Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 11. märts 2013

EL keelustab täielikult loomkatsed kosmeetikasektoris

Täna jõustub Euroopas loomadel katsetatud kosmeetikatoodete täielik turustamiskeeld, mis tähendab, et ELis ei saa enam turule lasta loomadel katsetatud kosmeetikatooteid.

Komisjon kinnitab täna vastuvõetud teatises, et peab kinni Euroopa Parlamendi ja nõukogu 2003. aastal kehtestatud tähtajast, ning kirjeldab oma tulevikuplaane teadusuuringute ja innovatsiooni jätkuvaks toetamiseks selles valdkonnas. Samuti jätkab komisjon tööd loomade heaolu edendamise nimel kogu maailmas.

ELi tervise- ja tarbijaküsimuste volinik Tonio Borg sõnas: „Täna jõustunud täielik turustamiskeeld annab märku sellest, kui oluliseks peetakse Euroopa Liidus loomade heaolu. Komisjon kohustub jätkuvalt toetama alternatiivsete katsemeetodite väljatöötamist ja suhtlema kolmandate riikidega, et veenda neid Euroopa eeskuju järgima. Tegemist on Euroopa jaoks suurepärase võimalusega olla tarbijaohutust kahjustamata eeskujuks kosmeetikatoodete vastutustundliku innovatsiooni valdkonnas.”

Komisjon on põhjalikult hinnanud turustamiskeelu mõjusid ja jõudnud järeldusele, et keelu rakendamiseks on olulisi põhjuseid. See on kooskõlas paljude ELi kodanike kindla veendumusega, et kosmeetikatoodete väljatöötamine ei õigusta loomkatseid.

Jätkub loomkatsetele alternatiivide otsimine, sest praegu ei ole veel võimalik loomkatseid täielikult alternatiivsete meetoditega asendada. Täna avaldatud teatises tutvustatakse komisjoni panust alternatiivsete meetodite uurimisse ja kinnitatakse, et kõnealused jõupingutused peavad jätkuma. Komisjon eraldas ajavahemikul 2007–2011 alternatiivsete meetodite uurimiseks ligikaudu 238 miljonit eurot. Oma panuse on andnud ka kosmeetikatööstus, mis on näiteks kaasrahastanud loomkatsete lõpetamisele suunatud teadusalgatust SEURAT1 25 miljoni euroga.

Kuna Euroopa mängib kosmeetikavaldkonnas maailmas juhtivat rolli, on tähtis suhelda kaubanduspartneritega, et selgitada Euroopa mudelit ja edendada selle kasutuselevõtmist. Samuti tuleb töötada selle nimel, et alternatiivsed meetodid leiaksid rahvusvahelise heakskiidu. Komisjon teeb alternatiivsetest meetoditest Euroopa Liidu kaubanduse ja rahvusvahelise koostöö kava lahutamatu osa.

Taust

Direktiiviga 2003/15/EÜ viidi kosmeetikatoodete direktiivi 76/768/EMÜ sisse loomkatseid käsitlevad sätted. Sellest lähtuvalt on kosmeetikatoodetega seotud loomkatsed ELis keelatud juba aastast 2004 ja koostisainetega seotud loomkatsed aastast 2009 (katsetamiskeeld). 2009. aasta märtsist on ELis keelatud turustada ka loomadel katsetatud koostisaineid sisaldavaid kosmeetikatooteid (turustamiskeeld). Kõige keerulisemate inimeste tervisega seotud mõjutegurite puhul (korduvannuse toksilisus, sealhulgas naha sensibiliseerimine ja kantserogeensus, reproduktiivtoksilisus ja toksikokineetika) lükati turustamiskeelu tähtaega edasi 11. märtsini 2013.

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/animal-testing/index_en.htm

MEMO/13/188

@EU_Consumer

Kontaktisikud:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Ohutushindamine, mille lõppeesmärk on loomkatsete asendamine (Safety Evaluation Ultimately Replacing Animal Testing), vt: http://www.seurat-1.eu


Side Bar