Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 12. märts 2013

2014. aasta Euroopa Parlamendi valimised: erakonnad peaksid esitama komisjoni presidendi kandidaadi

Täna vastu võetud Euroopa Komisjoni soovituse kohaselt peaksid erakonnad järgmistel Euroopa Parlamendi valimistel esitama kandidaadi Euroopa Komisjoni presidendi kohale ja nad peaksid näitama, millisesse Euroopa tasandi erakonda nad kuuluksid. Ettepaneku eesmärk on anda valijatele rohkem teavet järgmise aasta Euroopa Parlamendi valimistel oluliste küsimuste kohta, ärgitada üleeuroopalist arutelu ja suurendada valimisaktiivsust. Komisjon kutsub ka liikmesriike üles leppima kokku ühises hääletamispäevas, mis varem jagunes neljale päevale.

„Euroopat ei saa ehitada ilma eurooplaste osaluseta. On oluline, et kodanikel oleks Euroopa Liidu arengus ja edasiliikumisel oma sõna öelda”, ütles õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse volinik asepresident Viviane Reding. „Tänased praktilised soovitused aitavad suurendada inimeste hääle kaalu Euroopa demokraatias ja muuta järgmise aasta Euroopa Parlamendi valimised tõeliseks aruteluks Euroopa tuleviku üle.”

Asepresident Maroš Šefčovič, kes on vastutav institutsioonidevaheliste suhete ja haldusküsimuste eest: „Ma olen veendunud, et see soovitus koos meie ettepanekuga suurendada Euroopa tasandi erakondade mõju, tõstab hääletajate huvi Euroopa Parlamendi valimistesse. See on hea üleeuroopaliste arutelude ärgitamiseks ja Euroopa demokraatia jaoks üldisemalt.”

Täna vastuvõetud soovitust toetab täna avaldatav Eurobaromeetri uuring, milles 84% inimestest arvas, et rohkem teavet selle kohta, kuidas EL mõjutab meie igapäeva elu (vt lisa) ning rohkem teavet Euroopa Parlamendi erakondade ja valimiste endi kohta tõstaks valimisaktiivsust. 73% arvab, et kui inimesed teaksid paremini, millisesse Euroopa tasandi erakonda kandidaat kuuluks, läheksid nad hääletama parema meelega, samas kui 62% on seisukohal, et valimisaktiivsust suurendaks, kui erakonnad esitaksid Euroopa Komisjoni presidendi kandidaadid ning hääletamine toimuks igas liikmesriigis ühel ja samal päeval.

Aasta 2013 on Euroopa kodanike aasta ning kodanike võimalus oma hääl kuuldavaks teha. Enne 2014. aasta valimisi esitleb komisjon soovitusi kodanike lähendamiseks ELile:

  • enne valimisi ja valimiste ajal peaksid riigi tasandi erakonnad tegema teatavaks, millisesse erakonda nad Euroopa Parlamendis kuuluksid;

  • liikmesriigid peaksid kokku leppima ühise Euroopa Parlamendi valimise päeva;

  • erakonnad peaksid avalikustama, millist Euroopa Komisjoni presidendi kandidaati nad toetavad;

  • riigi tasandi erakonnad peaksid valimiskampaania ajal valijatele teada andma, kes on nende kandidaat komisjoni presidendi ametikohale.

Eurobaromeetri uuringus kodanike valimisõiguse kohta selgus veel, et enamik inimesi teab, et ELi kodanikel on Euroopa Parlamendi (72% vastanutest, võrdlusena 54% aastal 2007) ja kohalikel valimistel (66%) õigus hääletada oma elukohaliikmesriigis.

Taust

2014. aasta Euroopa Parlamendi valimised on esimesed, mis toimuvad Lissaboni lepingu kohaselt, millega antakse ELi kodanikele ELi poliitiliste otsuste tegijatena suurem roll. Lepinguga suurendadakse ka Euroopa Parlamendi pädevusi, andes talle suurema kaalu kaasseadusandjana ja suurema vastutuse: ta valib Euroopa Ülemkogu ettepanekul komisjoni presidendi, võttes arvesse Euroopa Parlamendi valimiste hääletustulemusi (Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõige 7).

President Barroso rõhutas oma kõnes Euroopa Liidu olukorra kohta 2012. aastal (vt SPEECH/12/596) vajadust süvendada üleeuroopalist arutelu ning kutsus üles suurendama Euroopa mõõdet Euroopa Parlamendi valimistel. Tänane teatis ja soovitus on jätkuks president Barroso kõnele ning komisjoni teatisele „Tiheda ja toimiva majandus- ja rahaliidu loomise tegevuskava” (vt IP/12/1272), milles rõhutati vajadust tõelise Euroopa tasandil toimuva arutelu järele, sealhulgas Euroopa Parlamendi valimistel 2014. aastal.

Soovitused võtavad arvesse ka aruannet „Tõelise majandus- ja rahaliidu suunas”, mille valmistas ette Euroopa Ülemkogu eesistuja koostöös komisjoni presidendi, eurorühma ja Euroopa Keskpangaga, kinnitades, et demokraatlik legitiimsus ja vastutus on tõelise majandus- ja rahaliidu saavutamiseks hädavajalik.

Komisjon teeb ettepaneku aluslepingu muutmise kohta piisavalt vara, et juba enne valimisi saaks pidada tõelist arutelu Euroopa tuleviku üle.

Lisateave

MEMO/13/202

Euroopa Komisjon – ELi kodakondsus:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_et.htm

Euroopa kodanike aasta 2013:

http://europa.eu/citizens-2013/et/home

Eurobaromeetri uuring ELi kodanike valimisõiguste kohta:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#364

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktisikud :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Lisa

1. Teadlikkus ELi kodanike valimisõigustest

2. Euroopa Parlamendi valimiste valimisaktiivsuse suurendamine

3. Euroopa Parlamendi valimiste valimisaktiivsuse suurendamine: kuuluvus Euroopa tasandi erakondadesse

4. Euroopa Parlamendi valimiste valimisaktiivsuse suurendamine: komisjoni presidendi kandidaadid


Side Bar