redingové:

http://ec.europa.eu/reding


Side Bar