Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 11 mars 2013

Totalt stopp för djurförsök i EU för kosmetiska produkter

Från och med idag får kosmetiska produkter som i någon form testats på djur inte längre säljas i EU.

Kommission har idag antagit ett meddelande som bekräftar att man håller fast vid den tidsfrist som rådet och parlamentet fastställde 2003. Meddelandet anger vad kommissionen kommer att göra för att stödja forskning och innovation på området och samtidigt verka för globalt djurskydd.

– Dagens totalförbud för försäljning av djurtestad kosmetika visar tydligt hur viktigt djurskyddet är för EU, säger hälsokommissionär Tonio Borg. Kommissionen fortsätter att stödja utvecklingen av alternativa metoder och försöker få andra länder att ansluta sig till EU:s modell. EU kan här föregå med gott exempel i fråga om ansvarsfull innovation på kosmetikaområdet som inte äventyrar konsumenternas säkerhet.

Kommissionen har noga bedömt konsekvenserna av försäljningsförbudet och anser att det måste tillämpas. Det stämmer också med gemene mans åsikt i EU, nämligen att det inte är befogat med djurförsök för att utveckla kosmetiska produkter.

Arbetet med att ta fram alternativa metoder fortsätter eftersom det ännu inte är möjligt att helt ersätta djurförsöken. I meddelandet beskrivs kommissionens bidrag till forskningen om alternativa metoder och behovet av att fortsätta arbetet. Kommissionen anslog ca 238 miljoner euro under 2007–2011 för denna forskning. Kosmetikabranschen bidrar också, bl.a. genom att samfinansiera forskningsinitiativet SEURAT1 med 25 miljoner euro.

EU har en ledarroll även globalt när det gäller kosmetiska produkter och bör därför förklara och föra fram den europeiska modellen för sina handelspartner och försöka få alternativa metoder internationellt accepterade. Kommissionen ska se till att det blir en del av unionens agenda för handel och internationella samarbete.

Bakgrund

Genom direktiv 2003/15/EG infördes det bestämmelser om djurförsök i kosmetikadirektivet 76/768/EEG. Det är följaktligen förbjudet i unionen sedan 2004 att testa kosmetiska produkter på djur och sedan 2009 att testa kosmetiska ingredienser. Sedan mars 2009 är det också förbjudet att sälja kosmetiska produkter i EU som innehåller ingredienser som har testats på djur. För de mest komplexa hälsoeffekterna hos människor (toxicitet vid upprepad dos, inklusive sensibilisering och cancerogenicitet, samt reproduktionstoxicitet och toxikokinetik) förlängdes tidsfristen till den 11 mars 2013.

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/animal-testing/index_en.htm

MEMO/13/188

@EU_Consumer

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Safety Evaluation Ultimately Replacing Animal Testing, http://www.seurat-1.eu.


Side Bar