Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 12. marca 2013

Malé a stredné podniky: ničivý trend oneskorených platieb by sa od 16. marca mal stať minulosťou

Každý deň v Európe krachujú desiatky malých a stredných podnikov, pretože ich faktúry neboli uhradené. Ľudia v dôsledku toho prichádzajú o pracovné miesta a obchodné príležitosti zostávajú nevyužité, čo vedie k odďaľovaniu oživenia hospodárskeho rastu. Európska únia preto v záujme skoncovania s praxou oneskorených platieb prijala smernicu 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách. Členské štáty musia do 16. marca 2013 začleniť prepracovanú smernicu o oneskorených platbách do svojho vnútroštátneho právneho poriadku. Podľa smernice sú orgány verejnej moci povinné uhrádzať platby za tovar a služby do 30 kalendárnych dní alebo, za veľmi výnimočných okolností, do 60 dní. Podniky by mali uhradiť svoje faktúry do 60 kalendárnych dní, pokiaľ sa výslovne nedohodli inak a pokiaľ to nie je značne nevýhodné pre veriteľa.

Podpredseda Európskej komisie a komisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani uviedol: „Pre malé a stredné podniky je obzvlášť ťažké presadiť si svoje právo na včasné platby. Oneskorené platby znamenajú pre tieto podniky stratu času a peňazí, pričom spory môžu pokaziť vzťahy so zákazníkmi. S týmto ničivým trendom oneskorených platieb treba skoncovať. Členské štáty teraz musia implementovať smernicu o oneskorených platbách do svojho vnútroštátneho právneho poriadku, čím poskytnú malým a stredným podnikom zásadnú podporu, ktorú v tomto ťažkom období potrebujú, a pomôžu im tak splniť ich významnú úlohu pri tvorbe pracovných miest v Európe.“

Viac informácií o smernici o oneskorených platbách a informácie o seminároch v členských štátoch nájdete tu.

Nové pravidlá sú jednoduché:

  • Orgány verejnej moci musia zaplatiť za tovar a služby, ktoré im boli poskytnuté, do 30 kalendárnych dní alebo, za veľmi výnimočných okolností, do 60 kalendárnych dní.

  • Zmluvná sloboda v obchodných transakciách medzi podnikmi: podniky by mali uhradiť svoje faktúry do 60 kalendárnych dní, pokiaľ sa výslovne nedohodli inak a pokiaľ to nie je značne nevýhodné pre veriteľa.

  • Podniky majú v prípade oneskorenej platby automaticky právo požadovať úrok z omeškania a môžu takisto automaticky získať paušálnu sumu vo výške najmenej 40 EUR ako náhradu nákladov spojených s vymáhaním platby. Taktiež môžu žiadať náhradu za všetky ďalšie primerané náklady spojené s vymáhaním.

  • Výška zákonnej sadzby úrokov z omeškania sa zvyšuje na hodnotu, ktorá je najmenej 8 percentuálnych bodov nad referenčnou sadzbou Európskej centrálnej banky. Orgány verejnej moci nesmú stanoviť nižšiu sadzbu úrokov z omeškania.

  • Pre podniky je teraz ľahšie napadnúť značne nevýhodné podmienky a praktiky na vnútroštátnych súdoch.

  • Väčšia transparentnosť a zvyšovanie informovanosti: členské štáty sú povinné uverejňovať sadzby úrokov z omeškania, aby boli všetky zúčastnené strany informované.

  • Členské štáty sa vyzývajú, aby vypracovali kódexy včasného uhrádzania platieb.

  • Členské štáty môžu zachovať alebo uviesť do účinnosti právne a iné predpisy, ktoré sú pre veriteľov výhodnejšie než ustanovenia smernice.

Nové opatrenia nie sú pre podniky povinné, t. j. podniky nadobúdajú právo konať, ale nie sú povinné ho využiť. V niektorých prípadoch môžu podniky uprednostniť predĺženie lehoty splatnosti o niekoľko dní alebo týždňov, aby si zachovali dobré obchodné vzťahy s určitým klientom. Nové opatrenia sú však povinné pre orgány verejnej moci. Tie by mali ísť príkladom a preukázať svoju spoľahlivosť a efektívnosť tým, že budú dodržiavať uzatvorené zmluvy.

Súvislosti

Účelom európskej smernice o oneskorených platbách je boj proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách. Táto smernica vychádza z iniciatívy Small Business Act, ktorá odzrkadľuje vôľu Komisie uznať ústrednú úlohu malých a stredných podnikov v ekonomike EÚ a zdôrazňuje, že účinný prístup k financovaniu je jedným z hlavných problémov, ktorým čelia malé a stredné podniky (MEMO/12/742).

Kontaktné osoby:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar