Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 12 maart 2013

Europese verkiezingen 2014: partijen zouden kandidaat voor het Commissievoorzitterschap moeten voordragen

Vandaag heeft de Europese Commissie de politieke partijen die deelnemen aan de volgende Europese verkiezingen aanbevolen een kandidaat voor te dragen voor het voorzitterschap van de Commissie. Ook zouden zij kenbaar moeten maken aan welke Europese politieke partij zij gelieerd zijn. Deze voorstellen moeten ervoor zorgen dat de kiezers beter weten waar het bij de Europese verkiezingen van 2014 om gaat, zodat er een Europees debat op gang komt en er meer mensen naar de stembus gaan. De Commissie roept de lidstaten ook op om één gemeenschappelijke datum voor de verkiezingen vast te stellen. Nu worden deze nog over vier dagen gespreid.

Europa moet het hebben van zijn burgers. Het is van essentieel belang dat zij zich kunnen uitspreken over de richting waarin de Europese Unie zich ontwikkelt", aldus vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor justitie, grondrechten en burgerschap. “Vandaag doen we een aantal praktische aanbevelingen die de burger een luidere stem binnen Europa moeten geven en ertoe moeten leiden dat in de aanloop naar de Europese verkiezingen van 2014 een echt debat wordt gevoerd over de toekomst van Europa.”

Vicevoorzitter Maroš Šefčovič, verantwoordelijk voor interinstitutionele betrekkingen en administratie, zei: “Ik ben ervan overtuigd dat door deze aanbevelingen en ons voorstel om de Europese politieke partijen effectiever te maken, de burger meer belang in de Europese verkiezingen zal stellen. En dat is een goede zaak, zowel voor het Europese debat als voor de Europese democratie in het algemeen.”

Uit een Eurometeronderzoek dat vandaag is bekendgemaakt, blijkt dat de aanbevelingen op grote steun kunnen rekenen: 84% van de respondenten verwacht dat de opkomst bij de Europese verkiezingen zou toenemen, als er meer informatie zou worden verstrekt over de invloed van de EU op hun dagelijks leven (zie bijlage), de partijprogramma's en de verkiezingen zelf. Ook denkt 73% dat meer mensen hun stem zouden uitbrengen als zij beter geïnformeerd zouden zijn over de Europese politieke banden van de kandidaten. Ten slotte is 62% van mening dat het de opkomst ten goede zou komen als de partijen kandidaten voor het voorzitterschap van de Commissie zouden voordragen en de verkiezingen op één dag zouden worden gehouden.

In dit Europees Jaar van de burger 2013 is het bij uitstek aan de burger om zijn stem te laten horen. In de aanloop naar de Europese verkiezingen in 2014 presenteert de Commissie aanbevelingen om de banden tussen de burger en de Unie aan te halen:

  • voor en tijdens de verkiezingen dienen nationale politieke partijen duidelijk te maken aan welke Europese politieke partij zij zijn gelieerd;

  • de lidstaten dienen af te spreken de Europese verkiezingen op één gemeenschappelijke dag te houden;

  • de politieke partijen dienen bekend te maken welke kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie zij steunen;

  • de nationale politieke partijen dienen de kiezer tijdens de campagne duidelijk te maken wie hun kandidaat is voor het voorzitterschap van de Commissie.

De Eurobarometerenquête over de kiesrechten van de Europese burger heeft ook uitgewezen dat de meeste mensen zich ervan bewust zijn dat EU-burgers bij de Europese verkiezingen (72% van de respondenten, tegenover 54% in 2007) en de gemeenteraadsverkiezingen (66%) hun stem mogen uitbrengen in de lidstaat waar zij wonen.

Achtergrond

De Europese verkiezingen van 2014 zijn de eerste die worden gehouden na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, waarbij de Europese burger een grotere politieke rol kreeg toebedeeld. Door het Verdrag zijn ook de bevoegdheden van het Europees Parlement uitgebreid, is zijn rol als medewetgever verstevigd en heeft het meer verantwoordelijkheid gekregen: zo kiest het Europees Parlement de voorzitter van de Commissie, op voordracht van de Europese Raad en rekening houdend met de uitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement (artikel 17, lid 7, van het Verdrag betreffende de Europese Unie).

In zijn State of the Union-toespraak van 2012 (zie SPEECH/12/596) drong voorzitter Barroso aan op een verrijking van het pan-Europese debat en riep hij op om de Europese verkiezingen nog Europeser te maken. De mededeling en de aanbeveling van vandaag sluiten aan bij deze toespraak van voorzitter Barroso en bij de “Blauwdruk voor een hechte economische en monetaire unie: aanzet tot een Europees debat” (zie IP/12/1272), waarin de Commissie wees op het belang van een echt Europees debat, ook rond de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2014.

De aanbevelingen weerspiegelen ook het rapport getiteld "Naar een echte economische en monetaire unie", dat is opgesteld door de voorzitter van de Europese Raad, in samenwerking met de voorzitter van de Commissie, de voorzitter van de Eurogroep en de president van de Europese Centrale Bank. In dit rapport wordt betoogd dat democratische legitimiteit en verantwoordingsplicht essentieel zijn voor een echte economische en monetaire Unie.

De Commissie zal haar voorstellen tot wijziging van het Verdrag tijdig presenteren, zodat er nog vóór de verkiezingen een echt debat over de toekomst van Europa kan plaatsvinden.

Voor meer informatie

MEMO/13/202

Europese Commissie – EU-burgerschap:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_nl.htm

2013 Europees Jaar van de burger:

http://europa.eu/citizens-2013/nl/home

Eurobarometer over het kiesrecht van de EU-burger:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#364.

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter en EU-commissaris voor justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Bijlage

1. Hoe goed kent de EU-burger zijn kiesrecht?

2. Hoe kan de opkomst bij de Europese verkiezingen worden bevorderd?

3. Opkomst bij de Europese verkiezingen: de banden met Europese politieke partijen

4. Opkomst bij de Europese verkiezingen: kandidaten voor het voorzitterschap van de Commissie


Side Bar