Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τυπου

Βρυξέλλες, 11 Mαρτίου 2013

Σιδηροδρομικές μεταφορές: η Επιτροπή επιδιώκει τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις των προσώπων με αναπηρίες και των επιβατών με μειωμένη κινητικότητα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιστά την προσβασιμότητα βασική απαίτηση για τις νεόδμητες, αναβαθμιζόμενες ή ανακαινιζόμενες σιδηροδρομικές υποδομές. Η προσβασιμότητα είναι δυνατόν να επιτευχθεί με την πρόληψη ή την άρση φραγμών και με άλλα μέτρα όπως η παροχή βοήθειας. Οι κανόνες εφαρμόζονται στις υποδομές (π.χ. ανεμπόδιστες διαδρομές, έκδοση εισιτηρίων, θυρίδες πληροφοριών, τουαλέτες, οπτική και φωνητική πληροφόρηση, πλάτος και ύψος αποβάθρας και βοηθήματα επιβίβασης) και για τις σιδηροδρομικές αμαξοστοιχίες (π.χ. θύρες, τουαλέτες, χώροι για αναπηρικά αμαξίδια και πληροφόρηση).

«Η ευκολότερη προσβασιμότητα στις σιδηροδρομικές υποδομές για όλους βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής μας για τη δημιουργία ενός υψηλής ποιότητας και βιώσιμου σιδηροδρομικού συστήματος στην Ευρώπη», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος κ. Siim Kallas, Eυρωπαϊκός Επίτροπος αρμόδιος για τις μεταφορές. «Η αλλαγή αυτή αποτελεί την πρώτη από μία σειρά δράσεων της Επιτροπής εφέτος για την περαιτέρω βελτίωση της προσβασιμότητας στις μεταφορές για τα άτομα με αναπηρίες και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα στην Ευρώπη. Συνδέεται άμεσα με τις ήδη υπάρχουσες ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές προσβασιμότητας στις σιδηροδρομικές μεταφορές και συνιστά παράδειγμα ορθής πρακτικής για άλλους τρόπους μεταφοράς. Αποδεικνύει επίσης τη δέσμευση της ΕΕ να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της με βάση τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες

Η καθιέρωση σε επίπεδο ΕΕ κοινών κανόνων για την προσβασιμότητα βελτιώνει και διευκολύνει τη μετακίνηση στην ΕΕ των ατόμων με αναπηρίες και όλων όσων η κινητικότητα έχει μειωθεί, παραδείγματος χάρη εξαιτίας της φυσικής γήρανσης, προσωρινή βλάβη λόγω ατυχήματος, ή όσων ταξιδεύουν με παιδιά. Τα χαρακτηριστικά της προσβασιμότητας βελτιώνουν επίσης τη γενικότερη ποιότητα της μετακίνησης για όλους τους επιβάτες και βοηθά την εφαρμογή από τον σιδηροδρομικό κλάδο, διότι θα υπάρξει κοινή λύση για όλη την ΕΕ. Σε εποχές λιτότητας όπως σήμερα, η ύπαρξη συνεκτικών κανόνων σε όλη την ΕΕ συντελεί αποτελεσματικά στη μείωση του κόστους και των τεχνικών φραγμών.

Ιστορικό

Ένα στα έξι άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση – περίπου 80 εκατομμύρια άτομα – έχουν μια αναπηρία, η οποία κυμαίνεται από μέτρια έως σοβαρή. Περισσότερο από το ένα τρίτο των ατόμων ηλικίας άνω των 75 ετών έχουν αναπηρίες που τους περιορίζουν σε ορισμένο βαθμό. Ο αριθμός αυτός αναμένεται ότι θα αυξηθεί με την προοδευτική γήρανση του πληθυσμού της ΕΕ. Τα περισσότερα από τα άτομα αυτά συχνά δεν μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και την οικονομία λόγω φυσικών ή άλλων φραγμών, καθώς και λόγω διακρίσεων.

Οι Ευρωπαίοι πιστεύουν ακράδαντα ότι τα άτομα με αναπηρία πρέπει να είναι σε θέση να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρομέτρου που διεξήχθη για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Noέμβριος 2012). Από τους ερωτηθέντες, το 97% δήλωσαν ότι τα άτομα με αναπηρίες πρέπει να είναι σε θέση να πηγαίνουν στο σχολείο, να εργάζονται ή να έχουν πρόσβαση στα καταστήματα όπως κάθε άλλος, και 7 στους 10 ερωτηθέντες είπαν ότι η καλύτερη προσβασιμότητα σε αγαθά και υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και οι μεταφορές, θα βελτίωνε κατά πολύ τη ζωή των ατόμων με αναπηρία, των ηλικιωμένων και άλλων, όπως οι γονείς μικρών παιδιών.

Η ΕΕ δεσμεύθηκε για τη δημιουργία μιας Ευρώπης χωρίς εμπόδια με την υπογραφή και την κύρωση της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Με βάση τη σύμβαση, η Επιτροπή θέσπισε διεξοδική στρατηγική το 2010 για τη δημιουργία μιας Ευρώπης χωρίς εμπόδια έως το 2020 για τα άτομα με αναπηρίες.

Η Λευκή Βίβλος του 2011 για τις μεταφορές προσβλέπει σε ένα υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικό σύστημα μεταφορών και θέτει ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας μεταφοράς των ηλικιωμένων, των επιβατών με μειωμένη κινητικότητα και των ατόμων με αναπηρία, καθώς και τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις υποδομές.

Σε διεξοδική δέσμη ενωσιακών κανονισμών για τα δικαιώματα των επιβατών σε όλους τους τρόπους μεταφοράς καθορίζονται τα δικαιώματα στη μετακίνηση και την παροχή βοήθειας σε επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα. Ο κανονισμός για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών ορίζει ότι τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα έχουν το ίδιο δικαίωμα στην ελεύθερη μετακίνηση με τους υπόλοιπους πολίτες.

Η πρόταση κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με τις ενωσιακές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών προβλέπει ότι οι υποδομές μεταφορών πρέπει να επιτρέπουν την αδιάλειπτη κινητικότητα και προσβασιμότητα σε όλους τους χρήστες, και ιδίως στους ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρία και τους επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπονεί επίσης προτάσεις για ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα, η οποία πρόκειται να εκδοθεί το 2013 και θα έχει ως αντικείμενο την προσβασιμότητα σε αγαθά και υπηρεσίες στην ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες

Eυρωπαϊκή Επιτροπή – Σιδηροδρομικές μεταφορές

Ιστοσελίδα του Αντιπροέδρου κ. Kallas, Επιτρόπου της ΕΕ για τις μεταφορές

Έρευνα Ευρωβαρομέτρου – Στάσεις ως προς την προσβασιμότητα στην ΕΕ (Νοέμβριος 2012)

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar