Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 13. marca 2013

Komisija prevzela pobudo ter podprla „modro rast“ s trajnostnim upravljanjem morskih in obalnih območij

Komisija je danes predstavila predlog za izboljšanje načrtovanja pomorskih dejavnosti na morju in upravljanja obalnih območij. Gre za predlog direktive, ki naj bi vzpostavila skupni evropski okvir za pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnih območij v državah članicah EU. S tem naj bi se zagotovilo, da bosta rast pomorskih in obalnih dejavnosti ter raba morskih in obalnih virov še naprej trajnostni.

Evropska komisarka za pomorske zadeve in ribištvo Maria Damanaki je dejal: „Danes smo predlagali nov korak v celostni pomorski politiki Evropske unije in ponudili novo orodje za našo strategijo ‚modre rasti‘. Direktiva bo podprla trajnostni pomorski razvoj in naložbe ter s tem prispevala k izkoriščanju potenciala ‚modrega gospodarstva‘ Evrope za rast in delovna mesta.“

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „Ta pobuda bo prispevala k zdravemu okolju in izboljšanju življenjskih razmer vseh 200 milijonov državljanov EU, ki živijo na obalnih območjih. Prav tako naj bi pomagala ohraniti edinstvene in raznolike obale in ekosisteme, ki so neprecenljivi habitati za rastline in živali.“

Človekovih in gospodarskih dejavnosti v morskih vodah in na obalnih območjih, kot so vetrne elektrarne na morju, trase podmorskih kablov ali cevovodov, plovba, ribolov in akvakultura, je vedno več. Nezadostno usklajevanje lahko privede do boja za prostor in obremeni dragocene vire. V skladu s predlaganim aktom bodo morale države članice opredeliti te dejavnosti v pomorskih prostorskih načrtih, da se zagotovi učinkovitejše izkoriščanje morij, ter oblikovati strategije upravljanja obalnih območij, ki bodo poskrbele za usklajevanje ukrepov med različnimi politikami, povezanimi z dejavnostmi na obalnih območjih. Da bi izpolnile minimalne zahteve, predlagane v direktivi, bodo morale države članice zagotoviti, da njihovo pomorsko načrtovanje in upravljanje obalnih območij podpira trajnostno rast, ter pri tem vključiti ustrezne zainteresirane strani in sodelovanje s sosednjimi državami.

Z doslednim uveljavljanjem pomorskega prostorskega načrtovanja in celostnega upravljanja obalnih območij naj bi se izboljšalo usklajevanje med kopenskimi in pomorskimi dejavnostmi. Boljše usklajevanje bi prineslo koristi na več področjih, na primer pri priključevanju vetrnih elektrarn na morju v energetska omrežja na kopnem ali pri gradnji infrastrukture za zaščito obale pred erozijo in podnebnimi spremembami, ki prizadenejo tudi dejavnosti v obalnih vodah.

Z enotnim instrumentom, ki bi uravnoteževal vse interese, bi se poleg tega povečala varnost za vlagatelje ter zmanjšala upravna obremenitev za nacionalne uprave in druge subjekte, hkrati pa bi se ohranile ekosistemske storitve. Trenutno se je treba v nekaterih državah za pridobitev dovoljenja za objekt akvakulture obrniti tudi na do osem upravnih agencij. V direktivi je predlagano načelo „vse na enem mestu“, ki bi odpravilo tako upravno zapletenost ter zagotovilo prihranek časa in denarja. Večja poslovna varnost in manjša upravna obremenitev bi prinesli gospodarske koristi, ki naj bi po ocenah znašale do 1,6 milijarde evrov po vsej EU, zlasti pa bi jih imela mala in srednja podjetja. Študije so prav tako pokazale, da bi se na primer s pospeševanjem naložb v polja vetrnih elektrarn in objekte akvakulture ustvarilo od 60 milijonov evrov (če bi se pospešene naložbe izvajale eno leto) do 600 milijonov evrov (če bi se pospešene naložbe izvajale tri leta).

Ozadje

Evropska unija si prizadeva, da bi se do leta 2020 razvila v pametno, trajnostno in vključujoče gospodarstvo. V pomorskih sektorjih se ponujajo možnosti za inovacije, trajnostno rast in zaposlovanje, ki bi lahko prispevali k temu cilju. Kot je bilo opredeljeno v sporočilu „Modra rast: možnosti za trajnostno rast v morskem in pomorskem sektorju“ (glej IP/12/955), je današnji predlog bistven del teh prizadevanj za razvoj „modrega gospodarstva“ v Evropi.

Pomorsko prostorsko načrtovanje je pregleden in celovit postopek, ki temelji na vključenosti zainteresiranih strani ter zajema analizo in načrtovanje, kdaj in kje naj bi potekale človekove dejavnosti na morju. Njegov cilj je določitev najučinkovitejšega in trajnostnega sedanjega in prihodnjega izkoriščanja pomorskega prostora. Današnjemu predlogu sta utrla pot „Časovni načrt za pomorsko prostorsko načrtovanje: Doseganje skupnih načel v EU“, ki ga je objavila Komisija leta 2008, ter sporočilo „Pomorsko prostorsko načrtovanje v EU – dosežki in prihodnji razvoj“, ki je sledilo leta 2010.

Ta predlog naj bi zagotovil, da se pri gospodarskih dejavnostih že v zgodnji fazi vključi varstvo naravnih virov ter upoštevajo tveganja, povezana s podnebnimi spremembami in nevarnostjo naravnih nesreč, ki so jim obalna območja izredno izpostavljena. To bi prineslo gospodarske koristi, saj so naravni viri bistvena podlaga za dejavnosti, kot sta ribolov in akvakultura, ki sta odvisna od čistih morij. Poleg tega pa bi nova orodja prispevala k izboljšanju izvajanja okoljske zakonodaje EU, kot sta okvirna direktiva o morski strategiji in direktiva o habitatih.

Celostno upravljanje obalnih območij je orodje za usklajevanje vseh postopkov politik, ki zadevajo obalna območja, pri čemer usklajeno obravnava medsebojno vplivanje kopenskih in morskih dejavnosti za zagotovitev trajnostnega razvoja obojih. Zagotavlja, da se odločitve o upravljanju ali razvoju sprejemajo skladno med sektorji. Priporočilo iz leta 2002 o celostnem upravljanju obalnih območij določa načela preudarnega načrtovanja in upravljanja obalnih območij ter načine, kako jih najbolje izvajati. EU je tudi pogodbenica Barcelonske konvencije, v okviru katere je bil sprejet Protokol o celovitem upravljanju obalnih območij, ki je začel veljati marca 2011 in v skladu s katerim je celostno upravljanje obalnih območij obvezno za države članice, ki ležijo ob Sredozemskem morju.

Predlog Komisije bosta zdaj obravnavala Svet Evropske unije in Evropski parlament. Ko ga bosta sprejela, bo ta nova pobuda postala del prava EU.

Več informacij:

MEMO/13/210

http://ec.europa.eu/environment/iczm/home.htm

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/maritime_spatial_planning/index_sl.htm

Kontakti:

Pomorske zadeve: Oliver Drewes (+32 22992421) – Lone Mikkelsen (+32 22960567)

Okolje: Joe Hennon (+32 22953593) – Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar