Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 11 mars 2013

Järnvägstransporter: Kommissionen vill förbättra tillgängligheten till järnvägen för personer med funktionshinder eller begränsad rörlighet

EU-kommissionen inför ett grundläggande tillgänglighetskrav för ny, uppgraderad eller förnyad järnvägsinfrastruktur. Tillgänglighet kan uppnås genom att man förebygger eller undanröjer hinder eller genom andra åtgärder som t.ex. tillgång till assistans. De bestämmelserna gäller för infrastruktur (inga hinder när det gäller t.ex. gångvägar, biljettförsäljning, informationsdiskar, toaletter, visuell och talad information, plattformarnas bredd och höjd och hjälpmedel för ombordstigning) och för tågvagnar (t.ex. dörrar, toaletter, rullstolsutrymmen och information).

– Järnvägen ska vara tillgänglig för alla. Det är själva kärnan i vår strategi för ett hållbart och högklassigt transportsystem i Europa, säger transportkommissionär Siim Kallas. Den här förändringen är den första i en serie åtgärder som kommissionen kommer att vidta i år för att ytterligare förbättra tillgången till transporter för personer med funktionshinder. Den skapar en koppling till de tekniska specifikationer för järnvägens tillgänglighet som redan finns och kan fungera som ett gott exempel för andra transportsätt. Det här visar också EU:s fasta vilja att uppfylla sina skyldigheter enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Gemensamma EU-bestämmelser om tillgänglighet förbättrar och underlättar resandet för personer med funktionshinder och begränsad rörlighet (på grund av t.ex. naturligt åldrande eller tillfälliga nedsättningar på grund av olyckor eller på grund av att man reser med barn). Gemensamma bestämmelser förbättrar också den totala transportupplevelsen för alla resenärer och gör det lättare för järnvägssektorn att vidta åtgärder för att öka tillgängligheten, i och med att en enda lösning kommer att fungera i hela EU. I dessa åtstramningstider är enhetliga bestämmelser i hela EU ett effektivt sätt att sänka kostnaderna och minska antalet tekniska hinder.

Bakgrund

En av sex personer i EU – alltså omkring 80 miljoner personer – har någon form av funktionsnedsättning, som kan vara av mild eller allvarligare karaktär. Över en tredjedel av alla personer över 75 år har funktionsnedsättningar som i någon mån begränsar dem. De här siffrorna kommer att öka i takt med att Europas befolkning blir allt äldre. Dessa personer hindras alltför ofta från att delta fullt ut i ekonomi och samhällsliv på grund av fysiska eller andra hinder eller diskriminering.

EU:s befolkning anser entydigt att personer med funktionshinder ska kunna delta fullt ut i samhällslivet. Det visar en Eurobarometerundersökning som gjorts för EU-kommissionens räkning (november 2012). 97 % av de tillfrågade anser att personer med funktionshinder ska kunna gå i skolan, få ett jobb eller besöka affärer precis som alla andra. 7 av 10 personer anser att ökad tillgänglighet till varor och tjänster, inklusive transporter, skulle förbättra livssituationen avsevärt för personer med funktionshinder, äldre och andra (t.ex. småbarnsföräldrar).

EU har förbundit sig att skapa ett Europa utan hinder genom att underteckna och ratificera FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I linje med konventionen antog kommissionen 2010 en övergripande strategi för att fram till 2020 skapa ett Europa utan hinder för personer med funktionshinder.

Vitboken om transporter från 2011 syftar till ett effektivt transportsystem av hög kvalitet och ett av målen är att kvaliteten på transporter för äldre, personer med nedsatt rörlighet och personer med funktionshinder ska förbättras och att infrastrukturens tillgänglighet ska öka.

Det finns heltäckande EU-bestämmelser om passagerares rättigheter som omfattar alla transportsätt. Där fastställs att rätten att resa och rätten till assistans för personer med begränsad rörlighet. I förordningen om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer fastställs att personer med funktionshinder eller begränsad rörlighet har samma rätt till fri rörlighet som andra medborgare.

Enligt kommissionens förslag till förordning om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet ska transportinfrastrukturen möjliggöra rörlighet och tillgänglighet för alla användare, i synnerhet äldre, personer med begränsad rörlighet och resenärer med funktionshinder.

Europeiska kommissionen håller för närvarande på att utarbeta ett förslag till en tillgänglighetsakt som ska läggas fram 2013. Den kommer att behandla tillgängligheten för varor och tjänster i EU.

Mer information

EU-kommissionen – järnvägstransporter

Transportkommissionär Siim Kallas hemsida

Eurobarometer – Synen på tillgänglighet i EU (november 2012)

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar