Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 13. března 2013

Komise podpoří růst v námořním odvětví prostřednictvím udržitelného řízení mořských a pobřežních oblastí

Komise dnes představila návrh, jak zlepšit plánování námořních činností a řízení pobřežních oblastí. Předložený text je návrhem směrnice, jejímž cílem je vytvořit společný evropský rámec pro územní plánování v námořních oblastech a pro integrované řízení pobřežních zón v členských státech EU. Snahou je zajistit, aby rozvoj námořních a pobřežních činností a využívání mořských a pobřežních zdrojů měly udržitelný charakter.

Maria Damanaki, komisařka pro námořní záležitosti a rybolov, dodala: „Dnes jsme učinili další krok k integrované námořní politice a navrhli nový nástroj pro strategii modrého růstu. Navrhovaná směrnice napomůže udržitelnému rozvoji a usnadní investice v námořní oblasti. Tím se uvolní skutečný potenciál, jaký modrá ekonomika v Evropě má pro růst a zaměstnanost“.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Tato iniciativa umožní, aby 200 milionů občanů EU, kteří v pobřežních regionech bydlí, mohlo žít ve zdravém životnímu prostředí a dosáhlo vyšší životní úrovně. Iniciativa by rovněž měla pomoci zachovat jedinečnost a rozmanitost pobřeží a ekosystémů, kde se nacházejí cenná stanoviště pro rostliny a zvířata.“

Lidská činnost (ať už ekonomicky motivovaná, či nikoli), např. využívání energie větru na moři, pokládání podmořských kabelů a potrubí, námořní doprava, rybolov a akvakultura, nabývá v mořských vodách a pobřežních oblastech stále intenzivnější podoby. Nebude-li se tato činnost dostatečně koordinovat, může dojít k vyostření konkurenčního boje o daný prostor a ke zvýšení tlaku na cenné zdroje. Podle navrhovaných opatření budou muset členské státy v rámci plánování námořních prostor svoje aktivity v zájmu účinnějšího využívání moří zaznamenávat a vypracovávat strategie řízení pobřežních oblastí, které budou koordinovat opatření v různých oblastech politiky, jež se na činnosti v pobřežních oblastech vztahují. V souladu s minimálními požadavky navrženými ve směrnici, budou členské státy muset zajistit, aby jejich námořní plánování a řízení pobřežních oblastí přispívalo k udržitelnému růstu. Samozřejmostí bude i účast zainteresovaných subjektů a spolupráce se sousedními státy.

Jednotné uplatňování námořního územního plánování a integrovaného řízení pobřežních zón by mělo zlepšit koordinaci činností na moři a na pevnině. Lepší koordinace bude mít pozitivní přínos v oblastech, jako je například připojení pobřežních větrných elektráren k energetickým sítím na pevnině nebo budování infrastruktury na ochranu mořského pobřeží proti erozi a změně klimatu, jež mohou rovněž ovlivnit činnosti v pobřežních vodách.

Použití jediného nástroje zajišťujícího rovnováhu mezi všemi zájmy také nabídne investorům větší jistotu a sníží administrativní zátěž, kterou nesou vnitrostátní správní orgány a hospodářské subjekty. Přitom nebudou omezeny funkce ekosystémů. Například v některých zemích je v současné době kvůli povolení k provozování akvakultury nutné se obrátit až na 8 správních orgánů. Směrnice navrhuje zásadu jednoho kontaktního místa, které tyto komplikované administrativní postupy odstraní a ušetří čas i peníze. Odhaduje se, že zvýšení podnikatelské jistoty a snížení administrativní zátěže přinese (zejména malým a středním podnikům) hospodářský zisk ve výši až 1,6 miliard eur v celé EU. Studie také ukázaly, že například urychlení investic do větrných elektráren a akvakulturních chovů by do roku 2020 vygenerovalo od 60 milionů eur (při urychlení po dobu jednoho roku) do 600 milionů eur (při urychlení po dobu tří let).

Souvislosti

Cílem Evropské unie je stát se do roku 2020 inteligentní a udržitelnou ekonomikou, která podporuje sociální začleňování. Námořní odvětví nabízí prostor pro inovace, udržitelný růst a zaměstnanost, které by měly k tomuto cíli přispět. Jak je uvedeno ve sdělení o modrém růstu, možnosti udržitelného růstu v mořském a námořním odvětví (viz IP/12/955), je dnešní návrh zásadní součástí úsilí o rozvoj tzv. modré ekonomiky EU.

Námořní územní plánování je transparentním a komplexním procesem založeným na účasti zainteresovaných stran, analýze a plánování lokalit a vhodného načasování aktivit využívajících moře a oceány. Cílem je určit nejúčinnější a nejudržitelnější způsob využití námořního prostoru v současnosti i budoucnosti. Komise v roce 2008 zveřejnila svůj „Rozvrh pro území plánování námořních prostor: dosažení společných principů EU“, po němž v roce 2010 následovalo sdělení „Územní plánování námořních prostor v EU — dosažené výsledky a další rozvoj“, které bylo základem pro dnes předkládaný návrh.

Návrh by měl zajistit, aby již v rané fázi byla v hospodářských činnostech zohledněna ochrana přírodních zdrojů, jakož i rizika související se změnou klimatu a další přírodní rizika, na něž jsou pobřežní oblasti velmi citlivé. Z ekonomického hlediska to přinese řadu výhod, neboť přírodní zdroje tvoří základní předpoklad pro činnosti, jako je rybolov a akvakultura, jež na čistotě moří závisejí. Tyto nové nástroje rovněž pomohou zlepšit provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí, např. rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí a směrnice o ochraně přírodních stanovišť.

Integrované řízení pobřežních zón je nástroj, který bude koordinovat všechny strategické procesy týkající se pobřežních zón, a to díky koordinovanému řešení interakcí mezi mořem a pevninou s cílem zajistit jejich udržitelný rozvoj. Tento nástroj zajistí, aby rozhodnutí v oblasti řízení nebo rozvoje byla ve všech odvětvích přijímána jednotně. Doporučení o integrovaném řízení pobřežních zón z roku 2002 definuje zásady řádného plánování a řízení pobřežních oblastí a také způsob, jak je nejlépe provádět. EU je také smluvní stranou Barcelonské úmluvy, která ustavila protokol o integrovaném řízení pobřežních zón, jenž vstoupil v platnost v březnu 2011 a na jehož základě se integrované řízení stalo povinným pro členské státy ležící na pobřeží Středozemního moře.

Návrh Komise bude nyní posuzovat Rada Evropské unie a Evropský parlament. Jakmile bude přijat, stane se součástí práva EU.

Další informace:

MEMO/13/210

http://ec.europa.eu/environment/iczm/home.htm

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/maritime_spatial_planning/index_cs.htm

Kontaktní osoby:

Námořní záležitosti: Oliver Drewes (+32 2 299 24 21) - Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Životní prostředí: Joe Hennon (+32 2 295 35 93) - Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar