Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. kovo 11 d., Briuselis

Geležinkelių transportas. Komisija siekia palengvinti neįgalių ir riboto judumo asmenų keliones traukiniais

Europos Komisija reikalauja, kad statant naują, atnaujinant ar modernizuojant geležinkelio infrastruktūrą būtų numatoma prieiga visiems. Prieigą galima padaryti pašalinant kliūtis ar jų nesudarant arba kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, teikiant pagalbos paslaugas. Taisyklėmis reglamentuojama tiek infrastruktūra (pvz., lengvos prieigos takai, bilietų pardavimas, informacijos teikimo postai, tualetai, vaizdinė ir garsinė informacija, platformos plotis ir aukštis, pagalbiniai įlaipinimo įtaisai), tiek traukinio vagonai (pvz., durys, tualetai, vieta vežimėliams pastatyti, informacija).

„Visiems prieinamesnis geležinkelių transportas – tai vienas pagrindinių kokybiškos ir darnios Europos transporto sistemos sukūrimo strategijos tikslų, – sakė už transportą atsakingas Europos Komisijos narys ir pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas. – Šis pokytis – tai vienas pirmųjų šiemetinių Komisijos veiksmų, kurių ji ketina imtis gerindama transporto prieigą Europos neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims. Juo sukuriama tiesioginė sąsaja su jau turimomis ES lygmens geležinkelio prieigos techninėmis specifikacijomis ir pateikiamas gerosios praktikos pavyzdys kitoms transporto rūšims. Be to, taip ES įgyvendina savo įsipareigojimą pagal Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją."

Esant bendroms ES taisyklėms žmonės su negalia ir visi, kurių judumas yra ribotas (pavyzdžiui, dėl natūralaus senėjimo, laikino judėjimo ribotumo, atsiradusio dėl nelaimingo atsitikimo, ar dėl to, kad jie keliauja su vaikais) galės daugiau ir patogiau keliauti po visą ES. Prieigos priemonės pagerins ir visų kitų keleivių kelionės kokybę, be to, jas geležinkelių sektoriuje bus nesunku įdiegti, nes tie patys sprendimai bus taikomi visoje ES. Šiais taupymo laikais darnios ES taisyklės yra veiksmingas būdas sumažinti išlaidų ir techninių kliūčių.

Pagrindiniai faktai

Kas šeštas ES gyventojas (apie 80 milijonų žmonių) turi kokią nors – nuo lengvo iki sunkaus laipsnio – negalią. Daugiau kaip trečdalis vyresnių nei 75 metų žmonių turi negalią, kuri daugiau ar mažiau riboja jų gyvenimą. Kadangi ES visuomenė senėja, šie skaičiai toliau didės. Pernelyg dažnai daugelis šių žmonių dėl fizinių ar kitokių kliūčių ir dėl diskriminacijos negali būti visaverčiai visuomenės nariai ir ekonomikos dalyviai.

2012 m. lapkričio mėn. Europos Komisijos atliktos „Eurobarometro“ apklausos duomenimis, europiečiai yra tvirtai įsitikinę, kad žmonės su negalia turi turėti galimybę visapusiškai dalyvauti visuomenės gyvenime. 97 % apklaustųjų teigė, kad neįgalieji turi turėti galimybę eiti į mokyklą, gauti darbą, patekti į parduotuves kaip ir visi kiti; 7 iš 10 respondentų manė, kad geresnė prekių ir paslaugų, įskaitant transportą, prieiga labai pagerintų neįgaliųjų, senyvo amžiaus žmonių ir tėvų su mažais vaikais gyvenimo kokybę.

Ratifikuodama ir pasirašydama Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją ES įsipareigojo pašalinti kliūtis neįgaliųjų judėjimui visoje Europoje. Laikydamasi konvencijos, 2010 m. Komisija priėmė išsamią strategiją, kaip iki 2020 m. sukurti Europą be kliūčių neįgaliesiems.

2011 m. priimtoje Transporto baltojoje knygoje raginama sukurti kokybišką ir veiksmingą transporto sistemą ir iškeliamas tikslas pagerinti transporto kokybę, įskaitant infrastruktūros prieigą, senyvo amžiaus žmonėms, riboto judumo keleiviams ir žmonėms su negalia.

Išsamiame ES visų transporto rūšių keleivių teisių taisyklių rinkinyje nustatytos riboto judumo keleivių teisės keliauti ir gauti pagalbą. Geležinkelio keleivių teisių ir prievolių reglamente nustatyta, kad neįgalieji ir riboto judumo asmenys turi tokias pačias teises į laisvą judėjimą kaip visi kiti piliečiai.

Komisijos siūlomame reglamente dėl transeuropinio transporto tinklo plėtros Sąjungos gairių numatoma sukurti tokią transporto infrastruktūrą, kad judėjimas ir prieiga nesudarytų kliūčių visiems jos naudotojams, visų pirma senyvo amžiaus, riboto judumo ir neįgaliems keleiviams.

Be to, šiuo metu Europos Komisija rengia Europos prieigos aktą, kuris turėtų būti paskelbtas 2013 m. ir kuriuo bus sprendžiami prekių ir paslaugų prieigos ES klausimai.

Daugiau informacijos

Europos Komisija apie geležinkelių transportą

Komisijos pirmininko pavaduotojo ir už transportą atsakingo Komisijos nario Siimo Kallaso interneto svetainė

„Eurobarometro“ apklausa „Požiūris į prieinamumą ES“ (2012 m. lapkričio mėn.)

Asmenys ryšiams:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar