Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 7. marca 2013

Okolje: Posvetovanje o ravnanju z odpadki iz plastičnih mas v EU

V sodobnem svetu so plastični materiali neizogibni. Plastične mase so vsestranske in trajne, vendar je ravno zaradi njihove trajnosti ravnanje z odpadki iz plastičnih mas težavno. Z danes objavljeno zeleno knjigo želi Evropska komisija začeti strukturirano razpravo o tem, kako poskrbeti za to, da bodo plastični izdelki v celotnem življenjskem krogu bolj trajnostni, in kako zmanjšati učinek odpadkov iz plastičnih mas na okolje.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „Ravnanje z odpadki iz plastičnih mas ni samo pomemben izziv za varstvo okolja, temveč tudi pomembna priložnost za učinkovito rabo virov. Menim, da so plastični materiali pomembni v krožnem gospodarstvu, saj lahko z visoko stopnjo recikliranja rešujemo pomanjkanje materialov. Vabim vse deležnike, da sodelujejo pri razmisleku o plastičnih materialih kot sestavnem delu rešitve, namesto da o njih razmišljamo zgolj kot o povzročiteljih težav.“

Odpadki iz plastičnih mas lahko v okolju, zlasti morskem okolju, ostanejo tudi več sto let. Do 10 milijonov ton odpadkov, večinoma plastičnih mas, vsako leto konča v svetovnih oceanih in morjih, ki tako postajajo največja svetovna odlagališča takih odpadkov.

Plastično maso pogosto dojemamo kot poceni material za enkratno uporabo, ki ga lahko hitro zavržemo. Delež recikliranih odpadkov iz plastičnih mas je nizek. Polovica vseh odpadkov iz plastičnih mas, ki nastanejo v Evropi, pristane na odlagališčih, kar bi bilo treba preprečevati, saj plastične mase lahko vsebujejo nevarne sestavine. Pri odstranjevanju odpadkov lahko nastanejo neželene emisije ter koncentrirani in onesnažujoči ostanki.

Zelena knjiga poudarja osrednjo vlogo, ki jo imajo plastične mase v mnogih industrijskih postopkih in aplikacijah, ter potencialne gospodarske koristi zaradi višje stopnje recikliranja. Delež svetovnega prebivalstva narašča in naravnih virov je vedno manj, zato lahko recikliranje plastičnih odpadkov postane alternativa uporabi še neizkoriščenih virov. Da bi pospešili to spremembo, potrebujemo boljše okvirne pogoje za okoljsko primerno zasnovo izdelkov in inovacije na področju okolja, pri čemer je treba preprečevanje in recikliranje odpadkov upoštevati že pri oblikovanju izdelkov iz plastičnih mas.

Zakonodaja EU ne obravnava posebej izzivov, ki jih predstavljajo odpadki iz plastičnih mas. Države članice bi morale dati prednost preprečevanju in recikliranju pred drugimi načini odstranjevanja odpadkov, kot to velja za vse tokove odpadkov iz okvirne direktive o odpadkih, vendar je treba storiti še več. Z zeleno knjigo želimo zbrati dejstva in mnenja, da bi tako ocenili učinek odpadkov iz plastičnih mas in opredelili evropsko strategijo za ravnanje z njimi. Vabimo zainteresirane strani, da prispevajo svoje stališče o tem, ali in kako bi bilo treba prilagoditi obstoječo zakonodajo o ravnanju z odpadki iz plastičnih mas in spodbujanju njihove ponovne uporabe, recikliranja in predelave namesto odlaganja na odlagališča. Pričakujemo tudi mnenja o učinkovitosti morebitnih ciljev recikliranja in o gospodarskih ukrepih, kot so prepoved odlagališč, dajatve za odlagališča in sistemi „plačaj, ko odvržeš“. Zelena knjiga tudi poziva deležnike, naj predlagajo, kako izboljšati modularno in kemično sestavo plastičnih materialov za povečanje sposobnosti recikliranja ter kako zmanjšati delež odpadkov, ki onesnažujejo morje, in se opredelijo glede vprašanja potrebe po spodbujanju biološko razgradljive plastike.

Naslednji koraki

Posvetovanje, ki vsebuje 26 vprašanj, bo trajalo do začetka junija 2013. Rezultati bodo vključeni v nadaljnje politične ukrepe leta 2014 kot del širšega pregleda politike o ravnanju z odpadki, ki se bo zlasti osredotočil na obstoječe cilje za predelavo in odlaganje odpadkov, ter naknadnega vrednotenja pet direktiv, ki zajemajo različne tokove odpadkov.

Splošne informacije

V malo več kot enem stoletju so v sodobni tehnologiji in gradbeništvu plastične mase postale nepogrešljive za množično proizvodnjo potrošniškega blaga. V zgolj 50 letih se je svetovna proizvodnja plastičnih mas povečala z 1,5 milijona ton na leto v letu 1950 na 245 milijonov ton v letu 2008, pri čemer se bo ta trend po pričakovanjih še nadaljeval. Odpadki iz plastičnih mas zlasti ogrožajo morsko okolje, saj tvorijo 80 % velikih „plastičnih juh“ v Atlantskem in Tihem oceanu, v katere se zapletejo ali jih zaužijejo morske živali. Ostanki iz plastičnih mas, ki jih najdemo tudi v najbolj oddaljenih območjih svetovnih morij in obal, kažejo, kako nevarne so prevelike količine plastičnih odpadkov. Konvencionalni plastični materiali vsebujejo tudi veliko število, včasih pa tudi velik delež kemičnih dodatkov, ki so lahko rakotvorni, povzročijo druge toksične reakcije ali delujejo kot endokrini motilci.

Sedanja zakonodaja o ravnanju z odpadki že vsebuje nekatere strateške elemente za reševanje odlaganja plastičnih odpadkov v okolje. Okvirna direktiva o odpadkih (2008/98/ES), se osredotoča na elemente, kot so upoštevanje življenjskega kroga, preprečevanje nastajanja odpadkov namesto ravnanja z njimi, razširjena odgovornost proizvajalca, zasnova proizvodov, učinkovitost in ohranjanje virov. Poleg tega Časovni okvir za Evropo, gospodarno z viri iz leta 2011 in 7. okoljski akcijski program, ki ga je leta 2012 predlagala Komisija, zdaj pa o njem razpravljata Evropski parlament in Svet, nadalje razvijata možnosti za dosego vseevropskega cilja za zmanjšanje morskih odpadkov.

Več informacij:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/plastic_waste_en.htm

Glej tudi: http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Kontakt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar