Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 13 mars 2013

Kommission stöder blå tillväxt genom hållbar förvaltning av havs- och kustområden

I dag lade kommissionen fram ett förslag om bättre planering av verksamhet till havs och förvaltning av kustområden. Förslaget utgörs av ett utkast till direktiv och syftar till att skapa gemensamma ramar i EU för fysisk planering till havs och integrerad kustförvaltning i alla EU-länder. Meningen är att tillväxten av verksamhet till havs och i kustområdena och användningen av havets och kustområdenas resurser ska förbli hållbara.

– I dag föreslår vi ett nytt steg i EU:s integrerade havspolitik och skapar därmed ett nytt redskap för vår strategi för blå tillväxt. Genom att underlätta hållbar utveckling och investering till havs ska direktivet bidra till att realisera den potential för tillväxt och sysselsättning som EU:s blå ekonomi erbjuder, säger EU:s kommissionär för havsfrågor och fiske, Maria Damanaki.

– Detta initiativ kommer att bidra till en sund miljö och bättre livskvalitet för de 200 miljoner som bor i EU:s kustområden. Det ska också bidra till att bevara unika och mångfaldiga kustområden och ekosystem med ovärderliga livsmiljöer för växter och djur, säger miljökommissionären Janez Potočnik.

Mänsklig verksamhet och ekonomisk verksamhet som offshore-vindkraft, undervattenskablar och pipelines, sjöfart, fiske och vattenbruk ökar i haven och kring kusterna, men om detta inte samordnas väl kan det leda till konkurrens om plats och till att värdefulla resurser överbelastas. Förslaget innebär att medlemsländerna ska kartlägga sådan verksamhet i fysiska planer för kust- och havsområdena så att haven kan utnyttjas effektivare. De ska också ta fram strategier för kustförvaltning som samordnar insatserna mellan olika politikområden som berör verksamhet i kustområdena. För att uppfylla direktivets minimikrav kommer medlemsländerna at behöva se till att deras havsplanering och kustförvaltning bidrar till hållbar utveckling och att alla berörda parter engageras och man samarbetar med grannländerna.

Genom samstämmig tillämpning av fysisk planering till havs och integrerad kustförvaltning bör man kunna förbättra samordningen mellan verksamhet till lands och till havs. Bättre samordning kan gynna områden som kopplingen av offshore-vindkraft till energinät till lands, eller infrastrurkturarbeten som skyddar kusterna mot erosion och klimatförändring och som också påverkar verksamheterna i kustvattnen.

Ett enda instrument för att avväga alla olika intressen skulle också ge investerarna mer säkerhet och minska den administrativa bördan för nationella förvaltningar och ekonomiska aktörer, samtidigt som ekosystemtjänsterna upprätthålls. I vissa länder kan man i dag behöva ta kontakt med upp till åtta olika myndigheter för att få tillstånd för en vattenbruksanläggning. Med den enda kontaktpunkt som direktivet föreslår försvinner detta administrativa krångel och mycket tid och pengar sparas. Det beräknas att ökad säkerhet för företagen och minskad administrativ börda skulle medföra ekonomiska fördelar motsvarande upp till 1,6 miljarder euro i hela EU, vilket inte minst skulle gynna småföretagen. Undersökningar visar också att den ökande investeringen i vindparker och vattenbruk exempelvis fram till 2020 skulle generera mellan 60 miljoner euro (om åtgärderna påskyndar investeringarna med ett år) och 600 miljoner euro (med en acceleration på tre år).

Bakgrund

EU strävar efter att bli en smart, hållbar ekonomi för alla till 2020. Havssektorerna ger utrymme för innovation, hållbar tillväxt och sysselsättning som bör kunna bidra till detta mål. Dagens förslag ingår som en viktig del av meddelandet om blå tillväxt: möjligheter till hållbar tillväxt inom havs- och sjöfartssektorn (se IP/12/955) som ska bidra till utvecklingen av EU:s blåa ekonomi.

Fysisk planering till havs är en transparent och omfattande process där alla berörda parter engageras, och med analys och planering av när och var verksamheter ska utföras till havs. Målet är att identifiera de mest effektiva och hållbara sätten att i dag och i framtiden använda havet och kusterna. Under 2008 offentliggjorde kommissionen sin färdplan för fysisk planering i kust- och havsområden: Att uppnå gemensamma principer för EU, och 2010 följdes denna av meddelandet Fysisk planering i EU:s kust- och havsområden – resultat och fortsatt utveckling, som banade vägen för dagens förslag.

Förslaget går ut på att man i ett tidigt stadium ska räkna in skyddet av naturresurserna i all ekonomisk verksamhet, men också klimatförändringsriskerna och naturliga risker som gör kustområdena mycket sårbara. Detta skulle ha ekonomiska fördelar, eftersom naturresurserna är en viktig förutsättning för verksamhet som fiske och vattenbruk, med deras behov av rent vatten. De nya redskapen kan också bidra till att förbättra EU:s miljölagstiftning, t.ex. ramdirektivet om en marin strategi och habitatdirektivet.

Integrerad kustförvaltning ska leda till samordning av alla politiska beslutsprocesser som påverkar kusterna, ta upp samspel mellan hav och land på ett samstämmigt sätt och därmed leda till hållbar utveckling. Integrerad kustförvaltning ska garantera att förvaltnings- och utvecklingsbeslut tas på ett enhetligt sätt i alla sektorer. I en rekommendation om en integrerad förvaltning av kustområdena definierades år 2002 principerna för sund kustplanering och kustförvaltning, och hur dessa bäst kan förverkligas. EU är också avtalsslutande part till Barcelonakonventionen, som tagit fram ett protokoll om integrerad kustförvaltning som trädde i kraft i mars 2011 och gör integrerad kustförvaltning obligatorisk för alla medlemsländer kring Medelhavet.

Kommissionens förslag ska nu granskas av Europeiska unionens råd och Europaparlamentet. När det antagits kommer det att bli gällande EU-rätt.

Läs mer:

MEMO/13/210

http://ec.europa.eu/environment/iczm/home.htm

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/maritime_spatial_planning/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21) - Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Joe Hennon (+32 2 295 35 93) - Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar