Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 13 Μαρτίου 2013

Η Επιτροπή αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να στηρίξει τη Γαλάζια ανάπτυξη μέσω της αειφόρου διαχείρισης των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών

Σήμερα η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για τη βελτίωση του σχεδιασμού των θαλάσσιων δραστηριοτήτων και της διαχείρισης των παράκτιων περιοχών. Η πρόταση – που έχει τη μορφή σχεδίου οδηγίας – στοχεύει στη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων περιοχών στα κράτη μέλη της ΕΕ, με απώτερο σκοπό να εξασφαλιστεί ότι η αύξηση των θαλάσσιων και παράκτιων δραστηριοτήτων και της χρήσης πόρων στη θάλασσα και τις ακτές παραμένει αειφόρος.

Η Επίτροπος Μαρία Δαμανάκη, αρμόδια για τις θαλάσσιες υποθέσεις και την αλιεία, δήλωσε: «Σήμερα προτείνουμε ένα νέο βήμα προς την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσφέρουμε ένα νέο εργαλείο για την στρατηγική μας με στόχο την Γαλάζια ανάπτυξη. Διευκολύνοντας την αειφόρο ανάπτυξη και τις επενδύσεις στη θάλασσα, η οδηγία θα συμβάλει στην πραγμάτωση του δυναμικού που διαθέτει η Γαλάζια οικονομία της Ευρώπης για ανάπτυξη και απασχόληση».

Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος, Janez Potočnik, δήλωσε: «Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα συμβάλει σε ένα υγιές περιβάλλον και σε καλύτερες συνθήκες ζωής για τα 200 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ που ζουν σε παράκτιες περιοχές. Προβλέπεται επίσης να συνεισφέρει στη διατήρηση των μοναδικών και ποικίλων ακτογραμμών και οικοσυστημάτων που προσφέρουν ανεκτίμητα ενδιαιτήματα για τα φυτά και τα ζώα».

Οι ανθρώπινες και οικονομικές δραστηριότητες όπως η υπεράκτια αιολική ενέργεια, τα υποθαλάσσια καλώδια και αγωγοί μεταφοράς, η ναυτιλία, η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες αυξάνονται στα θαλάσσια ύδατα και τις παράκτιες περιοχές, αλλά η σχεδόν ανυπαρξία συντονισμού μπορεί να οδηγήσει σε ανταγωνισμό για τον χώρο και σε άσκηση πίεσης πάνω σε πολύτιμους πόρους. Βάσει της προτεινόμενης δράσης τα κράτη μέλη θα πρέπει να χαρτογραφήσουν τις εν λόγω δραστηριότητες σε θαλάσσια χωροταξικά σχέδια για την αποδοτικότερη χρήση των θαλασσών και να καταστρώσουν στρατηγικές παράκτιας διαχείρισης με τις οποίες θα συντονίζουν τα μέτρα που λαμβάνονται σε διαφορετικά πεδία άσκησης πολιτικής και έχουν εφαρμογή σε δραστηριότητες στις παράκτιες περιοχές. Βάσει των ελάχιστων απαιτήσεων που προτείνονται στην οδηγία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός τους και η διαχείριση των παράκτιων περιοχών τους υποστηρίζουν την αειφόρο ανάπτυξη, και παράλληλα να προωθούν τη συμμετοχή των εμπλεκομένων παραγόντων και τη συνεργασία με τα γειτονικά κράτη.

Η συνεκτική εφαρμογή του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων περιοχών προβλέπεται να βελτιώσει τον συντονισμό μεταξύ των χερσαίων και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων. Ο βελτιωμένος συντονισμός θα αποφέρει οφέλη σε τομείς όπως, για παράδειγμα, η σύνδεση των υπεράκτιων αιολικών εγκαταστάσεων με τα χερσαία ενεργειακά δίκτυα, ή οι εργασίες στις υποδομές για την προστασία των ακτογραμμών από τη διάβρωση και την αλλαγή του κλίματος, που επίσης επηρεάζουν τις δραστηριότητες στα παράκτια ύδατα.

Η χρήση ενός ενιαίου μέσου για την εξισορρόπηση όλων των συμφερόντων αναμένεται να αυξήσει τη βεβαιότητα για τους επενδυτές και να μειώσει τον διοικητικό φόρτο για τις εθνικές διοικήσεις και τις επιχειρήσεις, διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα τις οικοσυστημικές υπηρεσίες. Σήμερα, σε ορισμένες χώρες χρειάζεται να απευθυνθεί κανείς έως και σε 8 διοικητικούς φορείς για να λάβει άδεια εγκατάστασης υδατοκαλλιέργειας. Με την εφαρμογή της αρχής του ενιαίου φορέα που προτείνεται στην οδηγία, θα εκλείψει αυτή η διοικητική πολυπλοκότητα και θα εξοικονομηθούν χρόνος και χρήμα. Εκτιμάται ότι η αύξηση της επιχειρηματικής βεβαιότητας και η μείωση του διοικητικού φόρτου θα οδηγήσουν σε οικονομικά οφέλη ύψους έως 1,6 δισ. ευρώ στο σύνολο της ΕΕ, ιδίως για τις ΜΜΕ. Από μελέτες έχει επίσης προκύψει ότι, για παράδειγμα, η επιτάχυνση των επενδύσεων για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων και υδατοκαλλιεργειών θα απέφερε από 60 εκατ. ευρώ, σε περίπτωση επιτάχυνσης κατά 1 έτος, μέχρι 600 εκατ. ευρώ, σε περίπτωση επιτάχυνσης κατά 3 έτη, έως το 2020.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να καταστεί έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία έως το 2020. Οι θαλάσσιοι κλάδοι προσφέρουν πεδία καινοτομίας, βιώσιμης ανάπτυξης και απασχόλησης που πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση «Γαλάζια ανάπτυξη, ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη στους τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας" (βλέπε IP/12/955), η σημερινή πρόταση αποτελεί ουσιαστικό τμήμα της φιλοδοξίας για την ανάπτυξη Γαλάζιας οικονομίας στην Ευρώπη.

Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός αποτελεί διαφανή και ολοκληρωμένη διαδικασία, βασισμένη στη συμμετοχή των εμπλεκομένων παραγόντων, η οποία περιλαμβάνει την ανάλυση και τον προγραμματισμό του χρόνου και του τόπου άσκησης ανθρώπινων δραστηριοτήτων στη θάλασσα. Στόχος είναι να προσδιορίζεται η πιο αποδοτική και αειφόρος τρέχουσα και μελλοντική χρήση του θαλάσσιου χώρου. Το 2008, η Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωση «Ένας οδικός χάρτης για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό: επίτευξη κοινών αρχών στην ΕΕ», την οποία ακολούθησε η ανακοίνωση του 2010 «Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στην ΕΕ – Επιτεύγματα και μελλοντικές εξελίξεις», που προετοίμασε το έδαφος για τη σημερινή πρόταση.

Η πρόταση αναμένεται να εξασφαλίσει ότι κατά την άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων θα λαμβάνονται υπόψη, αφενός η ανάγκη προστασίας των φυσικών πόρων σε πρώιμο στάδιο και, αφετέρου οι κίνδυνοι από την αλλαγή του κλίματος και οι φυσικοί κίνδυνοι έναντι των οποίων οι παράκτιες περιοχές είναι ιδιαιτέρως ευάλωτες. Η συνεκτίμηση αυτή αποφέρει οικονομικά οφέλη, καθώς οι φυσικοί πόροι αποτελούν ουσιαστική βάση για δραστηριότητες όπως η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια, οι οποίες μπορούν να ασκηθούν μόνον σε καθαρές θάλασσες. Τα νέα μέσα θα συμβάλουν επίσης στη βελτίωση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, όπως είναι η οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική και η οδηγία για τους οικοτόπους (ενδιαιτήματα).

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων περιοχών αποτελεί ένα εργαλείο συντονισμού όλων των διαδικασιών άσκησης πολιτικής που έχουν επίδραση στην παράκτια ζώνης, με τη συντονισμένη αντιμετώπιση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ ξηράς και θάλασσας ώστε να διασφαλίζεται η αειφόρος ανάπτυξή τους. Το εν λόγω μέσο επιτρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις σε θέματα διαχείρισης ή ανάπτυξης λαμβάνονται με συνεκτικό τρόπο στο σύνολο των κλάδων. Μια σύσταση του 2002 για την ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης καθορίζει τις γενικές αρχές για σωστό χωροταξικό σχεδιασμό και διαχείριση των παράκτιων περιοχών και τον καλύτερο τρόπο εφαρμογής τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί επίσης συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης της Βαρκελώνης, στο πλαίσιο της οποίας θεσπίστηκε ένα πρωτόκολλο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων περιοχών που τέθηκε σε ισχύ τον Μάρτιο του 2011, καθιστώντας υποχρεωτική την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων περιοχών για τα κράτη μέλη που βρέχονται από τη Μεσόγειο.

Η πρόταση της Επιτροπής θα εξεταστεί τώρα από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μετά την έγκρισή της, η νέα αυτή πρωτοβουλία θα ενσωματωθεί στη νομοθεσία της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες:

MEMO/13/210

http://ec.europa.eu/environment/iczm/home.htm

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/maritime_spatial_planning/index_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Maritime Affairs: Oliver Drewes (+32 2 299 24 21) - Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Environment: Joe Hennon (+32 2 295 35 93) - Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar