Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 11. märts 2013

Euroopa Komisjon parandab puudega ja piiratud liikumisvõimega reisijate juurdepääsu raudteetranspordile

Euroopa Komisjon hakkab raudteetaristu ehitamisel, ajakohastamisel või uuendamisel nõudma, et sellele oleks juurdepääs ka piiratud liikumisvõimega reisijatel. Juurdepääsu parandamiseks tuleb vältida tõkkeid või need kõrvaldada ja osutada muud vajalikku abi. Eeskirjad kohaldatakse nii taristu (nt takistusteta teed, piletimüük, infopunktid, tualettruumid, visuaalne ja heliteave, ooteplatvormide laius ja kõrgus, abi rongi sisenemisel) kui ka vagunite (nt uksed, tualettruumid, ratastoolide kohad, teavitamine) suhtes.

Kui soovime luua Euroopas kvaliteetset ja jätkusuutlikku transpordisüsteemi, tuleb muuta raudteetransport kõigile juurdepääsetavaks,” ütles komisjoni asepresident transpordivolinik Siim Kallas. Komisjon kavatseb sel aastal võtta veelgi meetmeid puudega ja piiratud liikumisvõimega inimeste transpordivõimaluste parandamiseks. See töö on otseselt seotud ELi tasandi tehniliste kirjeldustega raudteetranspordile juurdepääsu kohta, mis on juba välja töötatud. Sellega antakse eeskuju ka muudele transpordiliikidele. See näitab ka ELi valmisolekut täita ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonist tulenevaid kohustusi.

ELis ühiste juurdepääsueeskirjade kehtestamisega saab hõlbustada reisimist puuetega inimeste ja kõikide selliste reisijate jaoks, kelle liikumisvõime on piiratud näiteks vanuse, õnnetusjuhtumi tagajärjel saadud kehavigastuse või lastega reisimise tõttu. Parem juurdepääsetavus parandaks transpordi kvaliteeti kõigi reisijate jaoks ning kogu ELi hõlmavat ühist lahendust oleks raudteesektoril lihtsam rakendada. Praegusel kokkuhoidu nõudval ajal aitab ühtsete ELi eeskirjade vastuvõtmine tublisti vähendada kulusid ja tehnilisi tõkkeid.

Taust

Umbes 80 miljonit inimest ehk iga kuues inimene Euroopa Liidus on kergema või raskema puudega. Enam kui kolmandikku üle 75aastastest inimestest vaevab puue, mis teataval määral piirab nende tegevust. Need näitajad suurenevad, sest ELi rahvastik vananeb. Enamik neist inimestest ei saa sageli ühiskonnaelus ja majandustegevuses täielikult osaleda – seda nii füüsiliste kui ka muude takistuste, aga ka diskrimineerimise tõttu.

Eurobaromeetri uuring (2012. aasta novembris) näitab eurooplaste kindlat veendumust, et puudega inimestel peab olema võimalik täielikult ühiskonnaelus kaasa lüüa. Küsitletutest 97% leidsid, et puudega inimestel peab olema võimalus käia koolis ja tööl ja külastada poode nii, nagu kõik teised. Kümnest vastanust seitse arvasid, et kaupade ja teenuste suurem kättesaadavus, sealhulgas parem juurdepääs transpordile lihtsustaks tunduvalt puudega ja eakate inimeste ning ka näiteks väikeste laste vanemate elu.

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonile alla kirjutades ja seda ratifitseerides on EL kohustunud looma tõketeta Euroopa. Euroopa Komisjon võttis konventsiooni kohaselt 2010. aastal vastu ulatusliku strateegia, et luua aastaks 2020 tõketeta Euroopa puudega inimestele.

2011. aastal vastu võetud transpordipoliitika valges raamatus seatakse eesmärgiks kvaliteetne ja tõhus transpordisüsteem ning rõhutatakse vajadust parandada transpordi kvaliteeti ja vanemaealiste, piiratud liikumisvõimega ja puuetega reisijate juurdepääsu transporditaristule.

Piiratud liikumisvõimega reisijate õigused reisida ja abi saada on sätestatud ELi eri transpordiliike käsitlevates määrustes reisijate õiguste kohta. Määrusega rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta nähakse puudega ja piiratud liikumisvõimega inimestele ette teistega võrdsed õigused liikumisvabadusele

Komisjoni määruse ettepanekus üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta on sätestatud, et transporditaristu peab võimaldama takistusteta liikuvust ja kõigi kasutajate, eelkõige vanemaealiste, piiratud liikumisvõimega ja puudega reisijate juurdepääsu.

Euroopa Komisjon valmistab praegu ette ettepanekuid Euroopa ligipääsetavuse akti kohta, milles käsitletakse ELi kaupade ja teenuste juurdepääsetavust ja mis peaks valmima 2013. aastal.

Lisateave

European Commission – Rail Transport

ELi transpordivoliniku, komisjoni asepresident Kallase koduleht

Eurobaromeetri uuring – Juurdepääsetavuse hoiakud ELis (2012. aasta november)

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar