Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 11 март 2013 г.

Железопътен транспорт: Европейската комисия работи за улесняване на ползването му от хора с увреждания или с намалена подвижност

Европейската комисия поставя като основно изискване при изграждането, модернизирането или обновяването на железопътната инфраструктура тя да е физически достъпна. Тази достъпност може да бъде постигната чрез предотвратяване или премахване на препятствия, както и чрез други мерки — например оказването на помощ. Предлагат се правила, които се отнасят както за инфраструктурата (например маршрути без препятствия по тях, продажба на билети, информационни гишета, тоалетни, визуална и устна информация, подходяща широчина и височина на пероните, както и наличие на помощни средства за качване), така и за железопътните вагони (например врати, тоалетни, пространства за инвалидни колички и информация).

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по транспорта Сийм Калас заяви: Улесняването на достъпа на всеки гражданин до железопътния транспорт е в центъра на нашата стратегия за висококачествена и устойчива транспортна система в Европа. Тази промяна е първото от поредицата действия на Комисията през годината, които имат за цел да улеснят още повече ползването на транспорта от лица с увреждания или с намалена подвижност в Европа. С нея се осъществява пряка връзка с вече съществуващите технически спецификации на равнище ЕС за достъпност на железопътния транспорт и се дава пример за добра практика за други видове транспорт. Тя свидетелства също така за решимостта на ЕС да изпълни своите задължения по силата на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания.

Наличието на общи правила за достъпност на равнище ЕС улеснява и прави по-удобно пътуването в целия ЕС на лица с увреждания и на всички, чиято подвижност е намалена — например от естествения процес на остаряване, временни увреждания поради злополука или понеже пътуват с деца. Чрез изискванията за достъпност също така ще се подобри общото качество на пътуванията за всички пътници и ще се спомогне за нейното осъществяване в железопътния сектор, тъй като в целия ЕС ще се прилага едно общо решение. В сегашните времена на строги икономии въвеждането на съгласувани правила за целия ЕС е ефективен начин за намаляване на разходите и преодоляване на техническите пречки.

Контекст

Една шеста от европейците — или общо около 80 милиона души — живеят с някаква форма на увреждане, била тя лека или тежка. Повече от една трета от хората на възраст над 75 години страдат от увреждания, които в някаква степен им налагат ограничения. Със застаряването на населението на ЕС тези показатели ще нарастват. Заради физически или други ограничения, както и заради дискриминация, повечето от тези хора твърде често са възпрепятствани да участват пълноправно и пълноценно в обществения и икономическия живот.

Според проучване „Евробарометър“ на Европейската комисия от ноември 2012 г. европейските граждани категорично считат, че хората с увреждания следва да бъдат в състояние да участват пълноправно и пълноценно в обществения живот. Според 97 % от анкетираните лицата с увреждания следва да имат възможност да ходят на училище, да получат работа или да пазаруват в магазини както другите хора, а 7 от всеки 10 анкетирани заявяват, че улесненият достъп до стоки и услуги, включително за превоз, значително ще подобри живота на лицата с увреждания, на хората в напреднала възраст и на други лица, като например родителите с малки деца.

ЕС пое ангажимент за създаване на Европа без бариери, като подписа и ратифицира Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания. В съответствие с Конвенцията Комисията прие през 2010 г. всеобхватна стратегия, за да се премахнат до 2020 г. пречките в Европа за хората с увреждания.

В Бялата книга за транспорта от 2011 г. се формулира целта за изграждане на висококачествена и ефикасна транспортна система и по-конкретно — подобряването на качеството на превозите, включително чрез улеснен достъп до инфраструктурата, за хора в напреднала възраст, пътници с намалена подвижност и хора с увреждания.

Всеобхватен пакет от регламенти на ЕС относно правата на пътниците за всички видове транспорт утвърждава правото на лицата с намалена подвижност да пътуват и да получават помощ при пътуване. Съгласно нормативната уредба относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт, лицата с увреждания или с намалена подвижност имат същото право на свободно движение както всички други граждани.

В предложението на Комисията за Регламент относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа се предвижда транспортната инфраструктура да позволява безпрепятствена мобилност и достъпност за всички потребители и особено за хора в напреднала възраст, лица с ограничена подвижност и пътници с увреждания.

Европейската комисия понастоящем подготвя и предложение за Европейски акт за достъпност на стоките и услугите в ЕС, което ще представи през 2013 г.

За повече информация

Европейска комисия — железопътен транспорт

Уебстраница на заместник-председателя на ЕС и комисар по транспорта Сийм Калас

Проучване „Евробарометър“ — отношение към достъпността в ЕС (ноември 2012 г.)

За контакти:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar