Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 12 mars 2013

Valet till Europaparlamentet 2014: kommissionen rekommenderar de politiska partierna att utse kandidater för kommissionsordförande

De politiska partierna bör utse kandidater för tjänsten som Europeiska kommissionens ordförande till näta Europaparlamentsval, och visa vilket europeiskt politiskt parti de hör till, enligt en rekommendation som Europeiska kommissionen lade fram i dag. Förslaget syftar till att ge väljarna bättre information om vilka frågor som berörs i nästa års EU-parlamentsval, uppmuntra till en EU-övergripande debatt och öka valdeltagandet. Kommissionen uppmuntrar även medlemsländerna att enas om ett gemensamt valdatum, i stället för att som tidigare sprida ut det över fyra dagar.

–Vi kan inte bygga Europa utan befolkningens medverkan. Allmänheten måste få uttala sig när unionen utvecklas och går framåt, säger vice ordförande Viviane Reding, EU-kommissionär för rättsliga frågor, grundläggande rättigheter och medborgarskap. De praktiska rekommendationer vi lägger fram i dag ska göra det lättare för allmänheten att göra sig hörd i EU:s demokrati och låta nästa års Europaval bli en konkret debatt om Europas framtid.

–Jag är övertygad om at denna rekommendation, tillsammans med vårt förslag om att göra de europeiska politiska partierna starkare, kan öka väljarnas intresse för EU-valet. Det måste kunna bidra till en verklig EU-övergripande debatt och till EU-demokratin som helhet, säger vice ordförande Maroš Šefčovič, som har ansvar för kontakter mellan institutionerna och administration.

Dagens rekommendation bygger på en ny Eurobarometer-undersökning (som offentliggörs i dag), som visar att 84 % av befolkningen anser att valdeltagandet i EU-valet skulle öka om man fick veta mer om hur EU påverkar våran vardag (se bilagan), partiernas program i EU-parlamentet och om själva valet. 73 % tror att mer information om kandidaternas partitillhörighet i parlamentet skulle uppmuntra folk att rösta, medan 62 % anser att valdeltagandet skulle öka om partierna hade kandidater till kommissionsordförandeposten och om valet var på samma dag i alla länder.

2013 är Medborgaråret, och en chans för allmänheten att göra sig hörd. Inför Europavalet 2014 lägger kommissionen fram rekommendationer om hur man kan stärka samspelet mellan allmänheten och EU:

  • Inför och under valet bör de nationella politiska partierna ange vilket europeiskt politiskt parti de hör till.

  • Medlemsstaterna bör enas om en gemensam dag för Europavalet.

  • De politiska partierna bör ange vilken kandidat de stöder för posten som kommissionsordförande.

  • De nationella partierna bör upplysa väljarna under valkampanjens gång om sina kandidater för posten som Europeiska kommissionens ordförande.

Eurobarometer-undersökningen om EU-medborgarnas rösträtt visar också att de flesta känner till att EU-medborgare har rätt att rösta i Europavalet (72 % av alla som svarade, dvs. en ökning från 54 % 2007) och i kommunalval (66 %) i det land där de bor.

Bakgrund

Europavalet 2014 blir det första valet efter det att Lissabonfördraget trätt kraft. Det fördraget ger EU-medborgarna en större roll som politisk aktör i EU. Fördraget ökar dessutom Europaparlamentets befogenheter, genom att förstärka dess roll i lagstiftningsprocessen och ge det ökat ansvar. Europaparlamentet väljer kommissionsordföranden på grundval av ett förslag från Europeiska rådet och med beaktande av resultaten i Europavalet (artikel 17.7 i fördraget om Europeiska unionen).

I sitt tal om tillståndet i unionen 2012 (se SPEECH/12/596) betonade ordföranden José Manuel Barroso behovet av att fördjupa den EU-övergripande debatten, och efterlyste insatser för att ytterligare förstärka Europavalets EU-dimension. Dagens meddelande och rekommendationer följer upp hans tal, men också kommissionens plan för en djupgående och verklig ekonomisk och monetär union (se IP/12/1272), där behovet av en verklig EU-omfattande debatt understryks, inte minst i samband med Europavalet 2014.

Rekommendationerna bygger också på rapporten Mot en verklig ekonomisk och monetär union, som Europeiska rådets ordförande utarbetat tillsammans med ordförandena för kommissionen, Eurogruppen och Europeiska centralbanken. I den rapporten understryks det att demokratisk legitimering och redovisningsskyldighet är förutsättningar för en verklig ekonomisk och monetär union.

Kommissionen kommer att lägga fram sina förslag till ändringar av fördraget i god tid för att möjliggöra en verklig debatt om Europas framtid inför valet.

Läs mer

MEMO/13/202

Europeiska kommissionen – EU-medborgarskap:

http://ec.europa.eu/justice/citizen

2013: Medborgaråret:

http://europa.eu/citizens-2013

Eurobarometern om EU-medborgarnas valrättigheter:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#364

Vice ordförande Viviane Redings webbplats (EU-kommissionär med ansvar för rättsliga frågor):

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Bilaga

1. Kunskap om EU-medborgarnas väljarrättigheter

2. Ökat deltagande i Europavalen

3. Ökat deltagande i Europavalen: Europeisk partitillhörighet

4. Ökat deltagande i Europavalen: kandidater till tjänsten som kommissionsordförande


Side Bar