Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 11 maart 2013

Spoor: Commissie wil spoorvervoer beter toegankelijk maken voor gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit

De Europese Commissie maakt van toegankelijkheid een bindende voorwaarde bij de aanleg, modernisering of vernieuwing van spoorinfrastructuur. Toegankelijkheid kan worden verwezenlijkt door te voorkomen dat barrières ontstaan, door bestaande obstakels weg te werken of door bijvoorbeeld bijstand te voorzien. Er zijn regels vastgesteld voor infrastructuur (bv. obstakelvrije routes, tickets, infobalies, toiletten, visuele en auditieve informatie, perronhoogtes en -breedtes, en instaphulpmiddelen) en rijtuigen (bv. deuren, toiletten, ruimtes voor rolstoelen en informatie).

Vicevoorzitter Kallas, tevens EU-commissaris voor vervoer: "Spoorvervoer voor iedereen toegankelijk maken is één van de speerpunten van onze strategie om in Europa een hoogwaardig en duurzaam vervoerssysteem tot stand te brengen. Dit initiatief is het eerste van een reeks maatregelen die de Commissie dit jaar neemt om vervoer in Europa beter toegankelijk te maken voor gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit. Als voorbeeld van goede praktijk voor andere vervoerswijzen wordt een direct verband gelegd met de reeds bestaande Europese technische specificaties inzake toegankelijkheid van het spoor. Hiermee komt de EU de verbintenissen na die zij in het kader van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap is aangegaan."

Gemeenschappelijke Europese regels inzake toegankelijkheid maken het voor gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit gemakkelijker om te reizen. Dat is goed nieuws voor ouderen, voor mensen die met tijdelijke beperkingen kampen na een ongeval en voor passagiers met kinderen. Toegankelijkheidsvoorschriften maken reizen voor alle passagiers aangenamer en bieden de spoorwegsector een houvast bij de praktische toepassing aangezien eenzelfde oplossing in de hele EU kan worden toegepast. In deze tijden van besparingen zorgen coherente EU-voorschriften voor een daling van de kosten en een afname van het aantal technische problemen.

Achtergrond

Een op de zes mensen in de Europese Unie – ongeveer 80 miljoen – heeft een milde tot ernstige handicap. Meer dan een derde van de mensen boven de 75 heeft beperkingen die hen in enige mate hinderen. Deze aantallen zullen stijgen naarmate de EU-bevolking ouder wordt. Het merendeel van deze mensen wordt vanwege fysieke of andere barrières, naast discriminatie, nog te vaak verhinderd volledig deel te nemen aan het maatschappelijk leven en de economie.

Uit een door de Europese Commissie uitgevoerd Eurobarometeronderzoek (november 2012) blijkt dat Europeanen het erg belangrijk vinden dat gehandicapten volwaardig aan het maatschappelijk leven kunnen deelnemen. 97 % van de respondenten zegt dat gehandicapten zoals iedereen de kans moeten krijgen om school te lopen, een baan te vinden of naar de winkel te gaan. 7 op 10 respondenten verklaart dat een betere toegankelijkheid van goederen en diensten, waaronder vervoer, de levenskwaliteit van gehandicapten, ouderen en anderen, zoals ouders met jonge kinderen, sterk zou verbeteren.

Door de ondertekening en ratificatie van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap heeft de EU zich ertoe verbonden een Europa zonder grenzen te creëren. Om dat doel uiterlijk in 2020 te halen, heeft zij in 2010 een Europese strategie inzake handicaps aangenomen.

In het Witboek vervoer van 2011 wordt gepleit voor een hoogwaardig en efficiënt vervoerssysteem, met bijzondere aandacht voor ouderen, passagiers met beperkte mobiliteit en personen met een handicap. Een van de doelstellingen is een betere toegankelijkheid.

Voor alle vervoerswijzen zijn inmiddels EU-verordeningen inzake reizigersrechten vastgesteld die passagiers met beperkte mobiliteit het recht om te reizen en het recht op bijstand waarborgen. In de verordening betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer is bepaald dat gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit zich net als alle andere burgers vrij moeten kunnen verplaatsen.

In het voorstel van de Commissie voor een verordening betreffende EU-richtsnoeren voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnet is bepaald dat de vervoersinfrastructuur alle gebruikers, met name bejaarden, personen met beperkte mobiliteit en gehandicapten in staat moet stellen zich vlot te verplaatsen.

In de loop van 2013 zal de Europese Commissie een Europese toegankelijkheidsbesluit voorstellen dat de toegankelijkheid van goederen en diensten in de Unie moet waarborgen.

Voor meer informatie

European Commissie – Spoorvervoer

Homepagina van vicevoorzitter Kallas, EU-commissaris voor vervoer

Eurobarometeronderzoek – Attitudes ten aanzien van toegankelijkheid in de EU (november 2012)

Contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar