Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 12. marca 2013

Zamestnanosť: Komisia navrhla pravidlá, ako naplniť iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Európska komisia navrhla prevádzkové pravidlá vykonávania iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí s cieľom bojovať proti nezamestnanosti mladých. Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí s rozpočtom šesť miliárd EUR na obdobie rokov 2014 – 2020 predložila Európska rada na zasadnutí, ktoré sa konalo 7. a 8. februára 2013.

Komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor povedal: „Komisia nasledovala silný politický odkaz Európskej rady, ktorá sa podujala podporiť systém záruk pre mladých ľudí a iné opatrenia na boj proti rekordnej úrovni nezamestnanosti mladých ľudí, a tak predložila konkrétny návrh, aby umožnila členským štátom využívať zdroje, len čo nadobudne účinnosť nový rozpočtový rámec na roky 2014 – 2020.“

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí by mala pomôcť najmä mladým, ktorí nie sú zamestnaní ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy (tzv. NEET) a žijú v regiónoch Únie, kde miera nezamestnanosti v roku 2012 presiahla 25 %. Zameria sa na začlenenie tejto cieľovej skupiny do trhu práce.

Prostriedky iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí by sa teda použili na posilnenie a urýchlenie opatrení, ktoré sa opisujú v balíku pre zamestnanosť mladých z decembra 2012. Členské štáty by tieto zdroje konkrétne mohli využiť na financovanie opatrení v oprávnených regiónoch s cieľom vykonať odporúčanie o systéme záruk pre mladých ľudí, ktoré 28. februára schválila rada ministrov práce a sociálnych vecí EÚ (pozri MEMO/13/152). V rámci systému záruk pre mladých ľudí by členské štáty mali uskutočniť opatrenia, aby zabezpečili, že mladí ľudia do 25 rokov dostanú do štyroch mesiacov od ukončenia štúdia alebo od chvíle, keď prišli o zamestnanie, kvalitnú ponuku práce, ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže.

Iniciatíva na podporu zamestnanosti by mala dopĺňať ďalšie projekty realizované na vnútroštátnej úrovni zamerané na vytváranie alebo vykonávanie systémov záruk pre mladých ľudí, ako napríklad reformy príslušných inštitúcií a služieb, a to vrátane projektov čerpajúcich podporu z ESF.

Spomínaný rozpočet by mali tvoriť tri miliardy EUR z osobitného rozpočtového riadku vyčleneného na podporu zamestnanosti mladých ľudí a aspoň tri miliardy EUR z Európskeho sociálneho fondu. Vzhľadom na súčasné rozpočtové ťažkosti členských štátov spôsobené hospodárskou krízou sa bude vlastný finančný príspevok zo strany členských štátov požadovať iba v prípade príspevku z Európskeho sociálneho fondu.

Súvislosti

Hospodárska kríza mimoriadne silno zasiahla mladých ľudí. V januári 2013 miera nezamestnanosti tejto skupiny v EÚ predstavovala 23,6 %, čo je viac než dvojnásobok miery nezamestnanosti dospelých. V EÚ žije 7,5 milióna mladých Európanov (vo veku od 15 do 24 rokov), ktorí nie sú zamestnaní ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET). V niektorých regiónoch je nezamestnanosť mladých osobitne naliehavým problémom. Táto skutočnosť neprináša ťažkosti iba dotknutým jednotlivcom, ale navyše vážne ohrozuje sociálnu súdržnosť v EÚ a vystavuje hospodársky potenciál a konkurencieschopnosť Európy riziku dlhodobého negatívneho vplyvu.

Komisia v záujme boja proti neprijateľne vysokej úrovni nezamestnanosti mladých ľudí 5. decembra 2012 prijala balík pre zamestnanosť mladých. Balík obsahuje návrh odporúčania Rady o zavedení systému záruk pre mladých ľudí, oznam o začatí druhej fázy konzultácií so sociálnymi partnermi o rámci kvality pre stáže, informácie o založení Európskeho združenia učňovskej prípravy a opis spôsobov, ako odstrániť prekážky, ktoré mladým ľuďom bránia v mobilite.

Vytváranie pracovných miest pre mladých ľudí je kľúčovým cieľom politiky súdržnosti a podporujú ho Európsky fond regionálneho rozvoja aj Európsky sociálny fond. Návrhom spomínanej iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí sa Európska rada na svojom zasadnutí 7. a 8. februára 2013 rozhodla v boji proti nezamestnanosti mladých pokročiť ešte ďalej.

Ďalšie informácie

Balík pre zamestnanosť mladých:

Tlačová správa: IP/12/1311

Oznam: MEMO/12/938

Prejav: SPEECH/12/910

Video: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=sk&furtherVideos=yes

Správa na webovej stránke GR pre zamestnanosť:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=sk

Stránka venovaná zamestnanosti mladých ľudí:

http://ec.europa.eu/social/youthemployment

Webová stránka komisára Lászlóa Andora:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

László Andor na Twitteri: https://twitter.com/laszloandoreu

Ak si želáte bezplatne dostávať elektronický bulletin Európskej komisie o zamestnanosti, sociálnych záležitostiach a začlenení, zaregistrujte sa na stránke: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktné osoby:

Jonathan Todd (+32 2 299 4107)

Cécile Duboisová (+32 2 295 1883)


Side Bar