Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 13. marca 2013

Komisia chce podporiť modrý rast pomocou udržateľného manažmentu morských a pobrežných oblastí

Komisia dnes predstavila návrh na zlepšenie plánovania námorných činností a manažment pobrežných oblastí. Zámerom návrhu, ktorý má formu smernice, je vytvorenie spoločného európskeho rámca pre námorné priestorové plánovanie a integrovaný manažment pobrežných oblastí s cieľom zabezpečiť, aby nárast námorných a pobrežných činností a využitia zdrojov na mori a na pobreží ostal udržateľný.

Európska komisárka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo Maria Damanaki uviedla: Dnes navrhujeme nové kroky v rámci integrovanej námornej politiky Európskej únie a ponúkame nový nástroj pre našu stratégiu modrého rastu. Podporou udržateľného rozvoja a investícií smernica prispeje k realizácii potenciálu, ktorý má európska modrá ekonomika z hľadiska rastu a zamestnanosti.“

Európsky komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Táto iniciatíva prispeje k zdravému životnému prostrediu a lepším životným podmienkam 200 miliónov občanov EÚ, ktorí žijú v pobrežných regiónoch. Mala by taktiež pomôcť zachovať jedinečné a rôznorodé pobrežia a ekosystémy, ktoré tvoria neoceniteľné biotopy pre rastliny a živočíchy.“

V príbrežných vodách a pobrežných oblastiach vzrastá intenzita ľudskej a hospodárskej činnosti (napr. výroba veternej energie, podmorské káble a potrubia, lodná doprava, rybolov a akvakultúra). Nedostatočná koordinácia však môže mať za následok boj o priestor a tlak na cenné zdroje. V rámci navrhovaných opatrení sa od členských štátov bude vyžadovať, aby v námorných priestorových plánoch monitorovali tieto činnosti s cieľom zefektívniť využitie morí. Navyše budú vypracovávať stratégie manažmentu pobrežných oblastí, pomocou ktorých sa budú koordinovať opatrenia z rôznych oblastí politiky s dosahom na činnosti v pobrežných oblastiach. Členské štáty budú musieť v záujme dodržania minimálnych požiadaviek navrhovanej smernice zabezpečiť, že ich námorné plánovanie a manažment pobrežných oblastí podporuje udržateľný rast a zahŕňa spoluprácu so zainteresovanými stranami a susednými štátmi.

Konzistentné uplatňovanie námorného priestorového plánovania a integrovaného manažmentu pobrežných oblastí by malo zlepšiť koordináciu medzi pozemnými a námornými činnosťami. Lepšia koordinácia by priniesla pozitívne výsledky v takých oblastiach, akými sú napríklad napojenie morských veterných zariadení na pozemné energetické siete alebo výstavba infraštruktúry na ochranu pobrežia pred eróziou a zmenami klímy, ktoré majú taktiež vplyv na činnosti v pobrežných vodách.

Použitie jedného nástroja na vyváženie všetkých záujmov zvyšuje dôveru investorov, znižuje administratívnu záťaž pre vnútroštátne správne orgány a prevádzkovateľov a zároveň prispieva k zachovaniu ekosystémových služieb. V súčasnosti musia záujemcovia o povolenie na otvorenie akvakultúrnej prevádzky v niektorých krajinách kontaktovať až 8 administratívnych agentúr. Systém jedného kontaktného miesta, ktorý je navrhnutý v smernici, odstráni takúto administratívnu náročnosť a ušetrí čas aj peniaze. Odhaduje sa, že zvýšená dôvera podnikateľov a znížená administratívna záťaž prinesú hospodárske prínosy vo výške až 1,6 mld. EUR, z ktorých budú profitovať najmä malé a stredné podniky. Zo štúdií taktiež okrem iného vyplýva, že urýchlenie investícií do budovanie veterných parkov a prevádzok s akvakultúrou by do roku 2020 mohlo priniesť 60 miliónov EUR v prípade urýchlenia o 1 rok alebo až 600 miliónov EUR v prípade urýchlenia o 3 roky.

Kontext

Európska únia sa do roku 2020 chce stať inteligentnou, udržateľnou a inkluzívnou ekonomikou. Námorné odvetvia ponúkajú príležitosti pre inováciu, udržateľný rast a zamestnanosť, ktoré by mali prispieť k naplneniu tohto cieľa. Ako sa naznačuje v oznámení „Modrý rast: príležitosti pre udržateľný rast v morskom a námornom odvetví“ (pozri IP/12/955), aj dnešný návrh je neoddeliteľnou súčasťou tohto úsilia o rozvoj modrej ekonomiky v EÚ.

Námorné územné plánovanie je transparentným a komplexným procesom založeným na účasti zainteresovaných strán a na analýze a plánovaní miesta a času ľudských činností uskutočňovaných na mori. Cieľom námorného priestorového plánovania je identifikovať najúčinnejšie a najudržateľnejšie súčasné a budúce spôsoby využívania námorného priestoru. V roku 2008 Komisia uverejnila oznámenie „Návod na námorné priestorové plánovanie: dosiahnutie spoločných zásad v EÚ“, po ktorom v roku 2010 nasledovalo oznámenie „Námorné priestorové plánovanie v EÚ — dosiahnuté výsledky a budúci vývoj“, ktoré je základom dnešného návrhu.

Prostredníctvom novej smernice by sa malo zabezpečiť, že pri hospodárskych aktivitách sa už v ranom štádiu zohľadní ochrana prírodných zdrojov, ako aj riziká spojené so zmenou klímy a prírodné riziká, na ktoré sú pobrežné oblasti mimoriadne citlivé. Takýto prístup má aj hospodárske výhody, pretože prírodné zdroje sú nevyhnutným predpokladom pre rybolov a akvakultúru, ktoré si vyžadujú čisté moria. Nové nástroje navyše pomôžu zlepšiť implementáciu právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia (napríklad rámcovú smernicu o morskej stratégii a smernicu o biotopoch).

Integrovaný manažment pobrežných oblastí je nástrojom na koordináciu všetkých politických procesov, ktoré majú vplyv na pobrežné oblasti. Má za úlohu riešiť interakciu medzi pevninou a morom koordinovaným spôsobom a zabezpečiť tak ich udržateľný rozvoj. Prostredníctvom integrovaného manažmentu sa má zaistiť, že sa rozhodnutia v oblasti riadenia alebo vývoja prijímajú naprieč všetkými sektormi konzistentne. V odporúčaní z roku 2002 o integrovanom manažmente pobrežných zón sa vymedzujú zásady riadneho pobrežného plánovania a manažmentu, ako aj spôsoby ich najefektívnejšieho uplatňovania. EÚ je zmluvnou stranou Barcelonského dohovoru, ktorého protokol o integrovanom manažmente pobrežných oblastí nadobudol platnosť v marci 2011. Integrovaný manažment pobrežných oblastí sa tak stal povinným pre všetky členské štáty ležiace na pobreží Stredozemného mora.

Návrhom Komisie sa teraz bude zaoberať Rada Európskej únie a Európsky parlament. Ak tieto inštitúcie návrh smernice schvália, stane sa z nej právny predpis EÚ.

Ďalšie informácie:

Kontakt:

Maritime Affairs: Oliver Drewes (+32 2 299 24 21) - Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Environment: Joe Hennon (+32 2 295 35 93) - Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar