Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 15. března 2013

227 milionů eur na výzkumné projekty v rámci akcí Marie Curie: Komise vyzývá výzkumné pracovníky k předložení projektů

Evropská komise vyzývá výzkumné pracovníky k předložení žádostí o financování z programu Marie Curie, které je v rámci současného sedmého rámcového programu pro výzkum na období 2007–2013 uskutečňováno naposledy. Přibližně 227 milionů eur, nejvyšší jednotlivá částka uvolněná v rámci fondu pro akce Marie Curie, bude v tomto roce rozdělena mezi přibližně 1 000 zkušených výzkumných pracovníků. Žádosti lze předkládat do 14. srpna 2013.

Androulla Vassiliou, evropská komisařka odpovědná za fond Marie Curie, uvedla: „V době přísné rozpočtové disciplíny se veřejné prostředky musí vynakládat pouze na politiky, které jsou pro občany a evropskou ekonomiku nejpřínosnější. Náš stipendijní grant Marie Curie podporuje špičkový výzkum v oblastech jako zdravotní péče, který může vést k převratným objevům, jež ovlivní životy milionů občanů. Mezi posledními stipendisty byli například výzkumní pracovníci, kteří uskutečnili průlomové objevy v boji proti hepatitidě C a malárii.“

Individuální stipendia Marie Curie podporují mobilitu výzkumných pracovníků v Evropě i za jejími hranicemi a pomáhají získávat nejlepší mimoevropské vědce pro práci v evropských výzkumných institucích. „K podání žádosti o grant mě motivovala vynikající pověst akcí Marie Curie a výborné podmínky, které tyto akce garantují. Bylo mi umožněno pracovat v Londýně a zřídit rozsáhlou síť mezinárodní spolupráce,“ uvedl Armando Arias Esteban, výzkumný pracovník z Madridu, který získal dvouleté evropské stipendium na Imperial College.

Individuální stipendia budou nadále poskytována prostřednictvím akcí Marie Skłodowska-Curie v rámci programu Horizont 2020, který bude zahájen v roce 2014.

Žádosti lze podávat na internetové adrese

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/funding.

Souvislosti

Co jsou to akce Marie Curie?

Akce Marie Curie podporují kariérní rozvoj v oblasti výzkumu v Evropě prostřednictvím finančních programů spravovaných Výkonnou agenturou pro výzkum Evropské komise. Rozpočet akcí Marie Curie na období 2007–2013 činí 4,7 miliardy eur. Téměř polovina těchto prostředků (48 %) je určena na podporu doktorandského studia a 24 % prostředků je vyčleněno na stipendia pro výzkumné pracovníky s nejméně čtyřletou praxí ve výzkumu po dokončení magisterského studia. Zbývající část prostředků se vynakládá na podporu partnerství mezi průmyslem a akademickou obcí, na profesní integrační granty (pro výzkumné pracovníky, kteří se vracejí do EU), na výměnné programy a zvláštní podpůrná opatření, jako je Evropská noc vědců.

Od roku 2007 bylo výzkumným pracovníkům více než 90 národností pracujících v 50 zemích uděleno více než 4 000 stipendií Marie Curie. Téměř 780 milionů eur bylo vyhrazeno na individuální stipendia. Průměrná výše grantu činila přibližně 195 000 eur. Grant obvykle pokrývá plat na dva roky, příspěvek na mobilitu, náklady na výzkum a režijní náklady hostitelské instituce. Přibližně 37 % stipendistů tvoří ženy. Hlavními destinacemi stipendistů programu Marie Curie jsou Spojené království, dále Spojené státy, Francie, Německo a Švýcarsko. Stipendisty tohoto programu však hostilo dalších 75 zemí.

Jak fungují individuální stipendia?

Jednotliví výzkumní pracovníci předkládají návrhy na financování ve spolupráci s plánovanou hostitelskou organizací. Nezávislí odborníci vybírají příjemce stipendií na základě výsledků, kterých tito výzkumní pracovníci dosud dosáhli; přihlížejí také k přístupu k inovativnímu výzkumu a odbornému vzdělávání a berou v potaz podporu ze strany hostitelské organizace a budoucí profesní vyhlídky výzkumného pracovníka.

Financují se tři druhy individuálních stipendií:

  • Evropská stipendia pro profesní rozvoj (IEF), která umožňují výzkumným pracovníkům získávat znalosti a nové dovednosti v některém z evropských států.

  • Mezinárodní studijní stipendia pro profesní rozvoj (IOF), která umožňují výzkumným pracovníkům získávat nové znalosti ve špičkové hostitelské instituci ve třetí zemi. Součástí dohody o udělení grantu je podmínka zavazující výzkumné pracovníky k návratu do Evropy a ke sdílení nových znalostí.

  • Mezinárodní stipendia pro výzkumné pracovníky z třetích zemí (IIF), která umožňují výzkumným pracovníkům ze zemí mimo Evropu absolvovat odbornou přípravu v oblasti výzkumu v hostitelské instituci v Evropě.

Co se stane s individuálními stipendii po roce 2014?

Tento program bude pokračovat prostřednictvím akcí Marie Skłodowska-Curie v rámci programu Horizont 2020, přičemž bude rozšířen o možnost strávit určitou dobu v jiném typu organizace (např. v podniku). Podrobnosti programu se dosud projednávají na úrovni členských států a Evropského parlamentu. Evropská komise plánuje zveřejnění první nové výzvy k podávání žádostí o individuální stipendia do konce roku 2013.

Více informací

Evropská komise: Vzdělání, odborná příprava a školení

Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou

Komisařka Androulla Vassiliou na Twitteru: @VassiliouEU

Akce Marie Curie a sedmý rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj

Unie inovací a strategie Evropa 2020

Výkonná agentura pro výzkum

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar