Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 12. maaliskuuta 2013

Pk-yrityksiä vahingoittavalle viivästyneiden maksujen kulttuurille piste 16. maaliskuuta

Joka päivä Euroopassa kymmenet pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) menevät konkurssiin, koska niiden asiakkaat eivät ole maksaneet laskujaan. Tästä seuraa työpaikkojen menetyksiä ja hyödyntämättömiä liiketoimintamahdollisuuksia, mikä viivästyttää talouskasvun käynnistymistä uudelleen. Saadakseen loppumaan tällaiset viivästyneet maksut Euroopan unionin antoi direktiivin 2011/7/EU kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta. Jäsenvaltioiden on sisällytettävä tarkistettu maksuviivästysdirektiivi 16. maaliskuuta 2013 mennessä osaksi lainsäädäntöään. Direktiivissä velvoitetaan viranomaiset maksamaan hankkimansa tavarat ja palvelut 30 kalenteripäivän kuluessa tai erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa 60 päivän kuluessa. Yritysten olisi maksettava laskunsa 60 kalenteripäivän kuluessa, elleivät osapuolet nimenomaan toisin sovi ja ellei se ole velkojan kannalta selvästi kohtuutonta.

”Pk-yritysten on erityisen vaikea puolustaa oikeuttaan ajallaan suoritettaviin maksuihin. Maksuviivästykset merkitsevät pk-yrityksille ajan ja rahan hukkaa, ja niihin liittyvät kiistat voivat vahingoittaa suhteita asiakkaisiin”, totesi teollisuus- ja yrittäjyysasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani. ”Tällaisen viivästyneiden maksujen haitallisen kulttuurin on loputtava. Jäsenvaltioiden on pantava maksuviivästysdirektiivi täytäntöön kansallisessa lainsäädännössään ja annettava pk-yrityksille tukea, jota ne tarvitsevat näinä vaikeina aikoina, jotta ne voivat täyttää keskeisen asemansa työpaikkojen luomisessa Eurooppaan".

Lisätietoja maksuviivästysdirektiivistä ja tiedotustilaisuuksista jäsenvaltioissa

Uudet säännöt ovat yksinkertaiset:

  • Viranomaisten on maksettava hankkimansa tavarat ja palvelut 30 kalenteripäivän kuluessa tai erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa 60 päivän kuluessa.

  • Sopimusvapaus yritysten välisissä liiketoimissa: Yritysten olisi maksettava laskunsa 60 kalenteripäivän kuluessa, elleivät osapuolet nimenomaan toisin sovi ja ellei se ole velkojan kannalta selvästi kohtuutonta.

  • Yritykset ovat automaattisesti oikeutettuja vaatimaan viivästyskorkoa ja voivat myös automaattisesti saada vähintään 40 euron kiinteän määrän korvausta perintäkuluista; ne voivat myös vaatia korvausta kaikista jäljelle jäävistä kohtuullisista perintäkuluista.

  • Lakisääteinen viivästyskorko on vähintään 8 prosenttiyksikköä suurempi kuin Euroopan keskuspankin viitekorko, eivätkä viranomaiset voi vahvistaa alempaa viivästyskorkoa.

  • Yritykset voivat viedä selvästi kohtuuttomat ehdot ja käytännöt helpommin kansallisten tuomioistuinten käsiteltäväksi.

  • Avoimuuden ja tietoisuuden lisääminen: Jäsenvaltioiden on julkaistava viivästyskorot, jotta kaikki osapuolet saavat niistä tietoa.

  • Jäsenvaltioita kehotetaan laatimaan maksuaikojen noudattamista koskevia käytännesääntöjä.

  • Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai saattaa voimaan lakeja ja asetuksia, jotka ovat velkojalle edullisempia kuin maksuviivästysdirektiivin säännökset.

Uudet toimenpiteet ovat vapaaehtoisia yrityksille sikäli, että niillä on oikeus muttei velvollisuutta toteuttaa toimia. Joissakin tapauksissa yritys voi halutessaan pidentää maksuaikaa joitakin päiviä tai viikkoja pitääkseen yllä hyviä liikesuhteita yksittäiseen asiakkaaseen. Viranomaisten on kuitenkin pakko soveltaa uusia toimenpiteitä. Niiden olisi näytettävä esimerkkiä ja osoitettava luotettavuutensa ja tehokkuutensa noudattamalla sopimuksia.

Tausta

Euroopan unionin maksuviivästysdirektiivin tarkoituksena on torjua viivästyneitä maksuja liiketoimissa. Sen ”emosäädöksessä”, eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevassa Small Business Act -aloitteessa, tuodaan esiin komission halu tunnustaa pk-yritysten keskeinen rooli EU:n taloudessa ja korostetaan, että rahoituksen saatavuus on yksi pk-yritysten suurimmista haasteista (MEMO/12/742).

Yhteyshenkilöt:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar