Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 13. märts 2013

Euroopa Komisjon soovib mere- ja rannikualade säästva majandamise kaudu edendada meremajandust

Komisjon esitas täna ettepaneku merendustegevuse kavandamise ja rannikualade majandamise parandamiseks. Direktiivi eelnõu kujul esitatud ettepaneku eesmärk on luua mereala ruumilise planeerimise ja rannikualade integreeritud majandamise ühine Euroopa raamistik ELi liikmesriikides, et tagada mere- ja rannikualadega seotud tegevuse kasv ning mere- ja rannikualade ressursside kasutamine püsiks säästval tasemel.

Euroopa Komisjoni merenduse ja kalanduse volinik Maria Damanaki ütles: Meie tänane ettepanek on Euroopa Liidu integreeritud merenduspoliitikas uus samm, millega edendada meremajanduse kasvu strateegiat. Säästva arengu edendamisega ja merega seotud investeeringute lihtsustamisega aitab direktiiv kaasa Euroopa meremajanduse potentsiaali realiseerimisele majanduskasvu ja tööhõive nimel.”

Euroopa Komisjoni keskkonnavolinik Janez Potočnik ütles: „Meie algatus edendab tervislikku keskkonda ning loob paremad elamistingimused 200 miljonile ELi kodanikule rannikupiirkondades. Samuti aitaks see säilitada ainulaadseid ja erisuguseid rannikualasid ja ökosüsteeme, mis on väärtuslikuks elupaigaks taimedele ja loomadele.”

Mere- ja rannikualadel suureneb inim- ja majandustegevus nagu avamere tuuleenergia, veealused kaablid ja torujuhtmed, laevandus, kalandus ja vesiviljelus, kuid liiga vähene kooskõlastatus võib tekitada konkurentsi mereruumi pärast ning avaldada survet väärtuslikele ressurssidele. Kavandatud meetme kohaselt peavad liikmesriigid sellise tegevuse merede tõhusama kasutamise eesmärgil kaardistama mereala ruumilistes planeeringutes ning töötama välja integreeritud majandamise strateegiad, et kooskõlastada eri poliitikavaldkondade meetmeid, mida kohaldatakse rannikuala tegevuse suhtes. Direktiiviga kavandatud miinimumnõuete järgimiseks tuleb liikmesriikidel tagada, et nende merealade planeerimispoliitikas ja rannikualade majandamisel toetataks jätkusuutlikku majanduskasvu, kaasates asjaomased sidusrühmad ja tehes koostööd naaberriikidega.

Mereala ruumilise planeerimise ja rannikualade majandamise strateegiate ühetaoline rakendamine peaks parandama kooskõla maa ja merega seotud tegevuse vahel. Parem kooskõlastatus tooks kasu sellistes valdkondades nagu näiteks avameretuulikute ühendamine maismaa energiavõrkudega või taristuga seotud töö, et kaitsta rannikupiirkondi erosiooni ja kliimamuutuste eest, mis samuti mõjutab tegevust rannikuvetes.

Üheainsa õigusakti kasutamine huvide tasakaalustamiseks suurendaks ka kindlust investorite jaoks ja vähendaks riiklike ametiasutuste ja ettevõtjate halduskoormust, säilitades samas ökosüsteemiteenused. Praeguses olukorras on vesiviljelusrajatise loa saamiseks vaja mõnes riigis võtta ühendust kaheksa ametiasutusega. Tänu direktiiviga kavandatud ühtse kontaktpunkti põhimõttele selline halduskeerukus kaoks ning säästetaks aega ja raha. Hinnangute järgi tooks suurem majanduslik kindlus ja väiksem halduskoormus kuni 1,6 miljardit eurot majanduslikku kasu kogu ELis, eelkõige VKEdele. Uuringud on ka näidanud, et näiteks tuuleparkidesse ja vesiviljelusse tehtavate investeeringute kiirendamine ühe aasta võrra tooks 2020. aastaks kasu 60 miljonit eurot ja nende kiirendamine kolme aasta võrra 600 miljonit eurot.

Taust

Euroopa Liit soovib 2020. aastaks saavutada aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduse. Merendussektoris on valdkondi, kus innovatsioon, jätkusuutlik majanduskasv ja tööhõive aitavad kaasa selle eesmärgi saavutamisele. Nagu on esitatud teatises meremajanduse kasvu kohta, milles käsitletakse merenduse ja meremajanduse jätkusuutliku kasvu võimalusi (vt IP/12/955), on tänane ettepanek oluline osa sellest püüdlusest arendada välja Euroopa meremajandus.

Mereala ruumilise planeerimine on läbipaistev ja ulatuslik protsess, kuhu on kaasatud sidusrühmad ning mille puhul analüüsitakse ja kavandatakse, millal ja kus peaks inimtegevus merel toimuma. Selle eesmärk on teha kindlaks mereala kõige tõhusam ja säästvam kasutamine praegu ja tulevikus. 2008. aastal avaldas komisjon mereala ruumilise planeerimise tegevuskava: ühiste põhimõtete saavutamine Euroopa Liidus, millele järgnes 2010. aastal teatis „Mereala ruumiline planeerimine Euroopa Liidus – saavutused ja tulevikuväljavaated”. Viimase eeskujul on koostatud tänane ettepanek.

Ettepanek peaks tagama, et majandustegevuse käigus võetaks juba varases etapis arvesse loodusressursside kaitset ning kliimamuutuste ja loodusõnnetustega seotud ohte, mille suhtes rannikualad on äärmiselt haavatavad. Sellel on omakorda ka majanduslik kasu, kuna loodusressursid on aluseks kalandustegevusele ja vesiviljelusele, mille puhul puhas meri on väga oluline. Need uued vahendid aitavad rakendada ELi keskkonnaalaseid õigusakte nagu merestrateegia raamdirektiiv ja elupaikade direktiiv.

Rannikualade integreeritud majandamise kaudu kooskõlastatakse kõiki poliitilisi protsesse, mis mõjutavad rannikuala, ning tegeletakse maismaa ja mere vastastikuse mõjuga kooskõlastatult, et tagada nende säästev areng. Ühtlasi on seeläbi tagatud majandamise ja arendusega seotud otsuste kooskõla eri sektorites. 2002. aasta soovituses rannikualade integreeritud majandamise kohta on määratud kindlaks rannikualade hea planeerimise ja majandamise põhimõtted ning viis, kuidas neid kõige paremini rakendada. EL on ka osaline Barcelona konventsioonis, mille raames sõlmiti 2011. aasta märtsis jõustunud rannikualade integreeritud majandamise protokoll, mille kohaselt on rannikualade integreeritud majandamise Vahemere-äärsetele liikmesriikidele kohustuslik.

Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlament hakkavad nüüd komisjoni ettepanekut arutama. Kui ettepanek vastu võetakse, saab uuest algatusest ELi õigusakt.

Lisateave:

MEMO/13/210

http://ec.europa.eu/environment/iczm/home.htm

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/maritime_spatial_planning/index_en.htm

Kontaktisikud:

Merendus: Oliver Drewes (+32 2 299 24 21) - Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Keskkond: Joe Hennon (+32 2 295 35 93) - Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar