Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 12. marca 2013

Voľby do Európskeho parlamentu 2014: Komisia odporúča politickým stranám, aby navrhli kandidáta na funkciu predsedu Komisie

Európska komisia dnes prijala odporúčanie, podľa ktorého by v budúcich voľbách do Európskeho parlamentu mali politické strany nominovať svojho kandidáta na funkciu predsedu Európskej komisie a mali by verejne prezentovať svoju príslušnosť k jednotlivým európskym politickým stranám. Zámerom návrhov je lepšie informovať voličov o otázkach týkajúcich sa budúcoročných volieb do Európskeho parlamentu, rozprúdiť celoeurópsku debatu a zvýšiť volebnú účasť. Komisia takisto vyzýva členské štáty, aby sa dohodli na jednom spoločnom dátume volieb, ktoré sa doteraz zvyčajne konali počas štyroch dní.

„Európu nemožno budovať bez účasti Európanov. Je nevyhnutné, aby občania mali možnosť vyjadriť sa k tomu, aký by mal byť ďalší rozvoj a smerovanie Európskej únie,“ povedala Viviane Redingová, podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo. „Dnešné praktické odporúčania pomôžu posilniť hlas občanov v európskej demokracii a prispejú k tomu, aby sa budúcoročné voľby do Európskeho parlamentu stali skutočnou debatou o budúcnosti Európy.“

Maroš Šefčovič, podpredseda Komisie zodpovedný za medziinštitucionálne vzťahy a administratívu, povedal: „Som presvedčený, že toto odporúčanie spolu s naším návrhom na zvýšenie efektívnosti európskych politických strán skutočne pomôže oživiť záujem voličov o voľby do Európskeho parlamentu. Ide o dobrú vec, ktorá prehĺbi celoeurópsku debatu a vo všeobecnosti prispeje k demokracii v Európe.“

Odporúčanie, ktoré bolo dnes prijaté, podporil aj najnovší prieskum Eurobarometra (uverejnený dnes), podľa ktorého si 84 % opýtaných myslí, že účasť na voľbách do Európskeho parlamentu by zvýšila väčšia informovanosť o vplyve EÚ na ich každodenný život (pozri prílohu), o programe strán, ako aj o samotných voľbách. 73 % ľudí zastáva názor, že viac informácií o príslušnosti jednotlivých kandidátov k európskym politickým stranám by podporilo záujem voličov o účasť na voľbách, zatiaľ čo 62 % opýtaných si myslí, že volebná účasť by sa zvýšila, ak by mali jednotlivé strany svojich kandidátov na funkciu predsedu Komisie a ak by sa hlasovalo počas jedného dňa.

Rok 2013 je Európskym rokom občanov a príležitosťou pre občanov, aby vyjadrili svoj názor. Pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2014 predkladá Komisia odporúčania s cieľom zintenzívniť prepojenie medzi občanmi a EÚ:

  • pred voľbami a počas nich by mali vnútroštátne politické strany prejaviť svoju príslušnosť k jednotlivým európskym politickým stranám,

  • členské štáty by sa mali dohodnúť na spoločnom dni volieb do Európskeho parlamentu,

  • politické strany by mali zverejniť, ktorého kandidáta na funkciu predsedu Európskej komisie podporujú,

  • vnútroštátne politické strany mali počas kampane informovať voličov o svojom kandidátovi na funkciu predsedu Európskej komisie.

Z prieskumu Eurobarometra o volebných právach občanov EÚ takisto vyplýva, že väčšina opýtaných vie o tom, že občania EÚ majú právo voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu (72 % respondentov, pričom v roku 2007 išlo len o 54 %) a v komunálnych voľbách v krajine ich pobytu (66 % respondentov).

Súvislosti

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014 budú prvými voľbami, ktoré sa budú konať podľa Lisabonskej zmluvy, ktorá posilňuje úlohu občanov EÚ ako politického aktéra v EÚ. Zmluva takisto zvyšuje právomoci Európskeho parlamentu upevňujúc jeho úlohu ako spoluzákonodarcu a udeľuje mu dodatočnú zodpovednosť: Európsky parlament volí predsedu Komisie na základe návrhu Európskej rady zohľadňujúc výsledky volieb do Európskeho parlamentu (článok 17 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii).

Predseda Barroso vo svojej správe o stave Únie 2012 (pozri SPEECH/12/596) zdôraznil potrebu prehĺbenia paneurópskej politickej debaty a vyzval na posilnenie európskeho charakteru volieb do Európskeho parlamentu. Dnešné oznámenie a odporúčanie nadväzujú na správu predsedu Barrosa, ako aj na Koncepciu rozsiahlej a skutočnej hospodárskej a menovej únie (pozri IP/12/1272), v ktorých sa zdôraznila dôležitosť európskej debaty, a to aj počas volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014.

Odporúčania takisto nadväzujú na správu „Smerom k skutočnej hospodárskej a menovej únii“, na ktorej spolupracovali predseda Európskej rady, predseda Komisie, predseda Euroskupiny a prezident Európskej centrálnej banky, a v ktorej sa uvádza, že zásadný význam pre skutočnú hospodársku a menovú úniu má demokratická legitimita a zodpovednosť.

Komisia predloží svoje návrhy týkajúce sa zmeny zmluvy včas, aby umožnila skutočnú predvolebnú diskusiu o budúcnosti Európy.

Ďalšie informácie

MEMO/13/202

Európska komisia – Občianstvo EÚ:

http://ec.europa.eu/justice/citizen

Európsky rok občanov 2013:

http://europa.eu/citizens-2013

Eurobarometer o volebných právach občanov EÚ:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#364

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Príloha

1. Informovanosť občanov EÚ o volebných právach

2. Zvýšenie účasti na voľbách do Európskeho parlamentu

3. Zvýšenie účasti na voľbách do Európskeho parlamentu: príslušnosť k jednotlivým európskym politickým stranám

4. Zvýšenie účasti na voľbách do Európskeho parlamentu: kandidáti na funkciu predsedu Komisie


Side Bar