Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 13.3.13

Meri- ja rannikkoalueiden kestävä hallinta: komission aloite sinisen kasvun tueksi

Komissio teki tänään ehdotuksen merellisten toimintojen suunnittelun ja rannikkoalueiden käytön ja hoidon parantamiseksi. Ehdotuksella – joka on direktiiviluonnos – pyritään luomaan yhteiset eurooppalaiset puitteet merialueiden suunnitteluun ja rannikkoalueiden yhdennettyyn käyttöön ja hoitoon EU:n jäsenvaltioissa. Tarkoituksena on varmistaa sekä merellä ja rannikkoalueilla harjoitettavien toimintojen kasvun että meri- ja rannikkoalueiden resurssien käytön kestävyys.

Meri- ja kalastusasioista vastaava Euroopan komission jäsen Maria Damanaki lisää: ”Ehdotamme tänään uutta vaihetta Euroopan unionin yhdennettyyn meripolitiikkaan ja tarjoamme sinisen kasvun strategiaan uuden välineen. Tämä direktiivi helpottaa kestävää kehitystä ja investointeja merellä ja edistää siten kasvun ja työpaikkojen luomiseen pyrkivän Euroopan sinisen talouden todellisen potentiaalin hyödyntämistä.”

Ympäristökomissaari Janez Potočnik toteaa: ”Tämä aloite edistää ympäristön terveyttä ja parantaa rannikkoalueilla asuvan 200 miljoonan EU-kansalaisen elinolosuhteita. Se auttaa myös säilyttämään ainutlaatuiset, vaihtelevat rannikkoalueet ja ekosysteemit, jotka tarjoavat mittaamattoman arvokkaita elinympäristöjä kasveille ja eläimille.”

Ihmisen toiminnot, kuten tuulivoiman tuotanto ulkomerellä, merenalaiset kaapelit ja putket, merenkulku, kalastus ja vesiviljely, ovat meri- ja rannikkoalueilla kasvussa. Ne voivat kuitenkin johtaa alueista käytävään kilpailuun ja resursseihin kohdistuviin paineisiin, jos koordinointi ei ole riittävää. Ehdotetussa säädöksessä vaaditaan, että jäsenvaltiot kirjaavat tällaiset toiminnot merten aluesuunnitelmiin merialueiden käytön tehostamiseksi. Niiden edellytetään myös laativan rannikkoalueita koskevat strategiat rannikkoalueilla harjoitettavien eri alojen toimintojen yhteensovittamiseksi. Jäsenvaltioiden on ehdotetun direktiivin vähimmäisvaatimusten mukaisesti varmistettava, että niiden merten aluesuunnitelmat ja rannikkoalueiden käyttö ja hoito tukevat kestävää kasvua. On myös varmistettava asiaankuuluvien sidosryhmien osallistuminen ja yhteistyö naapurimaiden kanssa.

Merten aluesuunnittelun ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden johdonmukainen soveltaminen parantaa maalla ja merellä harjoitettavien toimintojen koordinointia. Koordinointia parantamalla saadaan etuja esimerkiksi kytkettäessä ulkomerellä sijaitsevia tuulivoimalaitoksia maalla sijaitseviin energiaverkkoihin sekä rakentamalla infrastruktuureja rannikoiden suojaamiseksi eroosiolta ja ilmastonmuutokselta, jotka vaikuttavat myös toimintoihin rannikkovesillä.

Kaikkien intressien tasapainottaminen yhden välineen avulla luo varmuutta sijoittajille ja vähentää kansallisille hallinnoille ja toimijoille aiheutuvaa hallintorasitusta ja samalla edistää ekosysteemipalvelujen säilyttämistä. Joissakin jäsenvaltioissa on nykyisin asioitava jopa kahdeksan hallintoviraston kanssa, jotta voi saada luvan vesiviljelypaikkaan. Direktiivissä ehdotetun yhden luukun periaatteen myötä päästään eroon hallinnon hajanaisuudesta ja säästetään aikaa ja rahaa. On arvioitu, että liiketoimintaympäristön varmuuden parantuminen ja hallintorasitteen keventyminen johtavat EU:ssa jopa 1,6 miljardin euron suuruisiin taloudellisiin hyötyihin, jotka auttavat erityisesti pk-yrityksiä. Selvityksistä on myös käynyt ilmi esimerkiksi se, että tuulipuistoihin ja vesiviljelyyn tehtävien investointien nopeuttaminen yhdellä vuodella tuottaisi 60 miljoonaa euroa ja kolmella vuodella 600 miljoonaa euroa vuoteen 2020 mennessä.

Tausta

Euroopan unioni on asettanut itselleen tavoitteeksi olla vuoteen 2020 mennessä älykäs, kestävä ja osallistava talous. Merialoilla on alueita, joilla innovointi, kestävä kasvu ja työllisyys edistävät osaltaan tämän tavoitteen saavuttamista. Tänään tehty ehdotus on tiedonannon ”Sininen kasvu – Meritalouden ja merenkulkualan kestävän kasvun mahdollisuudet” (katso IP/12/955) mukaisesti olennainen osa kunnianhimoista tavoitetta kehittää Euroopan sinistä taloutta.

Merten aluesuunnittelu on avoin, kattava ja sidosryhmien osallistumiseen perustuva prosessi, jossa analysoidaan ja suunnitellaan, koska ja missä ihmisen toimintoja merellä tulisi harjoittaa. Tavoitteena on tunnistaa merialueiden mahdollisimman tehokas ja kestävä käyttö nyt ja tulevaisuudessa. Komissio julkaisi vuonna 2008 tiedonannon "Merten aluesuunnittelua koskeva toimintasuunnitelma yhteisten periaatteiden saavuttamiseksi EU:ssa” ja vuonna 2010 tiedonannon ”Merten aluesuunnittelu EU:ssa – Tähänastiset tulokset ja tulevaisuudennäkymät”, jotka ovat pohjana tänään tehdylle ehdotukselle.

Ehdotetulla säädöksellä olisi varmistettava, että taloudellisissa toiminnoissa otetaan jo varhaisessa vaiheessa huomioon luonnonvarojen suojelu ja ilmastonmuutokseen ja luonnonmullistuksiin liittyvät riskit, joiden suhteen rannikkoalueet ovat erityisen haavoittuvia. Tästä on taloudellista etua, koska luonnonvarat ovat olennainen perusta kalastuksen ja vesiviljelyn kaltaisille toiminnoille, joissa tarvitaan puhtaita meriä. Näillä uusilla välineillä myös helpotetaan EU:n ympäristölainsäädännön, kuten meristrategiapuitedirektiivin ja luontodirektiivin, täytäntöönpanoa.

Rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito on väline, jolla voidaan hallita kaikkia rannikkoalueisiin vaikuttavia toimintapoliittisia prosesseja ja jolla käsitellään vuorovaikutusta maa- ja merialueilla suoritettavien rannikkoalueiden toimintojen välillä koordinoidusti siten, että varmistetaan rannikko- ja merialueiden kestävä kehitys. Sillä varmistetaan, että käyttöä, hoitoa tai kehittämistä koskevat päätökset tehdään johdonmukaisesti kaikilla aloilla. Vuonna 2002 annetussa suosituksessa rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon toteuttamisesta määritellään rannikkoalueiden järkevän käytön ja hoidon periaatteet ja parhaat toteutustavat. EU on myös sopimuspuolena Barcelonan yleissopimuksessa, johon liittyvä rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa koskeva pöytäkirja tuli voimaan maaliskuussa 2011. Pöytäkirjan myötä rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito tuli pakolliseksi kaikille Välimeren rannalla sijaitseville jäsenvaltioille.

Komission ehdotusta käsittelevät seuraavaksi Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan parlamentti. Kun se hyväksytään, siitä tulee EU:n lainsäädäntöä.

Lisätietoja

MEMO/13/210

http://ec.europa.eu/environment/iczm/home.htm

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/maritime_spatial_planning/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Meriasiat: Oliver Drewes (+32-2) 299 24 21 - Lone Mikkelsen (+32-2) 296 05 67

Ympäristöasiat: Joe Hennon (+32-2) 295 35 93 - Monica Westeren (+32-2) 299 18 30


Side Bar