Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

Tlačová správa

Brusel 7. marca 2013

Doprava a životné prostredie: Ceny EÚ za udržateľnú mobilitu získali Aberdeen a Záhreb

Európska komisia vyhlásila víťazov ceny Európskeho týždňa mobility za rok 2012 a súťaže plánov udržateľnej mestskej mobility. Ceny víťazným mestám odovzdali európski komisári Siim Kallas a Janez Potočnik na spoločnom vyhlásení víťazov 6. marca v Bruseli (Théâtre du Vaudeville).

Siim Kallas, podpredseda Európskej komisie zodpovedný za oblasť dopravy, vyhlásil: „Aberdeen ako víťaz tohtoročnej súťaže v oblasti udržateľnej mestskej mobility, ako aj ostatní finalisti zaujímajú popredné miesto v snahe EÚ zaviesť aspekt udržateľnosti do plánovania mestskej mobility. Plány mestskej mobility, ktoré mestá a orgány miestnej samosprávy vypracúvajú v súčasnosti, majú rozhodujúci význam pre podporu efektivity a konkurencieschopnosti. V súlade s témou roku 2012 sa finalisti prezentovali silným zapojením občanov, čo má pre úspech dlhodobého mestského plánovania kľúčový význam.“

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik v tejto súvislosti uviedol: „Mestá, ktoré súťažia v rámci európskeho týždňa mobility a organizujú rôzne aktivity zamerané na udržateľnú mobilitu, sa reálne podieľajú na budovaní udržateľnosti v Európe. Takéto úsilie slúži na vzdelávanie a informovanie, ale najmä inšpiruje viac ľudí a miest k tomu, aby zahrnuli udržateľnosť do svojho každodenného života.

Štandardný európsky formát

Chorvátske mesto Záhreb ako víťaz ceny Európskeho týždňa mobility za rok 2012 je vychádzajúcou hviezdou na poli udržateľnej mestskej mobility. Mesto získalo cenu za dobrú organizáciu kampane na podporu týždňa mobility, za silné prepojenie s témou roku 2012 („Ideme správnym smerom“) a za 62 samostatných aktivít, do ktorých sa zapojilo viac ako 150 000 občanov. V hlavnom meste Chorvátska sa európsky týždeň mobility zmenil na celotýždňové oslavy. Občania mesta sa zúčastnili vzdelávacích a fitnesových programov, cestovali historickými električkami, navštevovali cyklistické informačné centrá a pomáhali pri úprave verejných parkovacích miest pre bicykle. Prínosy tejto akcie pre životné prostredie boli hodnotené na základe meraní kvality ovzdušia a úrovne hluku, ako aj prostredníctvom zriadenia miest na vykonávanie kontroly zdravotného stavu na území mesta.

Aberdeen má približne 220 000 obyvateľov, silný ropný priemysel a poľnohospodársky sektor, citeľný podiel ťažkej nákladnej dopravy a vysokú mieru využívania individuálnej automobilovej dopravy. Plán udržateľnej mobility Aberdeenu sa zaoberá cieľmi v sociálnej oblasti, v oblasti integrácie, bezpečnosti, životného prostredia a hospodárstva, pričom sa sústreďuje na udržateľnosť dopravy. Tento plán sa pripravuje v úzkej spolupráci s obyvateľmi a dotknutými subjektmi a jeho hlavnými črtami sú verejné semináre, prieskumy, propagačná kampaň a inovačný prístup, pokiaľ ide o jeho prítomnosť v sociálnych médiách a online. Takmer 500 ľudí sa zúčastnilo online prieskumu a prostredníctvom účtov na Facebooku a Twitteri občania priamo prispeli k príprave plánu.

V súťaži o cenu Európskeho týždňa mobility sa Záhreb umiestnil pred finalistami Gävle (Švédsko) a Östersund (Švédsko) a získal cenu za rok 2012. Viac informácií o finalistoch Európskeho týždňa mobility nájdete tu.

Aberdeen získal prvé miesto v súťaži plánov udržateľnej mestskej mobility pred dvoma ďalšími finalistami, slovinským mestom Ljutomer a francúzskym Toulouse. Viac informácií o týchto troch finalistoch nájdete tu.

Súvislosti

Cena Európskeho týždňa mobility sa udeľuje orgánom miestnej samosprávy, ktoré urobili najviac práce pri zvyšovaní informovanosti verejnosti o otázkach udržateľnej mobility a ktoré zaviedli opatrenia na dosiahnutie zmeny smerujúcej k udržateľnej doprave v mestách. Víťazné mesto vybrala nezávislá porota odborníkov z oblasti dopravy, ktorí posúdili všetky oprávnené prihlášky do súťaže. Do užšieho výberu sa dostalo 10 orgánov miestnej samosprávy, ktoré podľa názoru odborníkov dosiahli výnimočné výsledky. Víťazné mesto získalo možnosť spolupracovať s profesionálnou produkčnou spoločnosťou na príprave trojminútového propagačného videoklipu, v ktorom sa vyzdvihnú jeho úspechy. Spolu s ostatnými finalistami je víťazné mesto propagované ako príklad osvedčených postupov. V roku 2012 sa do súťaže o cenu Európskeho týždňa mobility prihlásilo 30 miest z 15 krajín.

Cena za Plán udržateľnej mestskej mobility sa každý rok udeľuje mestám a regiónom, ktoré dosahujú vynikajúce výsledky pri príprave a zavádzaní svojich plánov udržateľnej mestskej mobility. Tieto plány vypracúvajú orgány miestnej samosprávy a vymedzujú v nich opatrenia na riešenie súčasných a budúcich problémov mestskej mobility. Súťaž v roku 2012 sa niesla v znamení účasti dotknutých subjektov a občanov. Víťazný orgán miestnej samosprávy vybrala odborná porota na základe hodnotiacich a kvalifikačných kritérií, ktorá udelila odmenu vo výške 10 000 EUR na podporu miestnych aktivít na zvýšenie informovanosti o udržateľnej mestskej mobilite. Do súťaže plánov udržateľnej mestskej mobility sa prihlásilo 29 miest z 12 krajín.

Ďalšie informácie:

Viac informácií o Európskom týždni mobility nájdete na webovej stránke http://www.mobilityweek.eu/

Viac informácií o plánoch udržateľnej mestskej mobility nájdete na webovej stránke http://www.mobilityweek.eu/

Kontaktné osoby pre plány udržateľnej mestskej mobility:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Kontaktné osoby pre cenu Európskeho týždňa mobility:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar