Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 12. marts 2013

Beskæftigelse: Kommissionen foreslår regler, der skal gennemføre ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i praksis

Europa-Kommissionen har foreslået operationelle regler for gennemførelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed. Det Europæiske Råd fremsatte på sit møde den 7.-8. februar 2013 forslag til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, som har et budget på 6 mia. EUR for perioden 2014-2020.

László Andor, EU-kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion, sagde: "Efter Det Europæiske Råds stærke politiske signal vedrørende støtte til ungdomsgarantien og andre foranstaltninger til nedbringelse af den rekordhøje ungdomsarbejdsløshed har Kommissionen fremsat konkrete forslag for at give medlemsstaterne mulighed for at begynde at bruge ressourcerne, så snart den nye budgetramme for 2014-20 træder i kraft."

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet vil navnlig støtte unge, der står uden job og ikke er under uddannelse i de regioner i EU, hvor ungdomsarbejdsløsheden i 2012 var på over 25 %. Det vil fokusere på at integrere disse unge på arbejdsmarkedet.

Midlerne under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet vil derfor blive anvendt til at styrke og fremskynde de foranstaltninger, der blev skitseret i ungdomsbeskæftigelsespakken fra december 2012. Der vil navnlig være midler til rådighed for medlemsstaterne til at finansiere foranstaltninger til gennemførelse af ungdomsgarantihenstillingen, som blev vedtaget på Rådets møde (beskæftigelses- og socialministre) den 28. februar (jf. MEMO/13/152), i de støtteberettigede regioner. Under ungdomsgarantien bør medlemsstaterne træffe foranstaltninger for at sikre, at unge, som er op til 25 år gamle, får et tilbud om beskæftigelse, videreuddannelse, en læreplads eller et praktikophold af høj kvalitet inden for en frist på fire måneder, efter at de har forladt skolen eller er blevet arbejdsløse.

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet vil supplere andre projekter, som gennemføres på nationalt plan, herunder med støtte fra ESF, med henblik på at etablere og gennemføre ungdomsgarantiordningerne, herunder f.eks. reform af de relevante institutioner og tjenester.

3 mia. EUR til finansieringen vil komme fra en særlig ungdomsbeskæftigelsesbudgetpost og blive suppleret med mindst 3 mia. EUR fra Den Europæiske Socialfond. På grund af medlemsstaternes nuværende budgetmæssige vanskeligheder som følge af den økonomiske krise vil kun Den Europæiske Socialfonds bidrag kræve, at medlemsstaterne supplerer med deres egne finansielle bidrag.

Baggrund

Navnlig unge er blevet hårdt ramt af den økonomiske krise. I januar 2013 var ungdomsarbejdsløsheden i EU på 23,6 % og således mere end dobbelt så høj som arbejdsløsheden blandt voksne. Der er 7,5 mio. unge europæere (15-24 år), der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse i EU. Visse regioner er i særlig grad ramt af ungdomsarbejdsløshed. Dette er ikke blot et problem for de berørte enkeltpersoner, men udgør også en alvorlig trussel mod den sociale samhørighed i EU og risikerer at få langsigtede negative virkninger for Europas økonomiske potentiale og konkurrenceevne.

For at løse problemerne vedrørende den uacceptabelt høje ungdomsarbejdsløshed vedtog Kommissionen ungdomsbeskæftigelsespakken den 5. december 2012. Den omfatter et forslag til Rådets henstilling om oprettelse af en ungdomsgaranti, iværksætter en anden fase af høringen af arbejdsmarkedets parter om en kvalitetsramme for praktikophold, bekendtgør en europæisk alliance for lærlingeuddannelser og skitserer, hvordan man kan mindske hindringerne for unges mobilitet.

Jobskabelse for unge er en central målsætning under samhørighedspolitikken, som støttes under både Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Socialfond. Det Europæiske Råd besluttede på sit møde den 7.-8. februar 2013 at gå et skridt videre i bekæmpelsen af ungdomsarbejdsløsheden og fremsatte forslag om ungdomsbeskæftigelsesinitiativet.

Yderligere oplysninger

Ungdomsbeskæftigelsespakken

Pressemeddelelse: IP/12/1311

Memo: MEMO/12/938

Tale: SPEECH/12/910

Video: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=en&furtherVideos=yes

Nyheder på webstedet for Generaldirektoratet for Beskæftigelse:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1829&furtherNews=yes

Websiden om ungdomsbeskæftigelse: http://ec.europa.eu/social/youthemployment

László Andors websted: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Følg László Andor på Twitter: https://twitter.com/laszloandoreu

Abonnér på Europa-Kommissionens gratis nyhedsbrev om beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar