Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 12 maart 2013

KMO’S: op 16 maart moet een einde komen aan de plaag van achterstallige betalingen

Elke dag gaan overal in Europa tientallen kleine en middelgrote ondernemingen failliet omdat ze hun facturen niet betaald krijgen. Dit leidt ertoe dat banen teloorgaan en commerciële kansen onbenut blijven, waardoor nieuwe economische groei uitblijft. Om paal en perk te stellen aan laattijdige betalingen heeft de Europese Unie Richtlijn 2011/7/EU betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handels­transacties vastgesteld. Uiterlijk op 16 maart 2013 moeten de lidstaten de herziene Richtlijn Betalingsachterstand hebben opgenomen in hun nationale wetgeving. Overheidsinstanties zijn dan verplicht om goederen en diensten te betalen binnen 30 kalenderdagen of, in zeer uitzonderlijke gevallen, binnen 60 dagen. Bedrijven moeten hun facturen binnen 60 dagen betalen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeenkomen en op voorwaarde dat dit niet kennelijk onredelijk is ten opzichte van de schuldeiser.

Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Industrie en ondernemerschap, zei hierover het volgende: “Voor kleine en middelgrote ondernemingen is het bijzonder moeilijk om hun recht op een snelle betaling af te dwingen. Door betalingsachterstand verliezen de kmo’s tijd en geld, en geschillen kunnen de relaties met hun klanten verzuren. Aan deze schadelijke cultuur van laattijdig betalen moet een einde komen. Nu moeten de lidstaten de Richtlijn Betalingsachterstand in hun nationale wetgeving ten uitvoer leggen om zo de kmo’s de steun te bieden die zij in deze moeilijke tijden zo hard nodig hebben en hen bij te staan in hun sleutelrol, namelijk het scheppen van nieuwe banen voor Europa.”

Meer informatie over de Richtlijn Betalingsachterstand en infosessies in de lidstaten.

De nieuwe regels zijn eenvoudig

  • Overheidsinstanties moeten voor goederen en diensten betalen binnen 30 kalenderdagen of, in zeer uitzonderlijke gevallen, binnen 60 kalenderdagen.

  • Contractuele vrijheid bij handelstransacties tussen bedrijven: bedrijven moeten hun facturen binnen 60 dagen betalen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeenkomen en op voorwaarde dat dit niet kennelijk onredelijk is ten opzichte van de schuldeiser.

  • Bedrijven hebben automatisch het recht om voor betalingsachterstand interest te verlangen en zij hebben ook automatisch recht op ten minste een vast forfaitair bedrag van 40 euro om de inningskosten te dekken. Zij mogen daarnaast een vergoeding eisen voor alle overige redelijke inningskosten.

  • De wettelijke interest voor betalingsachterstand wordt verhoogd tot minstens 8 procentpunten boven de referentie-interestvoet van de Europese Centrale Bank. Overheidsinstanties mogen voor betalingsachterstand geen interestvoet onder deze drempel bedingen.

  • Bedrijven kunnen kennelijk onredelijke voorwaarden en praktijken gemakkelijker voor de nationale rechter brengen.

  • Meer transparantie en bewustmaking: de lidstaten moeten de interestvoeten voor betalingsachterstand bekendmaken zodat alle betrokken partijen over de juiste informatie beschikken.

  • De lidstaten worden aangemoedigd om gedragscodes voor stipte betaling in te voeren.

  • De lidstaten mogen wetten en verordeningen behouden of nieuwe vaststellen die de schuldeiser een betere bescherming bieden dan de richtlijn.

Voor bedrijven zijn de nieuwe maatregen niet bindend; zij krijgen het recht om stappen te ondernemen, maar zijn hiertoe niet verplicht. In sommige omstandigheden kan een bedrijf verkiezen om een betalingstermijn met enkele dagen of weken te verlengen om de goede commerciële relatie met een bepaalde klant niet te schaden. Maar de nieuwe voorschriften zijn wel bindend voor overheidsinstanties. Zij moeten het goede voorbeeld geven en hun betrouwbaarheid en efficiëntie bewijzen door hun contracten na te komen.

Achtergrond

De Europese Richtlijn Betalingsachterstand is opgesteld om de betalingsachterstand bij handelstransacties aan te pakken. De "moederwet", de Small Business Act (SBA), geeft aan dat de Commissie de centrale rol van kmo’s in de economie van de EU naar waarde schat en beklemtoont dat een doeltreffende toegang tot financiering voor kmo’s een van de belangrijkste uitdagingen vormt (MEMO/12/742).

Contact:

Carlo Corazza (+32 22951752)

Sara Tironi (+32 22990403)


Side Bar