Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 15 mars 2013

Marie Curie-åtgärderna: Kommissionen erbjuder 227 miljoner euro i forskningsbidrag

EU-kommissionen lanserar nu den sista ansökningsomgången för Marie Curie-stipendierna inom det nuvarande sjunde ramprogrammet för forskning 2007-2013. I år kommer cirka 227 miljoner euro att fördelas på omkring 1 000 erfarna forskare. Detta är det högsta belopp som någonsin delats ut genom Marie Curie. Ansökningsförfarandet pågår till den 14 augusti 2013.

– När budgeten stramas åt måste de offentliga utgifterna inriktas på åtgärder som ger EU:s invånare och ekonomi de största fördelarna, säger Androulla Vassiliou, EU-kommissionär som ansvarar för Marie Curie-fonden. Genom Marie Curie-stipendierna stöds framstående forskning inom områden som t.ex. hälso- och sjukvård. Forskningen kan leda till genombrott som förändrar livet för miljontals människor. Forskare som nyligen fått Marie Curie-stipendier har t.ex. gjort banbrytande upptäckter för att bekämpa hepatit C och malaria.

Marie Curie-stipendierna för enskilda stöder forskarnas rörlighet inom och utanför Europa samt bidrar till att locka de bästa utländska forskarna till EU.

– Den prestige det innebär att få ett Marie Curie-stipendium och de utmärkta villkor de erbjuder motiverade mig att söka. Tack vare stipendiet kunde jag arbeta i London och etablera ett stort nätverk av internationella samarbetspartners, säger Armando Arias Esteban från Madrid, som tillbringat två år vid Imperial College i London som EU-stipendiat.

Individuella stipendier kommer även i fortsättningen att delas ut inom de nya Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna som ingår i programmet Horisont 2020, som börjar gälla 2014.

Mer information för dig som vill söka stipendium:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/funding

Bakgrund

Vad är Marie Curie-åtgärderna?

Marie Curie-åtgärderna främjar forskares karriärer i EU genom stipendier som förvaltas av EU-kommissionens genomförandeorgan för forskning. Budgeten för Marie Curie-åtgärderna för perioden 2007–2013 uppgår till 4,7 miljarder euro. Nästan hälften (48 %) går till doktorandutbildningar för forskare, och 24 % går till stipendier för forskare med mer än fyra års erfarenhet efter masterexamen. Återstoden av medlen går till partnerskap mellan näringslivet och den akademiska världen, karriärintegreringsbidrag (för forskare som återvänder till EU), utbytesprogram och särskilda evenemang som den europeiska forskarkvällen.

Sedan 2007 har mer än 4 000 Marie Curie-stipendier delats ut till forskare som arbetar i 50 länder och som företräder över 90 nationaliteter. Hittills har nästan 780 miljoner euro delats ut i individuella stipendier, med ett genomsnittligt bidrag på omkring 195 000 euro. Bidraget omfattar vanligtvis två årslöner, utlandstillägg, forskningskostnader och omkostnader för värdinstitutionen. Omkring 37 % av stödmottagarna är kvinnor. De flesta Marie Curie-stipendiater åker till Storbritannien följt av USA, Frankrike, Tyskland och Schweiz. 75 andra länder tar också emot Marie Curie-stipendiater.

Hur fungerar de individuella stipendierna?

Enskilda forskare lämnar förslag till finansiering i samarbete med sin planerade värdorganisation. Oberoende experter väljer ut de forskare som kommer att få bidrag, på grundval av deras spetskompetens, innovativa forsknings- och utbildningsplan samt det stöd som den mottagande organisationen erbjuder och forskarens framtida karriärmöjligheter.

Det finns tre typer av individuella stipendier:

  • Europeiska stipendier för karriärutveckling (IEF) för forskare som förvärvar kunskap och utvecklar sin forskarkompetens i ett annat land i Europa.

  • Internationella stipendier för karriärutveckling (IOF) erbjuder forskare möjlighet att förvärva ny kunskap vid framstående organisationer utanför Europa. För att få bidrag måste forskarna förbinda sig att återvända till Europa och dela med sig av denna kunskap.

  • Internationella stipendier för forskare från tredjeland (IIF) ger forskare från länder utanför EU möjlighet att utbilda sig i EU.

Vad kommer att hända med de individuella stipendierna efter 2014?

De individuella stipendierna kommer fortsätta att delas ut genom Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna inom programmet Horisont 2020. Forskarna kommer dessutom att få möjlighet att tillbringa en tid vid en annan typ av organisation (t.ex. ett företag). EU-länderna och Europaparlamentet diskuterar fortfarande programinnehållet. EU-kommissionen planerar att lansera den första nya anbudsomgången för individuella stipendier i slutet av 2013.

Läs mer

EU-kommissionen: Utbildning

Androulla Vassilious webbplats

Följ Androulla Vassiliou på Twitter: @VassiliouEU

Marie Curie-åtgärderna och sjunde ramprogrammet

Innovationsunionen och Europa 2020

Genomförandeorganet för forskning

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 22959258), Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar