Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 11. března 2013

Železniční doprava: Komise usiluje o zlepšení přístupu osob se zdravotním postižením a cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace k železniční dopravě

Evropská komise považuje přístupnost za základní požadavek na železniční infrastrukturu, ať již nově vybudovanou, modernizovanou nebo obnovenou. Tohoto cíle může být dosaženo předcházením vzniku nebo následným odstraněním překážek a dalšími opatřeními, jako je například poskytování pomoci. Pravidla se týkají infrastruktury (například bezbariérových přístupových cest, výdeje jízdenek, informačních přepážek, toalet, vizuálních a mluvených informací, šířky a výšky nástupišť a zařízení a pomůcek usnadňujících nástup) a železničních vagonů (např. dveří, toalet, prostor pro invalidní vozíky a informací).

Hlavním smyslem naší strategie pro vybudování vysoce kvalitního a udržitelného dopravního systému v Evropě je zajistit všem lepší přístup k železniční dopravě,“ uvedl místopředseda Komise Siim Kallas, komisař EU pro dopravu. Tato změna představuje první z řady opatření Komise v tomto roce, jejichž cílem je další zlepšení přístupnosti dopravy v Evropě pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Navazuje přímo na technické specifikace pro přístup k železniční dopravě na úrovni EU, které jsou již k dispozici, a je příkladem osvědčených postupů pro jiné druhy dopravy. Zároveň je důkazem odhodlání EU plnit své závazky vyplývající z Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením.

Přijímání společných pravidel týkajících se přístupnosti na úrovni EU zlepšuje a usnadňuje cestování v EU pro osoby se zdravotním postižením a všechny osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, způsobenou například přirozeným stárnutím, dočasným zhoršením zdravotního stavu v důsledku nehody nebo cestováním s dětmi. Zlepšení přístupnosti rovněž povede ke zlepšení celkové kvality dopravy v zájmu všech cestujících a přispěje k realizaci opatření v odvětví železniční dopravy díky tomu, že v celé EU bude uplatňováno jednotné řešení. V této době nezbytných úsporných opatření jsou jednotná pravidla platná pro celou EU účinným způsobem, jak snižovat náklady a odstraňovat technické překážky.

Souvislosti

Každý šestý člověk v Evropské unii – celkem přibližně 80 milionů osob – má nějakou formu zdravotního postižení lehčího či těžšího stupně. Více než třetina lidí ve věku nad 75 let trpí postižením, které je do určité míry omezuje. Tato čísla se budou v souvislosti se stárnutím obyvatelstva EU dále zvyšovat. Většina těchto lidí se přitom až příliš často nemůže plně účastnit společenského a hospodářského života z důvodu fyzických a jiných překážek či diskriminace.

Podle průzkumu Eurobarometru vypracovaného Evropskou komisí (z listopadu 2012) jsou Evropané hluboce přesvědčeni, že osoby se zdravotním postižením by měly mít možnost plně se zapojit do společnosti. Z dotázaných respondentů 97 % uvedlo, že osoby se zdravotním postižením by měly mít možnost chodit do školy, získat zaměstnání nebo mít přístup do obchodů jako ostatní, a sedm z deseti respondentů uvádí, že lepší možnosti přístupu ke zboží a službám, včetně dopravy, by velmi výrazně zlepšily život zdravotně postižených lidí, starších osob a dalších cestujících, např. rodičů s malými dětmi.

Podepsáním a ratifikací Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením se EU zavázala, že vybuduje bezbariérovou Evropu. V souladu s touto úmluvou přijala Komise v roce 2010 komplexní strategii s cílem vytvořit do roku 2020 bezbariérovou Evropu pro osoby se zdravotním postižením.

Bílá kniha o dopravě z roku 2011 předkládá plán na vytvoření vysoce kvalitního a účinného dopravního systému a za jeden z cílů označuje zlepšení kvality dopravy pro starší osoby, cestující s omezenou schopností pohybu a orientace a osoby se zdravotním postižením, včetně lepšího přístupu k infrastruktuře.

Komplexní soubor právních předpisů EU o právech cestujících ve všech druzích dopravy stanoví práva na cestování a na pomoc pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace. Nařízení o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě obsahuje ustanovení, že zdravotně postižené osoby a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace mají stejně jako všichni ostatní občané právo na volný pohyb.

V návrhu nařízení o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě, který předložila Komise, se uvádí, že dopravní infrastruktura by měla umožnit bezproblémovou mobilitu a přístup všem uživatelům, zejména starším osobám, osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a zdravotně postiženým osobám.

Evropská komise v současné době rovněž připravuje návrhy pro Evropský akt přístupnosti, který by měl být zveřejněn v roce 2013 a který by se zabýval přístupností zboží a služeb v EU.

Další informace

Evropská komise – železniční doprava

Internetové stránky místopředsedy Kallase, komisaře EU pro dopravu

Průzkum Eurobarometru – Stanoviska k přístupnosti v EU (listopad 2012)

Kontaktní osoby:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar