Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES

Европейска комисия

Съобщение за пресата

Брюксел, 11 Януари 2013

Три години след земетресението в Хаити: ЕС отпуска 30,5 млн. евро допълнителна хуманитарна помощ

Брюксел, 7 януари — Три години след като опустошително земетресение разтърси Хаити, отнемайки живота на над 200 000 души и оставяйки без подслон други 1,5 милиона, ЕС продължава да помага на изпитващата затруднения държава с допълнителни 30,5 млн. евро хуманитарна помощ.

Преминаването на тропическата буря „Айзък“ и урагана „Санди“ през региона миналата година показа продължаващата нужда от помощ на стотици хиляди души в уязвимо положение. Много от тях все още живеят в лагери, но постепенно се завръщат в постоянни жилища. Достъпът до чиста вода и основни здравни грижи, както и подобряването на хигиенно-санитарните условия и насърчаването на хигиената продължават да са проблемни. Ключова област на хуманитарната дейност в Хаити са продължаващите ответни мерки по отношение на епидемията от холера и предотвратяването на разпространението ѝ.

„ЕС остава ангажиран с подпомагането на нуждаещите се жители на Хаити и на страната в процеса ѝ на възстановяване“, заяви Кристалина Георгиева, комисар на ЕС по въпросите на международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи. „Важно е да се подчертае, че до момента в отговор на земетресението е постигнато много. Броят на разселените лица, които живеят в лагери, е намалял от 1,5 милиона в разгара на кризата на по-малко от 350 000 в края на 2012 г. Епидемията от холера като цяло бе ограничена. При все това трябва да продължим усилията си в предоставянето на Хаити на шанс да се самоизгради като държава, много по-силна от преди земетресението.“ Комисар Георгиева ще посети Хаити този уикенд.

"Тъй като Хаити е място, изключително изложено на природни бедствия, устойчивостта е в основата на нашите ответни мерки,“ добави тя. „Няколко общности, както и местните и националните власти бяха подпомогнати при подобряването на подготвеността си за бедствия и капацитета за реакция.“ ЕС подкрепя проекти, основаващи се на кампании за повишаване на осведомеността в училищата и създаване на местни групи за сигнализиране на извънредни ситуации, които спомагат за повишаване на устойчивостта на общностите и ключовите институции спрямо бъдещи бедствия.

От земетресението, което разтърси страната през 2010 г., до момента за Хаити са мобилизирани 213 млн. евро хуманитарна помощ на ЕС — включително допълнителните 30,5 млн. евро, за които съобщаваме днес. Тези нови средства са предназначени основно за тези, които са все още бездомни вследствие на земетресението, за жертвите на холерата и за тежко пострадалите от урагана „Санди“.

Контекст

Хаити е най-големият получател на хуманитарна помощ от Европейската комисия и в Латинска Америка и Карибския басейн, с над 260 млн. евро хуманитарна помощ от 1995 г. насам.

През 2010 г. Комисията отпусна 122 млн. евро, от които 100 млн. евро бяха използвани за задоволяване на хуманитарните нужди вследствие на земетресението. Благодарение на тези средства бяха осигурени подслон, безопасна питейна вода, храна и принадлежности от първа необходимост, като одеяла, кухненски прибори и продукти за хигиена, за около 5 милиона души. Останалите 22 млн. евро бяха използвани за преодоляване на епидемията от холера под формата на лечебни помещения, подобрено водоснабдяване и хигиенно-санитарни условия и насърчаване на хигиенните дейности, от които са се възползвали около три милиона души. В усилията за осигуряване на помощ участваха и други институции на ЕС. Двадесет и пет европейски държави предоставиха помощ посредством Механизма за гражданска защита на ЕС.

През 2011 г. бяха отпуснати 38,5 млн. евро за подпомагане на 5 милиона души. Хуманитарната помощ, отпускана от Комисията, помага не само на хората, все още живеещи в лагери и палатки, но и в районите на страната, които не са пряко засегнати от земетресението, но в които след бедствието са потърсили убежище значителен брой разселени лица. Стратегията за хуманитарна помощ на ЕС бе фокусирана върху три стълба: ответни мерки за земетресението и епидемията от холера (26 млн. евро); недохранване и акушерство (7 млн. евро); и намаляване на риска от бедствия (5,5 млн. евро), като по-специално последният елемент е приоритет от първостепенно значение за ЕС в Хаити и е включен във всички дейности, финансирани от ЕС.

През 2012 г. ГД „Хуманитарна помощ“ отпусна 34,25 млн. евро за Хаити. Помощта бе насочена към преодоляване на разселването, предприемане на ответни мерки по отношение на холерата — болест, която вече е ендемична, предприемане на ответни мерки по отношение на бедствия като тропическата буря „Айзък“и урагана „Санди“ и намаляване на риска от бедствия. През периода 2011—2012 г. Програмата за подготвеност при бедствия (DIPECHO) на ГД „Хуманитарна помощ“ извърши дейности за подготвеност при бедствия в полза на 1,3 милиона души в страната и помогна на службите за гражданска защита в Хаити да се подготвят по-добре за извънредни ситуации.

За повече информация

Уебсайт на ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Уебсайт на комисар Георгиева:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_bg.htm

За контакт:

Irina Novakova (+32 2 295 75 17)

David Sharrock (+32 2 296 89 09)


Side Bar