Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Brisele, 2013. gada 11. marts

Dzelzceļa transports: Komisija vēlas uzlabot dzelzceļa transporta pieejamību personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām

Eiropas Komisija nosaka pieejamību par vienu no jaunceļamas, modernizētas vai atjaunotas dzelzceļa infrastruktūras priekšnoteikumiem. Pieejamību var panākt, novēršot šķēršļu rašanos un likvidējot esošos šķēršļus, kā arī īstenojot citus pasākumus — piemēram, palīdzības sniegšanu. Noteikumi attiecas gan uz infrastruktūru (piemēram, bezšķēršļu piekļuves maršruti, biļešu iegādes vietas, informācijas punkti, labierīcības, vizuāla un audiāla informācija, piemērota platuma un augstuma peroni un iekāpšanas palīdzība), gan uz dzelzceļa vagoniem (piemēram, piemērotas durvis, labierīcības, vietas ratiņkrēsliem un informācija).

"Mēs cenšamies Eiropā attīstīt kvalitatīvu, ilgtspējīgu transporta sistēmu, un mūsu stratēģijas stūrakmens ir dzelzceļa transporta pieejamība itin visiem," sacīja priekšsēdētāja vietnieks un ES transporta komisārs Sīms Kallass. "Šīs pārmaiņas ievada virkni pasākumu, ko Komisija šogad īstenos, lai uzlabotu transporta pieejamību personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Tās ir tieši saistītas ar jau pieņemtajām ES līmeņa tehniskajām specifikācijām dzelzceļa pieejamībai, turklāt ir arī labas prakses paraugs citiem transporta veidiem. Tās arī demonstrē ES apņemšanos izpildīt saistības, kas tai noteiktas Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām."

Vienoti ES līmeņa noteikumi par pieejamību uzlabo un atvieglo pārvietošanos visā ES personām ar invaliditāti un personām, kuru pārvietošanās spējas ir ierobežotas, piemēram, dabiskā novecošanas procesa dēļ, negadījuma izraisītu pagaidu traucējumu dēļ vai pārvietojoties kopā ar bērniem. Pieejamības elementi arī uzlabo vispārējās transporta ērtības visiem pasažieriem un atvieglo dzelzceļa nozarei to ieviešanu, jo visā ES der vienots risinājums. Šajos taupības apstākļos saskaņoti noteikumi visā ES ļauj efektīvi samazināt izmaksas un novērst tehniskas grūtības.

Vispārīga informācija

Katram sestajam Eiropas Savienības iedzīvotājam — aptuveni 80 miljoniem cilvēku — ir invaliditāte diapazonā no vieglas līdz smagai. Vairāk nekā trešdaļai iedzīvotāju vecumā virs 75 gadiem ir invaliditāte, kas tos lielākā vai mazākā mērā ierobežo. Paredzams, ka, ES iedzīvotājiem arvien vairāk novecojot, šie rādītāji palielināsies. Vairumam šo iedzīvotāju bieži vien ir liegta iespēja pilnībā iesaistīties sabiedrības un ekonomikas norisēs fizisku šķēršļu, citu ierobežojumu vai diskriminācijas dēļ.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2012. gada novembrī veikto Eirobarometra apsekojumu eiropieši ir pārliecināti, ka cilvēkiem ar invaliditāti būtu jāsniedz iespēja pilnībā iesaistīties sabiedrības norisēs. 97 % respondentu norādīja, ka cilvēkiem ar invaliditāti būtu jāsniedz iespēja apmeklēt skolu, strādāt un piekļūt veikaliem tāpat kā ikvienam citam cilvēkam, un 7 no 10 respondentiem norādīja, ka preču un pakalpojumu, tostarp transporta pakalpojumu, lielāka pieejamība būtiski uzlabotu dzīves apstākļus cilvēkiem ar invaliditāti, veciem cilvēkiem un arī citiem iedzīvotājiem, piemēram, vecākiem ar maziem bērniem.

Parakstot un ratificējot Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, ES ir apņēmusies izveidot no šķēršļiem brīvu Eiropu. Saskaņā ar konvenciju Komisija 2010. gadā pieņēma visaptverošu stratēģiju, lai līdz 2020. gadam atbrīvotu Eiropu no šķēršļiem, ar ko sakaras personas ar invaliditāti.

2011. gada Baltajā grāmatā par transportu tika nosprausts mērķis izveidot kvalitatīvu un efektīvu transporta sistēmu un noteikts uzdevums uzlabot transporta kvalitāti — tostarp infrastruktūras pieejamību — veciem cilvēkiem, personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām un personām ar invaliditāti.

Visaptverošs ES tiesību aktu kopums par pasažieru tiesībām visos transporta veidos nosaka personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesības izmantot transporta pakalpojumus un saņemt palīdzību. Tiesību akti par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem nosaka, ka personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām ir tādas pašas tiesības uz brīvu pārvietošanos kā visiem pārējiem iedzīvotājiem.

Komisijas priekšlikums regulai par Savienības pamatnostādnēm attiecībā uz Eiropas transporta tīkla attīstību paredz, ka transporta infrastruktūrai ir jānodrošina mobilitāte un pieejamība visiem lietotājiem, jo sevišķi veciem cilvēkiem, personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām un personām ar invaliditāti.

Eiropas Komisija turklāt pašlaik gatavo priekšlikumus Eiropas tiesību aktam par pieejamību; minētajā aktā, kura priekšlikumu izstrādi iecerēts pabeigt 2013. gadā, tiks risināta preču un pakalpojumu pieejamības problēma ES.

Vairāk informācijas

Eiropas Komisija — dzelzceļa transports

Komisijas priekšsēdētāja vietnieka, ES transporta komisāra Sīma Kallasa tīmekļa vietne

Eirobarometra apsekojums — attieksme pret pieejamību ES (2012. gada novembris)

Kontaktpersonas:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar