Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 12. märts 2013

Tööhõive: komisjon esitab eeskirjad noorte tööhõive algatuse elluviimiseks

Euroopa Komisjon on koostanud tegevuseeskirjad noorte tööhõive algatuse rakendamiseks. Viimase eesmärk on võidelda noorte tööpuuduse vastu. Ettepanek noorte tööhõive algatuse loomiseks tehti 7.–8. märtsil 2013 toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel ning selle eelarve ajavahemikuks 2014–2020 on 6 miljardit eurot.

Pärast Euroopa Ülemkogu antud tugevat poliitilist signaali noortegarantii ning muude noorte rekordkõrge tööpuuduse vähendamiseks mõeldud meetmete toetuseks on komisjon esitanud konkreetsed ettepanekud, mis võimaldavad liikmesriikidel hakata ettenähtud vahendeid kasutama kohe, kui uus eelarveraamistik (2014–2020) jõustub,” sõnas tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor.

Noorte tööhõive algatusega toetataks eelkõige mittetöötavaid või haridust ega kutset mitteomandavaid noori nendes ELi piirkondades, kus noorte töötuse määr 2012. aastal oli üle 25%. Algatus keskenduks selliste noorte tööturule aitamisele.

Noorte tööhõive algatusele eraldatud raha kasutataks seega 2012. aasta detsembris vastu võetud noorte tööhõive paketis kirjeldatud meetmete tugevdamiseks ja nende rakendamise kiirendamiseks. Liikmesriigid saaksid asjaomaseid vahendeid kasutada eelkõige 28. veebruaril tööhõive- ja sotsiaalministrite poolt nõukogus heaks kiidetud noortegarantiid käsitleva soovituse (vt MEMO/13/152) rakendamiseks abikõlblikes piirkondades. Noortegarantii tähendab seda, et liikmesriigid peavad võtma kasutusele meetmed, millega tagatakse, et kuni 25aastased noored saavad hiljemalt nelja kuu möödudes töötuks jäämisest või koolist lahkumisest kvaliteetse töö, võimaluse haridustee jätkamiseks, õpipoisiõppeks või praktikaks.

Noorte tööhõive algatus täiendaks muid liikmesriikide projekte (sh Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavaid algatusi), mille eesmärk on luua ja rakendada noortegarantii süsteeme, näiteks asjakohaste institutsioonide ja teenuste reformimine.

3 miljardit eurot saadakse noorte tööhõive jaoks tehtavalt eraldi eelarverealt, mida täiendatakse vähemalt 3 miljardi euroga Euroopa Sotsiaalfondist. Arvestades majanduskriisist tingitud eelarveraskusi, peavad liikmesriigid omalt poolt kaasrahastama üksnes Euroopa Sotsiaalfondi osa algatuse eelarvest.

Taust

Majanduskriisi tagajärjed on tabanud kõige rängemalt just noori. 2013. aasta jaanuaris oli noorte töötuse määr (23,6%) ELis üle kahe korra kõrgem kui täiskasvanute töötuse määr. ELis on 7,5 miljonit noort eurooplast vanuses 15-24, kes ei tööta või ei omanda haridust ega kutset. Noorte töötus on eriti murettekitav teatavates piirkondades. See ei ole probleem mitte üksnes kõnealuste noorte jaoks, vaid kujutab endast ka tõsist ohtu sotsiaalsele ühtekuuluvusele ELis ning võib avaldada pikaaegset negatiivset mõju Euroopa majanduslikule potentsiaalile ja konkurentsivõimele.

Noorte töötuse lubamatult kõrge tasemega võitlemiseks võttis komisjon 5.detsembril 2012 vastu noorte tööhõive paketi. Selles tehakse ettepanek esitada nõukogu soovitus noortegarantii loomise kohta, algatatakse sotsiaalpartneritega konsulteerimise teine etapp praktika kvaliteediraamistiku teemal, teatatakse Euroopa Õpipoisiõppe Liidu loomisest ning kirjeldatakse viise noorte liikuvust takistavate tõkete kõrvaldamiseks.

Töökohtade loomine noortele on üks ühtekuuluvuspoliitika põhiseesmärkidest ning seda toetatakse nii Euroopa Regionaalarengu Fondist kui ka Euroopa Sotsiaalfondist. 7.–8. veebruaril 2013 kohtunud Euroopa Ülemkogu otsustas astuda veel ühe sammu noorte töötuse vastu võitlemiseks, tehes ettepaneku luua noorte tööhõive algatus.

Lisateave

Noorte tööhõive pakett

Pressiteade: IP/12/1311

Memo: MEMO/12/938

Kõne: SPEECH/12/910

Video: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=en&furtherVideos=yes

Uudis tööhõive peadirektoraadi veebisaidil:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1829&furtherNews=yes

Noorte tööhõive veebileht: http://ec.europa.eu/social/youthemployment

László Andori veebisait: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

László Andor Twitteris: https://twitter.com/laszloandoreu

Tellige Euroopa Komisjoni tasuta elektrooniline tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse uudiskiri: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktisikud:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar