Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 11. maaliskuuta 2013

Komissio pyrkii helpottamaan vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien junamatkailua

Euroopan komissio edellyttää, että rakennettavat, uusittavat ja parannettavat rautatieinfrastruktuurit ovat ehdottoman esteettömiä ja saavutettavia. Esteettömyyteen ja saavutettavuuteen päästään ennaltaehkäisemällä tai poistamalla esteitä ja toteuttamalla muita toimenpiteitä, kuten tarjoamalla apua. Sääntöjen sovelletaan infrastruktuureihin (esim. esteettömät kulkureitit, lipunmyynti- ja neuvontapisteet ja wc:t, näkyvä ja puhuttu tiedotus, laiturien leveys ja korkeus ja kulkuneuvoon pääsyä helpottavat laitteet) sekä junavaunuihin (esim. ovet, wc:t, pyörätuolitilat ja tiedotus).

”Junamatkailun esteettömyyden ja saavutettavuuden lisääminen on keskipisteessä laadittaessa strategiaa korkealaatuista ja kestävää rautatiejärjestelmää varten Euroopassa", totesi EU:n liikenneasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Siim Kallas. ”Muutos on ensimmäinen niiden toimien joukossa, joita komissio toteuttaa tänä vuonna parantaakseen edelleen vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustamismahdollisuuksia. Sillä luodaan suora yhteys junaliikenteen esteettömyyttä koskeviin EU:n tason teknisiin vaatimuksiin, jotka ovat jo olemassa ja toimivat esimerkkinä hyvistä toimintatavoista muille liikennemuodoille. Sillä myös osoitetaan, että EU on sitoutunut noudattamaan vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen mukaisia velvoitteitaan.”

Esteettömyyttä ja saavutettavuutta koskevilla EU-tason yhteisillä säännöillä vahvistetaan ja parannetaan vammaisten ja muutoin – esimerkiksi iän tai tapaturmista aiheutuneiden tilapäisten vammojen vuoksi – liikuntarajoitteisten tai lasten kanssa matkustavien matkustuskokemuksia EU:ssa. Esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvät tekijät parantavat myös kaikkien matkustajien matkustuskokemuksen laatua ja edistävät täytäntöönpanoa rautatiesektorilla, kun yksi yhteinen ratkaisu toimii kaikkialla EU:ssa. Näinä säästöpolitiikan aikoina yhtenäisten sääntöjen antaminen kaikkialla EU:ssa on tehokas tapa vähentää kustannuksia ja teknisiä esteitä.

Tausta

Joka kuudes ihminen EU:ssa on jollakin tavalla vammainen. Eriasteisia vammoja on Euroopan unionissa noin 80 miljoonalla kansalaisella, ja useampi kuin joka kolmas 75 vuotta täyttänyt kärsii jonkinlaisesta toimintarajoitteesta. Näiden määrien odotetaan kasvavan EU:n väestön vanhetessa. Monet vammaiset eivät voi osallistua täysipainoisesti yhteiskunta- ja talouselämään joko fyysisten tai muiden esteiden taikka syrjinnän takia.

Eurooppalaiset ovat vankasti sitä mieltä, että vammaisten olisi voitava osallistua täysimittaisesti yhteiskunnan toimintaan (Euroopan komission teettämä Eurobarometri-kysely; marraskuu 2012). Kyselyyn osallistuneista 97 prosenttia katsoi, että vammaisten olisi voitava käydä koulua, saada työpaikka tai päästä kauppoihin muiden tavoin, ja seitsemän kymmenestä vastaajasta totesi, että tavaroiden ja palvelujen, myös liikennepalvelujen, parempi saatavuus helpottaisi vammaisten, vanhusten ja muiden, kuten lapsiperheiden, elämää erittäin paljon.

EU on sitoutunut esteettömän Euroopan luomiseen allekirjoittamalla ja ratifioimalla vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen. Yleissopimuksen mukaisesti komissio hyväksyi vuonna 2010 kattavan strategian esteettömän Euroopan luomiseksi vammaisille vuoteen 2020 mennessä.

Vuonna 2011 annetulla liikennepolitiikkaa koskevalla valkoisella kirjalla tähdätään korkealaatuiseen ja toimivaan liikennejärjestelmään, ja siinä yksilöidään tavoitteeksi liikennejärjestelyjen laadun parantaminen iäkkäiden sekä liikuntarajoitteisten ja vammaisten matkustajien kannalta; tähän sisältyy myös infrastruktuurin esteettömyyden parantaminen.

Matkustajien oikeuksia eri kulkuvälineissä koskevilla kattavilla EU-säännöksillä vahvistetaan liikuntarajoitteisten matkustajien oikeus matkustaa ja saada apua. Rautatiematkustajien oikeuksia ja velvollisuuksia koskevassa asetuksessa vahvistetaan, että vammaisilla ja liikuntarajoitteisilla on samat oikeudet vapaaseen liikkuvuuteen kuin muillakin kansalaisilla.

Komission asetusehdotuksessa unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi esitetään, että liikenneinfrastruktuurin olisi mahdollistettava saumaton liikkuvuus ja käytettävyys kaikille käyttäjille, erityisesti iäkkäille, liikuntarajoitteisille ja vammaisille matkustajille.

Euroopan komissio valmistelee parhaillaan ehdotuksia esteettömyyttä koskevaksi eurooppalaiseksi säädökseksi, joka on tarkoitus esittää vuoden 2013 aikana. Siinä käsitellään tavaroiden ja palvelujen parempaa saatavuutta.

Lisätietoja

Euroopan komissio – rautatieliikenne

EU:n liikenneasioista vastaavan komission varapuheenjohtajan Siim Kallasin kotisivu

Eurobarometri-kysely – "Attitudes to Accessibility in the EU" (marraskuu 2012)

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar