Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 13. marca 2013

Rastúci nelegálny obchod s drogami v EÚ ako dôsledok krízy

Podľa výsledkov štúdie, ktorú dnes uverejnila Európska komisia, sa očakáva, že hospodárska kríza bude mať veľký vplyv na trh s drogami, napríklad prostredníctvom nárastu dopytu po nelegálnych drogách. V dnešnej štúdii sa uvádza, že predávať či dokonca vyrábať drogy, najmä marihuanu z doma pestovaného konope, bude zrejme viac mladých ľudí. Očakáva sa však aj to, že hospodárska kríza povedie ku škrtom v rozpočtoch určených na politiku boja proti drogám, predovšetkým na opatrenia v oblasti liečby a zmierňovania škodlivých účinkov na zdravie.

„Štúdia, ktorá bola dnes uverejnená, je výstrahou pre Európu. Aby sme dokázali potlačiť obchod s drogami a obmedzili ich dodávku, je potrebné znížiť počet užívateľov drog, a to nielen prevenciou, ale aj liečbou,“ uviedla podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová. „S rastúcim počtom užívateľov drog rastie aj dopyt po nich a s tým aj tento nelegálny trh. Preto ešte neskôr počas tohto roka zamýšľam navrhnúť prísnejšie právne predpisy o nových psychoaktívnych látkach a nelegálnom obchodovaní s drogami.“ Musíme konať na úrovni celej EÚ a chrániť tak naše deti.“

Podľa EMCDDA (Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť) sú psychoaktívne látky rastúcim problémom. Prostredníctvom systému včasného varovania EÚ bolo v roku 2011 po prvý raz oficiálne oznámených 49 nových psychoaktívnych látok. Do tej doby nebolo počas jedného roku nikdy ohlásených viac látok, pričom s 24 látkami ohlásenými v roku 2009 a 41 látkami v roku 2010 možno v tomto smere pozorovať stúpajúcu tendenciu. Podľa predbežných údajov za rok 2012, podľa ktorých bolo odhalených už viac ako 50 látok, nič nenaznačuje, že by malo dôjsť k poklesu.

Zatiaľ čo množstvo užívaných „tradičných drog“, ako sú kokaín, heroín či extáza, sa síce vo všeobecnosti pohybuje na stabilnej úrovni, trh s nelegálnymi drogami zaplavujú nové drogy, nakoľko obchodníci využívajú chemické látky, ktoré nie sú regulované na medzinárodnej úrovni. Tieto drogy sú na internete čoraz dostupnejšie a rýchlo sa šíria v mnohých členských štátoch, ktorým sa nedarí účinne zabrániť ich predaju.

Na trh sa dostáva viac nových drog. Za posledné dva roky sa každý týždeň objavila jedna nová látka. Členské štáty nemôžu zabrániť šíreniu drog samostatne: obmedzujúce opatrenia na vnútroštátnej úrovni pravdepodobne len prinútia zločinecké gangy, aby presunuli výrobu drog do susedných krajín alebo aby presmerovali obchodné kanály.

Po tom, čo v roku 2010 Európska komisia úspešne presadila zákaz mefedronu, drogy podobnej extáze (pozri MEMO/10/646), navrhla v januári zákaz drogy „4-MA“ podobnej amfetamínu (pozri IP/13/75). Dňa 25. októbra 2011 Európska komisia oznámila revíziu predpisov EÚ na boj s nelegálnymi drogami, najmä s novými psychoaktívnymi látkami, ktoré imitujú účinky nebezpečných drog, ako sú extáza alebo kokaín, a predstavujú rastúci problém (IP/11/1236). Legislatívny návrh sa očakáva v priebehu roka 2013.

V dnes uverejnenej štúdii sa tak isto opisuje, aký vplyv majú opatrenia zamerané na užívanie drog alebo na ich dodávky a ako funguje nelegálny trh s drogami v EÚ, pričom sa v správe uvádza, že stále významnejšiu úlohu v distribúcii drog zohráva internet. Štúdia poskytuje aj podrobnú analýzu veľkosti trhu s určitými nelegálnymi drogami a hodnotí sa v nej zisk, ktorý takýto obchod tvorí. Odhaduje sa, že v roku 2010 predstavoval trh EÚ s marihuanou, drogou, ktorú Európania užívajú najviac, 7 až 10 miliárd EUR. Medzi užívateľmi marihuany predstavujú tí, ktorí túto drogu užívajú intenzívne, síce len malú časť (5 až 25 % podľa konkrétnej krajiny), ale ich spotreba si vyžiada prevažnú väčšinu (55 až 77 %) z celkového množstva marihuany, ktoré sa každý rok spotrebuje. V štúdii sa potvrdzuje aj to, že posilnenie zákonov proti výrobe a distribúcii marihuany dramaticky zvyšuje cenu tejto drogy. Je to preto, že výrobcovia a obchodníci si tak kompenzujú riziko zatknutia, trestného stíhania, zabavenia vecí a ublíženia na zdraví pri násilných akciách, ako aj náklady spojené s nutným utajením.

Súvislosti

Táto štúdia nadväzuje na skoršiu štúdiu Európskej komisie zameranú na analýzu vývoja globálneho trhu s nelegálnymi drogami, drogovú problematiku a protidrogové opatrenia v období rokov 1998 – 2007.

Podnet na vypracovanie tejto štúdie dali strediská Trimbos Institute a Rand Europe. Financovaná bola v rámci programu Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti (ISEC). Program ISEC má na obdobie rokov 2007 – 2013 rozpočet 600 miliónov EUR a prispieva k bezpečnosti občanov prostredníctvom projektov na predchádzanie trestnej činnosti a boj proti nej.

Zodpovednosť za opatrenia v oblasti drog majú z väčšej časti orgány jednotlivých členských štátov, ktoré dokážu najlepšie posúdiť, aké kroky sú s ohľadom na ich miestnu kultúru a sociálne a ekonomické podmienky najvhodnejšie. Ak však budú krajiny EÚ postupovať samostatne, nebudú schopné si s drogovou problematikou účinne poradiť. Pri koordinácii opatrení na zníženie užívania nelegálnych drog a opatrení na boj proti obchodovaniu s nimi teda Komisia zohráva ústrednú úlohu.

Opatrenia EÚ zamerané na drogovú problematiku sú vymedzené v protidrogovej stratégii EÚ na obdobie rokov 2005 – 2012, 2013-2020 a v protidrogovom akčnom pláne EÚ, ktorý sa vzťahuje na obdobie rokov 2009 – 2012.

Ďalšie informácie

Správa: Trh s nelegálnymi drogami v EÚ pod drobnohľadom:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/document/index_en.htm

Európska komisia – politika v oblasti kontroly drog:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Podpredsedníčka Redingová na Twitteri: @VivianeRedingEU

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar