Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 7 mars 2013

Miljö: Hur tar vi hand om plastavfall? Ny grönbok inleder EU-täckande diskussion

Plast har blivit ett material som inte går att undvika i en modern värld. Plast är mångsidigt och hållbart, men just hållbarheten kan försvåra dess bortskaffande. I dag lägger Europeiska kommissionen fram en grönbok som syftar till att inleda en strukturerad diskussion om hur plastprodukter ska bli hållbarare under sin livscykel och om hur plastavfall ska bli skonsammare mot miljön.

- Att ta hand om plastavfall är en stor uppgift på miljöskyddsområdet, men det är samtidigt en betydande möjlighet till resurseffektivitet. I en kretsloppsekonomi där en hög grad av återvinning kan lösa problem med materialbrist, tror jag att plast har en framtid. Jag uppmanar alla aktörer att delta i diskussionen om hur plast ska kunna bli en del av lösningen istället för en del av problemet, säger Janez Potočnik, som är kommissionär med ansvar för miljöfrågor.

När plastavfall väl hamnat i miljön, särskilt i den marina miljön, kan det finnas kvar under hundratals år. Varje år hamnar upp till tio miljoner ton avfall, mest plast, i världens hav och sjöar, och förvandlar dem till världens största plastsoptipp.

Plast uppfattas ofta som ett billigt engångsmaterial i vårt ”slit och släng-samhälle” och återvinningsgraden är låg. Hälften av allt plastavfall i Europa går till deponier, vilket bör undvikas eftersom plast kan inneålla giftiga komponenter och bortskaffande av avfall kan leda till oönskade utsläpp och koncentrerade förorenande rester.

Grönboken understryker den viktiga roll plast har i många processer och tillämpningar inom industrin och vilka potentiella ekonomiska fördelar ökad återvinning kan få. I takt med att världens befolkning ökar och naturresurserna minskar, kommer återanvändning av plast att bli ett alternativ till att exploatera outnyttjade resurser. För att skynda på den utvecklingen behövs bättre ramvillkor för ekodesign och miljöinnovation. Dessutom behöver man vid utformningen av plastprodukter sträva efter att minska avfallet och förbättra återvinningen.

EU:s avfallslagstiftning innehåller inga särskilda bestämmelser om de specifika problem som är förknippade med plastavfall. Medlemsstaterna bör välja återvinning och förhindrande av avfall framför andra typer av bortskaffande, vilket gäller alla typer av avfallsströmmar som behandlas i ramdirektivet om avfall. Men mer måste göras. Målet för grönboken är att samla fakta och synpunkter för att bedöma följder plastavfall får samt för att utarbeta en europeisk strategi för hur avfallet ska minska. Aktörer uppmanas lämna synpunkter på om, och i så fall hur, dagens lagstiftning bör anpassas så att man kan ta itu med plastavfall och gynna återanvändning, materialåteranvändning och återvinning av plastavfall i stället för deponi. Kommissionen efterlyser också synpunkter på effektiviteten hos potentiella återvinningsmål samt hos ekonomiska åtgärder som förbud mot deponering, skatt på deponering och debitering efter avfallsmängd (pay-as-you-throw). I grönboken ställs också frågan om hur man kan förbättra den modulära och kemiska utformningen av plast för att öka återvinningen, hur man kan minska avfallsmängderna i den marina miljön och om man behöver främja biologiskt nedbrytbar plast.

Nästa steg

Samrådet, som omfattar 26 frågor, pågår till början av juni 2013. Resultaten från samråden kommer att påverka politiska åtgärder under 2014 som en del av en bredare översyn av avfallspolitiken. Översynen kommer särskilt att inriktas på dagens mål för avfallsåtervinning och deponier samt en efterhandsutvärdering av fem direktiv som täcker olika avfallsströmmar.

Bakgrund

Det tog bara drygt 100 år för plasten att bli en omistlig del av modern ingenjörskonst och konstruktion inom masstillverkning av konsumentvaror. På bara 50 år har den globala plastproduktionen ökat från 1,5 miljoner ton per år (1950) till 245 miljoner ton (2008). Och trenden väntas hålla i sig. Den marina miljön är särskilt sårbar för plastavfall. Plastavfallet utgör 80 % av de enorma avfallsmängderna i Atlanten och Stilla havet, som orsakar stort lidande för djur i havet när de trasslar in sig i avfallet eller sväljer det. Plastavfallet, även i de mest avlägsna haven och på de mest avlägsna stränderna, visar att för stora mängder plastavfall kostar. Konventionell plast innehåller också stora mängder, och ibland en hög andel, kemiska tillsatser som kan vara cancerframkallande, leda till förgiftningsreaktioner eller vara hormonstörande.

Dagens avfallslagstiftning innehåller vissa strategiska delar som är inriktade på plastavfall i miljön. Ramdirektivet om avfall (2008/98/EG) fokuserar på livscykeltänkande, förebyggande av avfall i stället för avfallshantering, utökat producentansvar, produktutformning, resurseffektivitet och resursbevarande. I Roadmap to a Resource Efficient Europe från 2011 och Sjunde miljöhandlingsplanen som kommissionen föreslog 2012 och som för närvarande analyseras av Europaparlamentet och rådet, utvecklas diskussionerna ytterligare om man ska överväga kvantitativa minskningsmål för marint avfall i EU.

Läs mer

http://ec.europa.eu/environment/consultations/plastic_waste_en.htm

Se även: http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32-22953593)

Monica Westeren (+32-22991830)


Side Bar