Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 12. března 2013

Po 16. březnu by se už podniky neměly potýkat s pozdními platbami

V celé Evropě každý den zkrachují desítky malých a středních podniků, protože jim nejsou proplaceny faktury. V důsledku toho ubývá pracovních míst a obchodní příležitosti zůstávají nevyužity. Návrat k hospodářskému růstu s tím komplikuje. Aby k pozdním platbám už nedocházelo, přijala Evropská unie směrnici 2011/7/EU o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích. Členské státy mají povinnost revidovanou směrnici o opožděných platbách začlenit do vnitrostátního práva do 16. března 2013. Orgány veřejné správy musí za dodávky zboží a služeb zaplatit do 30 kalendářních dnů nebo ve výjimečných případech do 60 dnů. Podniky by měly uhradit své faktury do 60 kalendářních dnů, pokud se výslovně nedohodnou jinak a pokud není tato dohoda výrazně v neprospěch věřitele.

Antonio Tajani, místopředseda Evropské komise a komisař odpovědný za průmysl a podnikání, k tomu uvedl: „Pro malé a střední podniky je obzvláště obtížné dosáhnout toho, aby jim bylo vždy včas zaplaceno. Kvůli opožděným platbám ztrácí malé a střední podniky čas i peníze a spory mohou poškodit vztahy se zákazníky. Tato škodlivá kultura opožděných plateb musí skončit. Nadešel čas, aby členské státy provedly směrnici o opožděných platbách do svých vnitrostátních právních předpisů. Tento krok bude znamenat zásadní podporu malým a středním podnikům v těchto těžkých časech a pomůže jim plnit jejich klíčovou úlohu, kterou mají z hlediska vytváření pracovních míst v Evropě.“

Více informací o směrnici o opožděných platbách a informačních seminářích v členských státech

Nová pravidla jsou jednoduchá:

  • Orgány veřejné správy za dodávky zboží a služeb zaplatit do 30 kalendářních dnů nebo ve výjimečných případech do 60 dnů.

  • Smluvní svoboda pro obchodní transakce podniků: podniky by měly uhradit své faktury do 60 kalendářních dnů, pokud se výslovně nedohodnou jinak a pokud není tato dohoda výrazně v neprospěch věřitele.

  • Podniky mají v případě opožděné platby automaticky nárok na úrok z prodlení a na pevnou částku ve výši alespoň 40 EUR jako náhradu nákladů spojených s vymáháním. Mohou také požadovat náhradu za veškeré zbývající přiměřené náklady spojené s vymáháním.

  • Sazba zákonného úroku z prodlení se zvyšuje na alespoň osm procentních bodů nad referenční sazbu Evropské centrální banky. Orgány veřejné moci nejsou oprávněny stanovit sazbu úroku z prodlení pod tuto hodnotu.

  • Podniky mohou snadněji napadnout zjevně nespravedlivé podmínky a praktiky před vnitrostátními soudy.

  • Větší transparentnost a zvyšování informovanosti: členské státy jsou povinny zveřejňovat sazby úroku z prodlení v zájmu informování všech zúčastněných stran.

  • Bylo by vhodné, aby členské státy vytvořily pravidla správní praxe pro včasné platby.

  • Členské státy mohou zachovat nebo uvést v účinnost předpisy, které jsou pro věřitele příznivější než ustanovení směrnice.

Nová opatření nejsou povinná pro podniky: podniky díky nim získávají právo, nikoliv povinnost jednat. V některých případech mohou podnikatelé upřednostnit prodloužení lhůty splatnosti o několik dnů nebo týdnů, aby udrželi dobré obchodní vztahy s určitým klientem. Naopak povinná jsou tato opatření pro orgány veřejné správy: ty by měly jít příkladem a tím, že budou dodržovat uzavřené smlouvy, dokazovat svoji spolehlivost a efektivitu.

Souvislosti

Evropská směrnice o opožděných platbách byla navržena za účelem boje proti opožděným platbám v obchodních transakcích. Vychází z iniciativy na podporu malých a středních podniků („Small Business Act“), která vyjadřuje vůli Komise uznat význam, který malé a střední podniky mají pro hospodářství EU, a která poukazuje na skutečnost, že účinný přístup k financování je jedním z hlavních problémů, kterým malé a střední podniky čelí (MEMO/12/742).

Kontaktní osoby:

Carlo Corazza (+32 22951752)

Sara Tironi (+32 22990403)


Side Bar