Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 11 marca 2013 r.

Transport kolejowy: Komisji zależy na poprawieniu dostępu osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej do transportu kolejowego

Komisja Europejska wprowadza istotny wymóg, zgodnie z którym nowa, modernizowana lub odnawialna infrastruktura kolejowa musi być łatwo dostępna. Dostępność można zapewnić poprzez usuwanie barier lub zapobieganie ich powstawaniu, jak również inne środki, takie jak świadczenie pomocy. Przepisy mają zastosowanie do infrastruktury (np. przejścia wolne od przeszkód, punkty sprzedaży biletów, punkty informacyjne, toalety, informacje wizualne i głosowe, szerokość i wysokość peronów, pomoc przy wsiadaniu) oraz do wagonów (np. drzwi, toalety, miejsca dla wózków inwalidzkich, informacja).

„Motywem przewodnim naszej strategii dotyczącej zrównoważonego systemu transportowego wysokiej jakości w Europie jest upowszechnienie dostępu do transportu kolejowego”, powiedział Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za transport. „Nowy wymóg stanowi pierwsze z serii tegorocznych działań Komisji, których celem jest poprawa dostępu osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej do transportu europejskiego. Wiąże się on bezpośrednio z dostępnymi już ogólnounijnymi specyfikacjami technicznymi dotyczącymi dostępności transportu kolejowego, stanowiąc przykład dobrych praktyk dla innych środków transportu. Jest to również wyraz zaangażowania Unii w spełnienie zobowiązań w ramach Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.”

Wspólne przepisy dotyczące dostępności na szczeblu UE ułatwiają podróżowanie po Europie osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej związanej np. z wiekiem, wypadkiem lub podróżowaniem z dziećmi. Elementy ułatwiające dostęp do kolei przyczyniają się do poprawy wrażeń z podróży wśród wszystkich pasażerów oraz ułatwiają wprowadzenie zmian w sektorze kolejowym, ponieważ jedno wspólne rozwiązanie sprawdzi się w całej UE. W czasach, gdy kładzie się nacisk na oszczędności, spójne przepisy w całej UE są skutecznym sposobem na obniżenie kosztów i eliminację przeszkód technicznych.

Kontekst

Jeden na sześciu mieszkańców Unii Europejskiej – czyli ok. 80 mln osób – jest niepełnosprawny w lekkim lub znacznym stopniu. Ponad jedna trzecia osób w wieku przekraczającym 75 lat jest niepełnosprawna w sposób ograniczający w pewnym zakresie ich funkcjonowanie. Liczby te będą najprawdopodobniej rosnąć wraz ze stopniowym starzeniem się społeczeństwa UE. Zbyt często osoby te są pozbawione możliwości pełnego uczestniczenia w życiu społecznym i gospodarczym ze względu na bariery fizyczne lub inne, jak również dyskryminację.

Według przeprowadzonego przez Komisję badania Eurobarometru z listopada 2012 r. Europejczycy są głęboko przekonani, że osoby niepełnosprawne powinny w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. 97 proc. respondentów stwierdziło, że osoby niepełnosprawne powinny mieć możliwość uczęszczania do szkoły, pracowania lub robienia zakupów na równi z innymi osobami, zaś 7 na 10 respondentów stwierdziło, że lepsza dostępność towarów i usług, w tym transportu, w znaczący sposób poprawiłaby poziom życia osób niepełnosprawnych, starszych oraz innych, np. rodziców z małymi dziećmi.

UE zobowiązała się do zniesienia barier w Europie poprzez podpisanie i ratyfikację Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Zgodnie z konwencją w 2010 r. Komisja Europejska przyjęła kompleksową strategię stworzenia do 2020 r. Europy bez barier dla osób niepełnosprawnych.

W białej księdze z 2011 r. dotyczącej transportu przewidziano stworzenie wysokiej jakości wydajnego systemu transportu oraz określono cel, jakim jest poprawa jakości transportu dla osób starszych, pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej i niepełnosprawnych, w tym dostępności infrastruktury.

Kompleksowy pakiet rozporządzeń unijnych dotyczących praw pasażerów wszystkich rodzajów transportu obejmuje prawo pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej do podróżowania i pomocy. W rozporządzeniu dotyczącym praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym stwierdzono, że osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej mają takie samo prawo do swobody podróżowania, co wszyscy pozostali obywatele.

We wniosku Komisji dotyczącym rozporządzenia w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej przewidziano wymóg, aby infrastruktura transportowa zapewniała łatwe przemieszczanie się i dostępność dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób starszych, osób o ograniczonej sprawności ruchowej i pasażerów niepełnosprawnych.

Komisja Europejska przygotowuje obecnie wnioski dotyczące europejskiego aktu w sprawie dostępności, które mają ukazać się w 2013 r. i w których poruszono by kwestię dostępności towarów i usług w UE.

Dodatkowe informacje

Komisja Europejska - transport kolejowy

Strona internetowa Siima Kallasa, wiceprzewodniczącego Komisji odpowiedzialnego za transport

Badanie Eurobarometru – postawy względem dostępności w UE (listopad 2012 r.)

Kontakt:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar