Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 12. martā

Nodarbinātība: Komisija ierosina noteikumus, lai Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva kļūtu par realitāti

Eiropas Komisija ir ierosinājusi darbības noteikumus, lai īstenotu Jauniešu nodarbinātības iniciatīvu jauniešu bezdarba novēršanai. Jauniešu nodarbinātības iniciatīvu ierosināja Eiropadome 2013. gada 7.-8. februāra sanāksmē, un šīs iniciatīvas budžets laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam ir EUR 6 miljardi.

Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības komisārs Lāslo Andors sacīja: ”Pēc Eiropadomes nopietnā politiskā signāla Jauniešu garantijas un citu pasākumu atbalstam, lai risinātu rekordaugstā jauniešu bezdarba līmeņa problēmu, Komisija nāca klajā ar konkrētu priekšlikumu ļaut dalībvalstīm uzsākt resursu izmantošanu nekavējoties, tiklīdz stāsies spēkā jaunā budžeta shēma 2014.–2020. gadam".

Jauniešu nodarbinātības iniciatīva it īpaši atbalstīs tos jauniešus, kuri nav nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā (NEETs) tajos Savienības reģionos, kuros jauniešu bezdarba līmenis 2012. gadā pārsniedza 25 %. Galvenā uzmanība iniciatīvā tiks pievērsta NEETs iekļaušanai darba tirgū.

Finanšu līdzekļi saistībā ar Jauniešu nodarbinātības iniciatīvu tāpēc tiks izlietoti, lai stiprinātu un paātrinātu pasākumus, kas norādīti 2012. gada decembra Jauniešu nodarbinātības pasākumu kopumā. Finanšu līdzekļi dalībvalstīm jo īpaši būs pieejami, lai reģionos, kuri ir tiesīgi tos saņemt, finansētu pasākumus ieteikuma par Jaunatnes garantijām īstenošanai, ko 28. februārī pieņēma ES Nodarbinātības un sociālo lietu ministru padome (skat. MEMO/13/152). Saistībā ar Jaunatnes garantiju dalībvalstis īstenotu pasākumus, lai nodrošinātu, ka jaunieši līdz 25 gadiem saņem labas kvalitātes nodarbinātības piedāvājumu, turpinātu mācības, apmācību vai māceklību četrus mēnešus pēc tam, kad pametuši skolu vai kļuvusi par bezdarbniekiem.

Jauniešu nodarbinātības iniciatīva papildinās citus projektus, kuri īstenoti valsts līmenī, tostarp tos, kuri saņem ESF atbalstu, lai izveidotu un īstenotu jaunatnes garantiju shēmas, piemēram, attiecīgo iestāžu un dienestu reformu.

No finanšu līdzekļiem EUR 3 miljardi tiks saņemti no speciāli jaunatnes nodarbinātībai paredzētas budžeta pozīcijas, kas papildināta ar vismaz EUR 3 miljardiem no Eiropas Sociālā fonda. Ņemot vērā tautsaimniecības krīzes izraisītās pašreizējās dalībvalstu grūtības saistībā ar budžetu, tikai Eiropas Sociālā fonda atbalsts dalībvalstīm būs jāpapildina ar pašu finansiālu ieguldījumu.

Konteksts

Jaunieši ir īpaši smagi cietuši no tautsaimniecības krīzes. 2013. gada janvārī jauniešu bezdarba līmenis ES bija 23,6 %, un tas ir vairāk nekā divas reizes augstāks nekā pieaugušo bezdarba līmenis. Savienībā ir 7,5 miljoni jauno eiropiešu ES (vecumā no 15 līdz 24 gadiem) kuri nav nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā (NEETs). Dažos reģionos jauniešu bezdarbs ir īpaši satraucošs. Bezdarbs nav tikai problēma, kas skar kādas noteiktas personas, tas rada nopietnus draudus sociālajai kohēzijai ES un riskus, kuri ilgtermiņā negatīvi ietekmēs Eiropas tautsaimniecības potenciālu un konkurētspēju.

Lai risinātu jauniešu nepieņemami augstā bezdarba līmeņa problēmu, Komisija 2012. gada 5. decembrī pieņēma Jaunatnes nodarbinātības pasākumu kopumu. Tajā iekļauts priekšlikums Padomes ieteikumam par Jaunatnes garantijas izveidi, saistībā ar to tiek uzsākts otrais sociālo partneru apspriežu posms par prakšu kvalitātes sistēmu, tiek izziņota Eiropas Māceklību alianse un iezīmēti veidi jauniešu mobilitātes šķēršļu samazināšanai.

Darbavietu radīšana jauniešiem ir kohēzijas politikas galvenais mērķis, ko atbalsta gan Eiropas Reģionālās attīstības fonds, gan Eiropas Sociālais fonds. Eiropadome 2013. gada 7.-8. februāra sanāksmē nolēma spert soli uz priekšu jauniešu bezdarba apkarošanā, ierosinot Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu.

Plašākai informācijai

Pasākumu kopums jaunatnes nodarbinātībai

Paziņojums presei: IP/12/1311

Paziņojums: MEMO/12/938

Runa: SPEECH/12/910

Video: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=en&furtherVideos=yes

Jaunumi Nodarbinātības ĢD tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1829&furtherNews=yes

Jaunatnes nodarbinātība lapa: http://ec.europa.eu/social/youthemployment

Lāslo Andora tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Sekojiet Lāslo Andoram tviterī: https://twitter.com/laszloandoreu

Pasūtīt uz e-pastu Eiropas Komisijas bezmaksas jaunumus par nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļautību: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontakti:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar