Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη Επιτροπη

Δελτιο Τυπου

Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2013

Απασχόληση: Η Επιτροπή προτείνει κανόνες με στόχο την υλοποίηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε λειτουργικούς κανόνες για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 7ης-8ης Φεβρουαρίου 2013 και διαθέτει προϋπολογισμό ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2014-20.

Ο κ. László Andor, επίτροπος αρμόδιος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη, δήλωσε: «Έπειτα από το ισχυρό πολιτικό μήνυμα που δόθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προς υποστήριξη της πρωτοβουλίας "εγγύηση για τη νεολαία" και των άλλων μέτρων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, η οποία έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, η Επιτροπή υπέβαλε τη συγκεκριμένη πρόταση προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να αρχίσουν να χρησιμοποιούν τους πόρους αμέσως μόλις τεθεί σε ισχύ το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-20 ».

Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων αναμένεται να ενισχύσει ιδιαίτερα τους νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης στις περιοχές της Ένωσης στις οποίες το ποσοστό ανεργίας των νέων υπερέβαινε, το 2012, το 25%. Η εν λόγω πρωτοβουλία θα επικεντρωθεί στην ένταξη αυτών των νέων στην αγορά εργασίας.

Συνεπώς, τα χρήματα που θα διατεθούν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση και την επιτάχυνση των μέτρων που περιγράφονται στη δέσμη μέτρων για την απασχόληση των νέων η οποία εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2012. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη θα μπορούν να διαθέσουν τα σχετικά κονδύλια για τη χρηματοδότηση μέτρων που αποσκοπούν στην εφαρμογή, στις επιλέξιμες περιφέρειες, της σύστασης σχετικά με την εγγύηση για τη νεολαία η οποία συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της ΕΕ στις 28 Φεβρουαρίου (βλέπε MEMO/13/152). Σύμφωνα με την πρωτοβουλία «εγγύηση για τη νεολαία», τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι νέοι ηλικίας έως 25 ετών λαμβάνουν μια καλής ποιότητας προσφορά απασχόλησης, συνεχούς εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης εντός τεσσάρων μηνών από το τέλος της σχολικής τους ζωής ή από τη στιγμή που μένουν άνεργοι.

Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων θα υλοποιηθεί συμπληρωματικά προς άλλα προγράμματα που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων και των προγραμμάτων που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ, με σκοπό τη δημιουργία ή την εφαρμογή των νέων συστημάτων εγγυήσεων, όπως τη μεταρρύθμιση των σχετικών φορέων και υπηρεσιών.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, 3 δισεκατομμύρια ευρώ θα προέλθουν από μια ειδική γραμμή του προϋπολογισμού, με τίτλο «απασχόληση των νέων», και το ποσό αυτό θα συμπληρωθεί με τουλάχιστον 3 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Λόγω των δημοσιονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σήμερα τα κράτη μέλη εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, τα κράτη μέλη θα χρειαστεί να συμπληρώσουν με δική τους οικονομική συνεισφορά μόνο τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Ιστορικό

Οι νέοι έχουν πληγεί με ιδιαίτερη ένταση από την οικονομική κρίση. Τον Ιανουάριο του 2013 το ποσοστό της ανεργίας των νέων στην ΕΕ (23,6%) ήταν υπερδιπλάσιο από το ποσοστό ανεργίας των ενηλίκων. Υπάρχουν σήμερα 7,5 εκατομμύρια νέοι Ευρωπαίοι (ηλικίας 15-24 ετών) που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης στην ΕΕ. Η ανεργία των νέων είναι ιδιαίτερα έντονη σε ορισμένες περιοχές. Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο για τα συγκεκριμένα άτομα, αλλά συνιστά σοβαρή απειλή και για την κοινωνική συνοχή στην ΕΕ και ενδέχεται να έχει μακροπρόθεσμες αρνητικές συνέπειες στο οικονομικές δυνατότητες και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Για την αντιμετώπιση των απαράδεκτα υψηλών επιπέδων ανεργίας των νέων, η Επιτροπή ενέκρινε στις 5 Δεκεμβρίου 2012 δέσμη μέτρων για την απασχόληση των νέων. Η δέσμη αυτή περιλαμβάνει πρόταση σύστασης του Συμβουλίου για την καθιέρωση μιας «εγγύησης για τη νεολαία», δρομολογεί το δεύτερο στάδιο διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους για το πλαίσιο ποιότητας για τις περιόδους πρακτικής άσκησης, εξαγγέλλει τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής συμμαχίας για θέσεις μαθητείας και προτείνει τρόπους για τη μείωση των εμποδίων που παρακωλύουν την κινητικότητα των νέων.

Η δημιουργία θέσεων εργασίας για τους νέους αποτελεί βασικό στόχο της πολιτικής για τη συνοχή, που υποστηρίζεται τόσο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 7ης-8ης Φεβρουαρίου 2013 αποφάσισε να κάνει ένα ακόμη βήμα για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, προτείνοντας την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων.

Για περισσότερες πληροφορίες

Δέσμη μέτρων για την απασχόληση των νέων : Δελτίο τύπου: IP/12/1311 -
MEMO:
MEMO/12/938 - Ομιλία: SPEECH/12/910

Βίντεο: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=en&furtherVideos=yes

Στήλη «Θέματα επικαιρότητας» (News) στον ιστότοπο της ΓΔ Απασχόλησης:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1829&furtherNews=yes

Ιστοσελίδα για την απασχόληση των νέων: http://ec.europa.eu/social/youthemployment

Ιστότοπος κ. László Andor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Ακολουθήστε τον κ. László Andor στο Twitter: https://twitter.com/laszloandoreu

Γίνετε συνδρομητής στο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη, το οποίο αποστέλλεται δωρεάν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar