Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 12 март 2013 г.

Заетост: Комисията предлага правила за осъществяването на практика на Инициативата за младежка заетост

Европейската комисия предложи оперативни правила за изпълнение на Инициативата за младежка заетост с цел борба с младежката безработица. Инициативата бе предложена от Европейския съвет на проведеното на 7 и 8 февруари 2013 г. заседание, като предвиденият за нея бюджет е в размер на 6 млрд. EUR за периода 2014 — 2020 г.

Комисарят в областта на заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор заяви: „След изразената от Европейския съвет категорична политическа подкрепа за инициативата „Гаранция за младежта“ и за другите мерки за намаляване на достигналата рекордни нива младежка безработица Комисията изготви конкретно предложение, с което да даде възможност на държавите членки да пристъпят към незабавно усвояване на финансовите средства след влизането в сила на новата бюджетна рамка за периода 2014 — 2020 г.“.

Чрез Инициативата за младежка заетост ще се оказва специална подкрепа на неработещите, неучещите и необучаващите се млади хора в онези региони на Съюза, в които младежката безработица през 2012 г. е била над 25 %. Усилията ще бъдат насочени най-вече към интегрирането на тези младежи в пазара на труда.

Ето защо средствата по Инициативата за младежка заетост ще се използват за засилване и ускоряване на мерките, набелязани през декември 2012 г. в пакета от мерки за младежка заетост. По-специално държавите членки ще могат да използват финансовите средства, за да финансират мерки, предприети в отговарящите на критериите региони за изпълнение на препоръката за създаване на гаранция за младежта, приета от Съвета на ЕС в състав министри по заетостта и социалните въпроси на 28 февруари (вж. MEMO/13/152). По линия на инициативата „Гаранция за младежта“ държавите членки следва да въведат мерки, чрез които да гарантират, че младежите на възраст до 25 години получават добро предложение за работа, продължаване на образованието, професионална подготовка или стаж в срок от четири месеца от момента, в който напуснат училище или останат без работа.

Инициативата за младежка заетост ще бъде допълваща към други проекти, разработени на национално равнище, в това число проекти, получаващи подкрепа по линия на ЕСФ, с цел създаване или прилагане на схемите за гаранции за младежта, като напр. реформиране на съответните институции или служби.

Предвидено е финансирането да бъде в размер на 3 млрд. EUR по бюджетния ред, определен за младежка заетост, и най-малко още 3 млрд. EUR по линия на Европейския социален фонд. Предвид породените от икономическата криза бюджетни затруднения, пред които са изправени държавите членки, съфинансиране на национално равнище ще се изисква единствено във връзка със средствата, предоставяни по линия на Европейския социален фонд.

Контекст

Младите хора са особено тежко засегнати от икономическата криза. През януари 2013 г. равнището на младежката безработица в ЕС достигна 23,6 %, като надвиши повече от два пъти равнището на безработица при възрастните. В ЕС 7,5 млн. млади европейци (на възраст 15 — 24 години) попадат в категорията на неработещи, неучещи и необучаващи се Младежката безработица е особено висока в някои региони. Това е не само проблем за засегнатите лица, но и източник на сериозна заплаха за социалното сближаване в ЕС и на рискове с дългосрочни отрицателни последици за икономическия потенциал и конкурентоспособността на Европа.

С цел намаляване на неприемливо високите равнища на младежка безработица на 5 декември 2012 г. Комисията прие пакет от документи във връзка с младежката заетост. С него се прави предложение за препоръка на Съвета за създаване на гаранция за младежта, започва се втори етап на консултациите със социалните партньори във връзка с рамка за качество на стажовете, обявява се предстоящото създаване на Европейски алианс за професионална подготовка и се очертават начините за намаляване на пречките пред мобилността на младите хора.

Създаването на работни места за младите хора е основна цел на политиката на сближаване, ползваща се с подкрепа както по линия на Европейския фонд за регионално развитие, така и на Европейския социален фонд. На проведения на 7 и 8 февруари 2013 г. Европейски съвет бе решено да се направи още една стъпка в борбата с младежката безработица чрез предложението за Инициатива за младежка заетост.

За повече информация

Страница, посветена на младежката заетост:

Съобщение за медиите: IP/12/1311 - Информационна бележка: MEMO/12/938 - Изявление: SPEECH/12/910

Видео:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=bg&videosId=2619&vl=bg&furtherVideos=yes

Новини на уебсайта на ГД „Трудова заетост“:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=bg

Страница, посветена на младежката заетост:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=bg

Уебсайт на Ласло Андор:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Съобщенията на комисар Ласло Андор в Туитър можете да следите на адрес:

https://twitter.com/laszloandoreu

За безплатния електронен бюлетин на Европейската комисия в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването можете да се абонирате на адрес:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

За контакти:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar