Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 12. martā

Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2014. gadā: Komisija iesaka politiskajām partijām izvirzīt Komisijas priekšsēdētāja amata kandidātu

Saskaņā ar ieteikumu, ko šodien pieņēma Eiropas Komisija, politiskajām partijām būtu jāizvirza Eiropas Komisijas priekšsēdētāja amata kandidāts nākamajām Eiropas vēlēšanām un jānorāda piederība Eiropas politiskajai partijai. Priekšlikumu mērķis ir labāk informēt vēlētājus par aktuālajiem jautājumiem Eiropas Parlamenta vēlēšanās, kas notiks nākamajā gadā, veicināt Eiropas līmeņa diskusijas un, visbeidzot, palielināt vēlētāju aktivitāti. Komisija arī aicina dalībvalstis vienoties par kopīgu balsošanas datumu vēlēšanās, kas parasti ilgst četras dienas.

“Eiropu nevar uzbūvēt bez Eiropas pilsoņu līdzdalības. Ir būtiski, lai, Eiropas Savienībai attīstoties un virzoties uz priekšu, pilsoņi varētu paust savu viedokli,” sacīja priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga, tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības komisāre. “Šodien pieņemtie praktiskie ieteikumi palīdzēs stiprināt iedzīvotāju līdzdalību Eiropas demokrātijā un vērst nākamā gada Eiropas vēlēšanas par patiesām diskusijām par Eiropas nākotni.”

Priekšsēdētāja vietnieks iestāžu attiecību un administratīvajos jautājumos Marošs Šefčovičs sacīja: “Esmu pārliecināts, ka šis ieteikums kopā ar mūsu priekšlikumu stiprināt Eiropas politisko partiju efektivitāti patiešām palīdzēs veicināt vēlētāju interesi par Eiropas vēlēšanām. Tas nāks par labu Eiropas līmeņa diskusiju veicināšanai un Eiropas demokrātijai kopumā.”

Šodien pieņemto ieteikumu papildina jaunais Eirobarometra pētījums (publicēts šodien), kurā atzīts, ka 84 % iedzīvotāju uzskata, ka vēlētāji aktīvāk iesaistītos Eiropas vēlēšanās, ja būtu vairāk informācijas par to, kā ES ietekmē viņu ikdienas dzīvi (sk. pielikumu), par partiju programmām Parlamentā un par pašām vēlēšanām. 73 % uzskata, ka vairāk informācijas par kandidātu Eiropas politisko piederību veicinātu iedzīvotāju balsošanu, un 62 % uzskata, ka aktivitāti palīdzētu palielināt tas, ja Komisijas priekšsēdētāja amata kandidāti būtu no partiju vidus un vēlēšanas notiktu vienā dienā.

2013. gads ir Eiropas Pilsoņu gads, un tā ir iespēja pilsoņiem tikt uzklausītiem. Pirms Eiropas vēlēšanām 2014. gadā Komisija sniedz ieteikumus, lai stiprinātu saikni starp pilsoņiem un Eiropas Savienību, un tie ir šādi.

  • Pirms vēlēšanām un to laikā valstu politiskajām partijām būtu skaidri jānorāda, pie kuras Eiropas politiskās partijas tās pieder.

  • Dalībvalstīm būtu jāvienojas par kopīgu Eiropas vēlēšanu dienu.

  • Politiskajām partijām būtu jāpaziņo, kuru Eiropas Komisijas priekšsēdētāja amata kandidātu tās atbalsta.

  • Valstu partijām kampaņas laikā būtu jāinformē vēlētāji par savu Komisijas priekšsēdētāja amata kandidātu.

Eirobarometra pētījumā par ES pilsoņu vēlēšanu tiesībām tika konstatēts, ka vairums iedzīvotāju ir informēti, ka ES pilsoņiem ir tiesības balsot Eiropas vēlēšanās (72 % respondentu, 2007. gadā – 54 %) un vietējās vēlēšanās (66 %) savā dzīvesvietas valstī.

Vispārīga informācija

Eiropas vēlēšanas 2014. gadā būs pirmās, kas notiks saskaņā ar Lisabonas līgumu, kurā ir stiprināta ES pilsoņu kā politisko dalībnieku Eiropas Savienībā loma. Līgumā arī stiprinātas Eiropas Parlamenta pilnvaras, konsolidējot tā lomu kā vienam no likumdevējiem un piešķirot tam papildu atbildību: tas ievēl Komisijas priekšsēdētāju, pamatojoties uz Eiropadomes priekšlikumu, ņemot vērā Eiropas vēlēšanu rezultātus (Līguma par Eiropas Savienību 17. panta 7. punkts).

Savā 2012. gada uzrunā par situāciju Savienībā (sk. RUNA/12/596) priekšsēdētājs Barrozu uzsvēra, ka ir nepieciešams stiprināt Eiropas mēroga diskusijas, un aicināja rīkoties, lai turpinātu stiprināt Eiropas mēroga Eiropas vēlēšanas. Šodienas paziņojums un ieteikums ir saistīti ar priekšsēdētāja Barrozu uzrunu un ar Komisijas „Plānu padziļinātas un patiesas ekonomikas un monetārās savienības izveidei” (sk. IP/12/1272), kurā uzsvērta Eiropas mēroga diskusiju svarīgā loma, tostarp Eiropas Parlamenta vēlēšanās 2014. gadā.

Ieteikumos atspoguļots arī ziņojums “Ceļā uz patiesu ekonomisko un monetāro savienību”, kuru sagatavoja Eiropadomes priekšsēdētājs kopā ar Komisijas, Eirogrupas un Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētājiem un kurā norādīts, ka patiesai ekonomiskajai un monetārajai savienībai ir ļoti svarīga demokrātiskā leģitimitāte un pārskatatbildība.

Komisija laikus iesniegs savus priekšlikumus izmaiņām Līgumos, lai pirms vēlēšanām varētu notikt diskusijas par Eiropas nākotni.

Vairāk informācijas

MEMO/13/202

Eiropas Komisija – ES pilsonība:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_lv.htm

2013. gads – Eiropas Pilsoņu gads:

http://europa.eu/citizens-2013/lv/home

Eirobarometrs par ES pilsoņu vēlēšanu tiesībām:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#364

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Pielikums

1. Informētība par ES pilsoņu vēlēšanu tiesībām

2. Vēlētāju aktivitātes Eiropas vēlēšanās palielināšana

3. Vēlētāju aktivitātes Eiropas vēlēšanās palielināšana: piederība Eiropas politiskajām partijām

4. Vēlētāju aktivitātes Eiropas vēlēšanās palielināšana: Komisijas priekšsēdētāja amata kandidāti


Side Bar