Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 7. marca 2013

Životné prostredie: Čo s plastovým odpadom? Nová zelená kniha podnecuje diskusiu v rámci EÚ

V modernom svete sa plasty stali materiálom, ktorému sa nedá vyhnúť. Majú všestranné využitie a sú odolné, no táto odolnosť môže skomplikovať zneškodňovanie plastového odpadu. Cieľom zelenej knihy, ktorú dnes uverejnila Európska komisia, je začať štruktúrovanú diskusiu o tom, ako zlepšiť udržateľnosť plastových produktov počas celého ich životného cyklu a ako zmierniť vplyv plastového odpadu na životné prostredie.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik v tejto súvislosti uviedol: „Nakladanie s plastovým odpadom je z pohľadu ochrany životného prostredia náročnou výzvou, no je to zároveň obrovská príležitosť z hľadiska efektívneho využívania zdrojov. Som presvedčený, že v hospodárstve využívajúcom odpad, kde je riešením problému obmedzených materiálnych zdrojov vysoká miera recyklácie, majú plasty svoje miesto. Vyzývam všetky zainteresované strany, aby sa zapojili do úvah o tom, ako z plastov urobiť namiesto problému súčasť riešenia.“

Ak sa plasty dostanú do životného prostredia, najmä morského, môžu tam pretrvať stovky rokov. Každoročne skončí vo svetových oceánoch a moriach až 10 miliónov ton odpadu, najmä plastov, takže sa z nich stáva najväčšia skládka plastového odpadu na svete.

Plasty sa v našej „vyhadzujúcej“ spoločnosti často považujú za lacný materiál na jedno použitie, takže miera recyklácie je nízka. Polovica plastového odpadu v Európe putuje na skládky. Tomu treba zabrániť, pretože plasty môžu obsahovať nebezpečné zložky a ich zneškodňovanie môže viesť k nežiaducim emisiám a vzniku koncentrovaných znečisťujúcich rezíduí.

V zelenej knihe sa poukazuje na kľúčovú úlohu plastov v mnohých priemyselných postupoch a aplikáciách, ako aj na možný hospodársky prínos vyššej miery recyklácie. Vzhľadom na nárast svetovej populácie a stále vzácnejšie prírodné zdroje sa recyklácia plastov stane alternatívou ťažby primárnych surovín. Na urýchlenie tejto zmeny sú potrebné lepšie rámcové podmienky, ktoré podporia ekodizajn a inovácie v oblasti životného prostredia, pričom predchádzanie vzniku odpadu a recyklácia sa zohľadní už pri navrhovaní plastových výrobkov.

Súčasná legislatíva EÚ v oblasti odpadov sa nezaoberá konkrétnymi problémami spojenými s plastovým odpadom. Členské štáty by mali pred inými formami zneškodňovania odpadov uprednostňovať prevenciu a recykláciu, čo platí pre všetky toky odpadov uvedené v rámcovej smernici o odpadoch, no zjavne treba urobiť viac. Zámerom zelenej knihy je zhromažďovanie faktov a názorov s cieľom posúdiť vplyvy plastového odpadu a definovať európsku stratégiu na ich zmiernenie. Zainteresované strany sa môžu podeliť o svoje názory na to, či a ako upraviť aktuálnu legislatívu, aby sa zameriavala na plastový odpad a podporovala opätovné použitie, recykláciu a zhodnocovanie plastového odpadu namiesto jeho uskladňovania na skládkach. Zisťujú sa tiež názory zainteresovaných strán na účinnosť prípadných recyklačných cieľov, hospodárskych opatrení ako sú zákazy skládok, ich zdaňovanie a spoplatňovanie odpadu podľa jeho množstva (pay-as-you-throw). V zelenej knihe sa tiež uvádzajú otázky, ako zdokonaliť modulárnu a chemickú stavbu plastových výrobkov s cieľom zlepšiť možnosti recyklácie, ako znížiť objem morského odpadu a či je potrebné podporovať biologicky rozložiteľné plasty.

Ďalšie kroky

Táto konzultácia zahŕňa 26 otázok a potrvá do začiatku júna 2013. Jej výsledok bude vstupom pre ďalšie politické opatrenia v roku 2014 v rámci širšieho preskúmania odpadovej politiky, ktoré sa zameria najmä na existujúce ciele v oblasti zhodnocovania odpadu a skládok, ako aj na vyhodnotenie piatich smerníc, ktoré sa týkajú rôznych tokov odpadu.

Súvislosti

Za niečo viac ako storočie sa plasty stali v oblasti modernej techniky a stavebníctva nenahraditeľnými pri masovej výrobe spotrebného tovaru. Len za 50 rokov sa celosvetová ročná produkcia plastov zvýšila z 1,5 milióna ton v roku 1950 na 245 miliónov ton v roku 2008 a očakáva sa, že tento trend bude pokračovať. Morské prostredie je na plastový odpad mimoriadne citlivé. Plastový odpad tvorí 80 % obrovských zhlukov odpadu v Atlantickom a Tichom oceáne ohrozujúcich morské živočíchy, ktoré sa doň môžu zamotať alebo ho prehltnúť. Prítomnosť plastových rezíduí aj v tých najodľahlejších častiach svetových morí a pobreží dokazuje, že prebytok plastového odpadu si vyberá svoju daň. Bežné plasty navyše obsahujú veľké množstvo a niekedy aj veľký podiel chemických prísad, ktoré môžu mať karcinogénne alebo iné toxické účinky, alebo môžu narušiť činnosť žliaz s vnútorným vylučovaním.

Súčasná legislatíva v oblasti odpadov už obsahuje určité strategické nástroje na riešenie problému plastového odpadu v životnom prostredí. Rámcová smernica o odpadoch (2008/98/ES) sa zameriava na aspekty, ako je uvažovanie v životných cykloch, uprednostňovanie prevencie vzniku odpadu pred jeho spracovaním, rozšírenie zodpovednosti pôvodcov odpadu, navrhovanie výrobkov, účinnosť zdrojov a ich šetrenie. Plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje z roku 2011 a 7. environmentálny akčný program, ktorý Komisia navrhla v roku 2012 a v súčasnosti ho skúma Európsky parlament a Rada, navyše tieto úvahy rozširujú aj o posúdenie potreby stanovenia kvantitatívneho cieľa na úrovni EÚ pre zníženie množstva morského odpadu.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/plastic_waste_en.htm

Pozri tiež: http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 3593)

Monica Westeren (+32 2 299 1830)


Side Bar