Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 11 март 2013 г.

Влиза в сила пълната забрана на ЕС върху изпитването на козметични продукти върху животни

Днес е последният срок за постепенното преустановяване в Европа на изпитването на козметични продукти върху животни. От днес, на пазара в ЕС повече не могат да се предлагат козметични продукти, които са изпитвани върху животни,.

Съобщението, прието днес от Комисията, потвърждава ангажимента на Комисията да спази крайния срок, определен през 2003 г. от Съвета и Парламента, и посочва по какъв начин Комисията възнамерява да продължи да подкрепя изследванията и иновациите в тази област, като същевременно насърчава хуманното отношение към животните в целия свят.

Комисарят по въпросите на здравеопазването и защитата на потребителите Тонио Борг заяви: „Днешното влизане в сила на пълната забрана за предлагане на пазара дава важен сигнал за значението, което Европа отдава на хуманното отношение към животните. Комисията е решена да продължи да подкрепя разработването на алтернативни методи и да привлече трети държави да следват нашия европейски подход. Това е голям шанс за Европа да даде пример за отговорни иновации в козметиката, без никакви компромиси с безопасността на потребителите.“

Комисията извърши пълна оценка на въздействието на забраната за предлагане на пазара, и счита, че съществуват причини от първостепенна важност за нейното прилагане. То е в съответствие с това, в което много европейски граждани твърдо вярват: разработването на козметични продукти не оправдава изпитването върху животни.

Ще продължат усилията за откриване на алтернативни методи, тъй като пълното заместване с алтернативни методи на изпитването върху животни все още не е възможно. Публикуваното днес съобщение очертава приноса на Комисията към изследователската дейност в областта на алтернативните методи и признанието, че тези усилия трябва да бъдат продължени. Между 2007 г. и 2011 г. Комисията е предоставила около 238 млн. EUR за такива изследвания. Козметичната промишленост също е допринесла, например със съфинансирането с 25 млн. EUR на изследователската инициатива SEURAT1.

Водещата и глобална роля на Европа в козметиката изисква сътрудничество с търговските партньори, за да бъде обяснен и насърчен европейският модел и за да се работи за международното приемане на алтернативните методи. Комисията ще го превърне в неделима част от търговската програма на Съюза и международното сътрудничество.

Контекст

Директива 2003/15/ЕО въвежда разпоредби по отношение на изпитването върху животни в Директивата за козметиката 76/768/ЕИО. Съответно, изпитването върху животни в Съюза е забранено от 2004 г. за козметичните продукти и от 2009 г. за козметичните съставки („забрана за изпитване“). От март 2009 г., е забранено също така предлагането на пазара в Съюза на козметични продукти, съдържащи съставки, които са изпитвани върху животни („забрана за предлагане на пазара“). За най-сложните въздействия върху човешкото здраве (токсичност на многократните дози, включително кожна сенсибилизация и канцерогенност, репродуктивна токсичност и токсикокинетика) крайният срок за забраната за предлагане на пазара беше удължен до 11 март 2013 г.

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/animal-testing/index_en.htm

MEMO/13/188

@EU_Consumer

За връзка:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Оценка на безопасността, за заместване в крайна сметка на изпитването върху животни, вж.: http://www.seurat-1.eu


Side Bar