Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

Tlačová správa

Brusel 11. marca 2013

Železničná doprava: Komisia sa usiluje zlepšiť prístup k železničnej doprave pre osoby so zdravotným postihnutím a cestujúcich s obmedzenou mobilitou

Európska komisia určila prístupnosť ako základnú požiadavku pre všetky nové, rekonštruované alebo modernizované železničné infraštruktúry. Dostupnosť možno dosiahnuť tak, že sa predíde bariéram, alebo sa odstránia, ako aj prostredníctvom iných opatrení, ako je napríklad poskytovanie pomoci. Pravidlá sa vzťahujú na infraštruktúru (teda bezbariérové prístupové cesty, predaj cestovných lístkov, informačné miesta, toalety, vizuálne a akustické informácie, šírka a výška nástupísk a pomoc pri nastupovaní) i na železničné vozne (napr. dvere, toalety, miesta pre invalidné vozíky a informácie).

Zlepšiť prístup k železničnej doprave pre všetkých je stredobodom našej stratégie vysokokvalitného a udržateľného dopravného systému v Európe", vyhlásil podpredseda Siim Kallas, komisár EÚ pre dopravu. Tieto nové predpisy predstavujú prvé z celého radu opatrení, ktoré Komisia plánuje vykonať tento rok s cieľom ďalej zlepšiť prístup k doprave pre ľudí so zdravotným postihnutím a osoby s obmedzenou mobilitou v Európe. Priamo súvisia s technickými špecifikáciami na úrovni EÚ týkajúcimi sa prístupnosti železničnej dopravy, ktoré už existujú, a majú slúžiť ako príklad dobrej praxe pre iné spôsoby dopravy. Rovnako sú prejavom odhodlania EÚ plniť si povinnosti, ktoré jej vyplývajú z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.“

Spoločné pravidlá o prístupnosti na úrovni EÚ na celom území EÚ zlepšujú a uľahčujú cestovanie pre osoby so zdravotným postihnutím a pre všetkých s obmedzenou mobilitou, napríklad z dôvodu prirodzeného procesu starnutia, dočasného obmedzenia ako následku nehody alebo aj pri cestovaní s deťmi. Prvky prístupnosti takisto zlepšujú celkovú kvalitu cestovania pre všetkých cestujúcich a predstavujú pomoc pre sektor železničnej dopravy pri realizácii, pretože EÚ bude postupovať podľa jedného spoločného riešenia. V časoch úsporných opatrení sú jednotné pravidlá na celom území EÚ účinným spôsobom znižovania nákladov a odstraňovania technických prekážok.

Súvislosti

Každý šiesty človek v Európskej únii – teda približne 80 miliónov ľudí – trpí istým druhom zdravotného postihnutia, od mierneho až po ťažké. Vyše jedna tretina ľudí vo veku nad 75 rokov má zdravotné ťažkosti, ktoré ich do určitej miery obmedzujú. Tieto čísla sa budú s postupným starnutím obyvateľstva EÚ s veľkou pravdepodobnosťou zvyšovať. Väčšina týchto ľudí veľmi často nemá možnosť sa plne zúčastňovať na spoločenskom a hospodárskom živote z dôvodu fyzických alebo iných bariér, ako aj z dôvodu diskriminácie.

Z výsledkov prieskumu Eurobarometra Európskej komisie (november 2012) vyplýva, že Európania sú pevne presvedčení, že ľudia so zdravotným postihnutím by mali mať možnosť plne sa zúčastňovať spoločenského života. 97 % respondentov povedalo, že ľudia so zdravotným postihnutím by mali mať možnosť chodiť do školy, získať zamestnanie alebo nakupovať v obchodoch ako všetci ostatní. Siedmi z desiatich respondentov povedali, že lepšia prístupnosť tovaru a služieb vrátane dopravy by výrazne zlepšila kvalitu života ľudí s postihnutím, starších ľudí a aj iných skupín obyvateľstva, napríklad rodičov s malými deťmi.

EÚ podpísala a ratifikovala Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, čím sa zaviazala vytvoriť bezbariérovú Európu. Komisia v súlade s týmto dohovorom prijala v roku 2010 komplexnú stratégiu zameranú na vytvorenie bezbariérovej Európy pre ľudí so zdravotným postihnutím do roku 2020.

Biela kniha o doprave z roku 2011 je zameraná na vysokokvalitný a efektívny dopravný systém. Ako cieľ sa v nej vytýčilo zlepšenie kvality dopravy pre starších ľudí, cestujúcich s obmedzenou mobilitou a ľudí so zdravotným postihnutím, a to vrátane lepšej prístupnosti k infraštruktúre.

V obsiahlom súbore nariadení EÚ o právach cestujúcich vo všetkých spôsoboch dopravy sa stanovuje právo cestujúcich s obmedzenou mobilitou na cestovanie a pomoc pri ňom. V nariadení o právach a povinnostiach cestujúcich železničnou dopravou sa stanovuje, že osoby so zdravotným postihnutím a osoby s obmedzenou mobilitou majú rovnaké právo na slobodu pohybu ako všetci ostatní občania.

Komisia vo svojom návrhu nariadenia o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete vychádza z predpokladu, že dopravná infraštruktúra by mala umožňovať bezproblémovú mobilitu a prístupnosť pre všetkých používateľov, predovšetkým pre starších ľudí, osoby s obmedzenou mobilitou a osoby so zdravotným postihnutím.

Európska komisia takisto v súčasnosti pripravuje návrhy európskeho aktu o prístupnosti (prijatie sa plánuje v roku 2013), ktoré by boli zamerané na prístupnosť tovaru a služieb v EÚ.

Ďalšie informácie

Európska komisia – železničná doprava

Domovská stránka podpredsedu Siima Kallasa, komisára EÚ pre dopravu

Prieskum Eurobarometra – postoj k prístupnosti v EÚ (november 2012)

Kontaktné osoby:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar