Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 15. marca 2013

Akcie Marie Curie: Komisia vyzýva záujemcov na predkladanie žiadostí o výskumné granty v hodnote 227 miliónov EUR

Európska komisia vyzýva záujemcov na predkladanie žiadostí v rámci poslednej etapy prideľovania štipendijných grantov Marie Curie, ktoré sú súčasťou siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu a technického rozvoja (RP7, 2007 – 2013). Medzi približne tisícku skúsených výskumníkov sa tento rok rozdelí asi 227 miliónov EUR, čo je najvyššia jednorazová suma, ktorá bola doteraz pridelená zo zdrojov akcií Marie Curie. Prihlášky možno podávať do 14. augusta 2013.

Európska komisárka zodpovedná za akcie Marie Curie Androulla Vassiliouová uviedla: "V časoch prísnych rozpočtov sa verejné výdavky musia zameriavať na politiky, ktoré občanom a európskemu hospodárstvu prinášajú najväčší úžitok. Naše štipendijné granty Marie Curie zabezpečujú podporu prvotriednych výskumných projektov v oblastiach, akou je napríklad zdravotná starostlivosť, čo môže viesť k prelomovým objavom, ktoré zmenia život miliónom ľudí. Príjemcovia grantov Marie Curie v poslednom období dosiahli revolučné výskumné výsledky napríklad v boji s hepatitídou C a maláriou."

Individuálne štipendiá Marie Curie podporujú mobilitu výskumníkov v rámci Európy i mimo nej a navyše motivujú najpoprednejších zahraničných výskumníkov, aby prišli pracovať do EÚ. „Rozhodol som sa podať žiadosť o grant, lebo mi imponovala prestíž akcií Marie Curie a výnimočné možnosti, ktoré ponúkajú. Vďaka štipendiu som mohol pracovať v Londýne a vytvoriť si širokú sieť medzinárodných kontaktov,“ poznamenal Armando Arias Esteban z Madridu, ktorý absolvoval dvojročný vnútroeurópsky štipendijný pobyt na Imperial College.

Individuálne štipendiá sa budú udeľovať aj v budúcnosti, a to prostredníctvom nových akcií Marie Skłodowskej-Curie v rámci programu Horizont 2020, ktorý sa začne v roku 2014.

Prihlášku možno podať na adrese

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/funding

Súvislosti

Čo sú akcie Marie Curie?

Akcie Marie Curie podporujú kariéru výskumných pracovníkov v Európe prostredníctvom programov, ktoré riadi Výkonná agentúra pre výskum Európskej komisie. Akcie Marie Curie na obdobie rokov 2007 až 2013 disponujú rozpočtom 4,7 miliárd EUR. Takmer polovica zdrojov (48 %) je určená na doktorandské štúdium výskumníkov, pričom 24 % sa prideľuje na štipendiá pre výskumníkov, ktorí majú aspoň štvorročnú prax po ukončení magisterského štúdia. Zvyšné zdroje slúžia na rozvoj partnerstiev medzi priemyselnou a akademickou sférou, grantov na profesijnú integráciu (pre výskumníkov, ktorí sa vracajú do EÚ), výmenných programov a špecifickej podpornej činnosti, akou je napríklad Európska noc výskumníkov.

Od roku 2007 bolo udelených viac než 4 000 grantov Marie Curie pre výskumníkov vyše deväťdesiatich národností pôsobiacich v päťdesiatich krajinách. Doteraz sa na individuálne štipendiá pridelilo takmer 780 miliónov EUR, pričom granty dosahujú priemernú výšku približne 195 000 EUR. Grant zvyčajne pokrýva dvojročný plat, príspevky na mobilitu, výskumné náklady a režijné náklady hostiteľskej inštitúcie. Zhruba 37 % príjemkýň sú ženy. Štipendisti grantov Marie Curie najčastejšie smerujú do Spojeného kráľovstva, Spojených štátov, Francúzska, Nemecka a Švajčiarska. Štipendisti grantov Marie Curie však pôsobia aj v ďalších sedemdesiatich piatich krajinách.

Ako sa prideľujú individuálne štipendiá?

Výskumníci samostatne podávajú žiadosti o financovanie v spolupráci s dohodnutou hostiteľskou organizáciou. Príjemcov finančného príspevku potom vyberajú nezávislí odborníci na základe dosiahnutých výsledkov, inovatívneho výskumného a vzdelávacieho prístupu, ako aj na základe podpory zo strany hostiteľskej organizácie a budúcich kariérnych vyhliadok uchádzača.

Podporujú sa tri druhy individuálnych štipendií:

  • Vnútroeurópske štipendiá (Intra-European Fellowships, IEF) slúžia na podporu výskumníkov, ktorí si želajú získať nové vedomosti a zručnosti v inej európskej krajine.

  • Medzinárodné pobytové štipendiá (International Outgoing Fellowships, IOF) poskytujú výskumníkom možnosť získať nové vedomosti vo vybranej špičkovej organizácii mimo Európy. Súčasťou dohody o grante je podmienka, že výskumníci sa musia vrátiť do Európy a podeliť sa o získané vedomosti.

  • Medzinárodné hostiteľské štipendiá (International Incoming Fellowships, IIF) umožňujú výskumníkom z neeurópskych krajín absolvovať odborný pobyt na európskych pracoviskách.

Čo bude s individuálnymi štipendiami po roku 2014?

Individuálne štipendiá sa budú prideľovať aj naďalej, a to prostredníctvom akcií Marie Skłodowskej-Curie v rámci programu Horizont 2020, pričom príjemca bude mať možnosť absolvovať pobyt aj v organizácii iného druhu (napríklad v podniku). Členské štáty a parlament v súčasnosti rokujú o podrobnostiach programu. Európska komisia očakáva, že prvú novú výzvu na podávanie žiadostí o individuálne štipendiá zverejní ešte pred koncom roka 2013.

Ďalšie informácie

Európska komisia: Vzdelávanie a odborná príprava

Webová stránka Androully Vassiliouovej

Sledujte Androullu Vassiliouovú na Twitteri: @VassiliouEU

Akcie Marie Curie a RP7

Inovácia v Únii a stratégia Európa 2020

Výkonná agentúra pre výskum

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 9258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraamová (+32 2 295 9667)


Side Bar