Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 12. března 2013

Zaměstnanost: Komise navrhuje pravidla, která mají uvést Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí do praxe

Evropská komise navrhla pravidla k provádění Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, která je zaměřena na boj s nezaměstnaností mládeže. Tuto iniciativu s rozpočtem 6 miliard EUR na období 2014–2020 předložila Evropská rada ve dnech 7.–8. února 2013.

László Andor, komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, uvedl: „V návaznosti na silnou podporu, již Evropská rada vyjádřila iniciativě „záruka pro mladé lidi“ a jiným opatřením k řešení rekordní míry nezaměstnanosti mládeže, Komise vydala konkrétní návrh, který členským státům umožní začít využívat finančních prostředků okamžitě poté, co vstoupí v platnost nový rozpočtový rámec na období 2014–2020.“

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí by měla podporovat zejména mladé lidi, kteří jsou nezaměstnaní, nestudují ani neprochází odbornou přípravou, v těch regionech Unie, kde míra nezaměstnanosti mládeže v roce 2012 přesáhla 25 %. Bude zaměřena na integraci takových mladých lidí na trhu práce.

Finanční prostředky v rámci iniciativy by se tedy měly použít na posílení a urychlení opatření vytyčených v balíčku opatření ke zvýšení zaměstnanosti mládeže z prosince 2012. Především by tyto prostředky měly umožnit členským státům financovat provádění opatření ve způsobilých regionech podle doporučení o zřízení záruky pro mladé lidi, schváleného na zasedání Rady ministrů EU pro zaměstnanost a sociální věci, které se konalo dne 28. února (viz MEMO/13/152). V rámci iniciativy „záruka pro mladé lidi“ by členské státy měly zavést opatření, jejichž cílem je zajistit, aby mladí lidé do 25 let získali kvalitní nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské přípravy či stáže do čtyř měsíců od opuštění školy nebo po ztrátě zaměstnání.

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí se bude doplňovat s jinými projekty prováděnými na úrovni jednotlivých členských států (včetně těch, které jsou podporovány z Evropského sociálního fondu), jejichž cílem je zavedení nebo realizace systémů záruk pro mladé lidi, jako jsou např. reformy příslušných institucí a služeb.

Z celkových finančních prostředků budou 3 miliardy EUR pocházet z rozpočtové položky vyhrazené na podporu zaměstnanosti mládeže a budou doplněny o další minimálně 3 miliardy EUR z Evropského sociálního fondu. Vzhledem ke stávajícím rozpočtovým potížím členských států způsobených hospodářskou krizí bude od členských států vyžadován dodatečný příspěvek pouze v případě příspěvku do Evropského sociálního fondu.

Souvislosti

Hospodářskou krizí byli obzvláště silně postiženi mladí lidé. V lednu 2013 představovala míra nezaměstnanosti mládeže v EU více než dvojnásobek míry nezaměstnanosti dospělých a činila 23,6 %. V Evropské unii žije 7,5 milionu mladých lidí (ve věku 15–24 let), kteří nepracují ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy. Nezaměstnanost mladých lidí je zvláště vysoká v některých regionech. Nejedná se pouze o problém pro dotyčné jednotlivce, ale také o vážné ohrožení sociální soudržnosti v EU, což by mohlo mít nepříznivý dlouhodobý dopad na hospodářský potenciál Evropy i její konkurenceschopnost.

K řešení nepřijatelně vysoké míry nezaměstnanosti mladých lidí přijala Komise dne 5. prosince 2012 balíček týkající se zaměstnanosti mládeže. Tento balíček zahrnuje návrh doporučení Rady o zřízení záruky pro mladé lidi, zahajuje druhou fázi konzultace sociálních partnerů o rámci pro kvalitu stáží, vyhlašuje Evropskou alianci pro učňovskou přípravu a navrhuje způsoby, jak omezit překážky mobility pro mladé lidi.

Vytváření pracovních míst pro mladé lidi je klíčovým cílem politiky soudržnosti a podporuje je jak Evropský fond pro regionální rozvoj, tak Evropský sociální fond. Evropská rada na svém zasedání ve dnech 7. a 8. února 2013 rozhodla, že učiní další kroky v boji proti nezaměstnanosti mládeže prostřednictvím návrhu Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí.

Více informací

Balíček týkající se zaměstnanosti mladých lidí

Tisková zpráva: IP/12/1311

Zpráva: MEMO/12/938

Projev: SPEECH/12/910

Video: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=en&furtherVideos=yes

Zpráva na internetových stránkách GŘ pro zaměstnanost:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1829&furtherNews=yes

Internetové stránky o zaměstnanosti mladých lidí:

http://ec.europa.eu/social/youthemployment

Internetové stránky komisaře Lászla Andora:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

László Andor na Twitteru: https://twitter.com/laszloandoreu

Chcete-li zdarma dostávat elektronický zpravodaj Evropské komise týkající se zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začleňování, zaregistrujte se na stránkách: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktní osoby:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)


Side Bar