Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 7 maart 2013

Milieu: Wat doen we met kunststofafval? Nieuw Groenboek geeft aanzet tot EU-brede discussie.

Kunststof is onvermijdelijk geworden in de moderne maatschappij. Kunststof is veelzijdig en duurzaam, maar juist door deze duurzaamheid is de verwijdering een probleem. Met het vandaag gepubliceerde Groenboek geeft de Europese Commissie de aanzet tot een gestructureerde discussie over de wijze waarop kunststofproducten tijdens hun hele levenscyclus duurzamer kunnen worden gemaakt en hoe de impact van kunststofafval op het milieu kan worden beperkt.

Milieucommissaris Janez Potočnik: “Het beheer van kunststofafval is een grote uitdaging voor de bescherming van het milieu, maar ook een uitgelezen kans voor een efficiënt gebruik van hulpbronnen. In een kringloopeconomie waar een hoog recyclingpercentage een oplossing voor materiaalschaarste biedt, zie ik een toekomst voor kunststof. Ik roep alle belanghebbenden op om een bijdrage te leveren aan de discussie over de vraag hoe we van kunststof een deel van de oplossing maken in plaats van het probleem.”

Wanneer kunststofafval eenmaal in het milieu terechtkomt – vooral in het mariene milieu – kan het daar honderden jaren achterblijven. Elk jaar komt er tien miljoen ton afval, vooral kunststof, terecht in de oceanen en zeeën, die daardoor 's werelds grootste stortplaats van kunststof zijn geworden.

Kunststof wordt in onze wegwerpmaatschappij vaak gezien als een goedkoop verbruiksmateriaal, en het recyclingpercentage is laag. De helft van alle kunststofafval in Europa wordt gestort. Dit zou moeten worden vermeden omdat kunststof gevaarlijke bestanddelen kan bevatten en het storten ervan tot ongewenste emissies en geconcentreerde vervuilende restanten kan leiden.

In het Groenboek ligt de nadruk op de grote betekenis van kunststof voor veel industriële processen en toepassingen, en de potentiële economische winst van een hoger recyclingpercentage. Naarmate de wereldbevolking groeit en de natuurlijke hulpbronnen schaarser worden, wordt recycling van kunststof een alternatief voor de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen. Om deze ontwikkeling te versnellen, zijn betere randvoorwaarden nodig om ecologisch ontwerp en milieuvriendelijke innovatie te bevorderen, zodat al bij het ontwerp van kunststofproducten rekening wordt gehouden met afvalpreventie.

De bijzondere uitdagingen van kunststofafval komen momenteel niet specifiek in de EU-afvalwetgeving aan de orde. De lidstaten moeten prioriteit geven aan afvalpreventie en recycling boven andere vormen van afvalverwerking, zoals geldt voor alle afvalstromen die worden genoemd in de kaderrichtlijn afvalstoffen, maar er moet duidelijk nog meer gebeuren. Het Groenboek heeft als doel feiten en meningen te verzamelen om de gevolgen van kunststofafval te beoordelen en een Europese strategie te ontwikkelen om deze te verminderen. Belanghebbenden wordt gevraagd naar hun mening over de vraag of, en hoe, de bestaande wetgeving moet worden aangepast om kunststofafval te beheren en prioriteit te geven aan hergebruik, recycling en terugwinning van kunststofafval boven storten. Er is ook behoefte aan standpunten over de doeltreffendheid van eventuele recyclingdoelstellingen en van economische maatregelen zoals het verbieden of belasten van het storten van afval en diftar-systemen (gedifferentieerde tarieven). In het Groenboek wordt bovendien gezocht naar manieren om de modulaire en scheikundige formules van kunststof te wijzigen om de recycleerbaarheid te verbeteren, naar methoden om zwerfvuil op zee te verminderen en wordt gevraagd of biologisch afbreekbare kunststoffen bevorderd moeten worden.

Volgende stappen

De raadpleging, die 26 vragen omvat, duurt tot begin juni 2013. Het resultaat zal worden gebruikt voor verdere beleidsmaatregelen in 2014 als onderdeel van een meeromvattende evaluatie van het afvalbeleid, die vooral zal zijn gericht op de bestaande doelstellingen voor afvalterugwinning en storten, alsmede een evaluatie achteraf van vijf richtlijnen die de verschillende afvalstromen betreffen.

Achtergrond

In iets meer dan een eeuw tijd is kunststof in de moderne techniek en de bouwsector onontbeerlijk geworden voor de massaproductie van consumentengoederen. In slechts vijftig jaar tijd is de kunststofproductie wereldwijd verhoogd van 1,5 miljoen ton per jaar in 1950 tot 245 miljoen ton in 2008, en naar verwachting zal deze tendens zich doorzetten. Het mariene milieu is bijzonder kwetsbaar voor kunststofafval. Kunststofafval vormt 80 % van de gigantische drijvende vuilnisbelten in de Atlantische Oceaan en de Stille Oceaan. Zeedieren raken erin verstrikt of slikken stukken in. Zelfs in de meest afgelegen delen van de zeeën en kusten zijn kunststofresten te vinden. Dit is de hoge prijs die moet worden betaald voor de grote hoeveelheden kunststofafval. Conventionele kunststof bevat ook veel verschillende chemische additieven, soms zelfs in grote hoeveelheden, die kankerverwekkend kunnen zijn, andere toxische reacties kunnen opwekken of de hormoonhuishouding kunnen ontregelen.

Sommige strategische elementen om het kunststofafval in het milieu aan te pakken, zijn al in de huidige afvalwetgeving opgenomen. De kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG) is toegespitst op een aantal elementen zoals de levenscyclusbenadering, voorrang van afvalpreventie boven afvalverwerking, meer producentenverantwoordelijkheid, productontwerp, efficiënt gebruik van hulpbronnen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Bovendien leveren het Stappenplan voor efficiënt hulpbronnengebruik in Europa van 2011 en het zevende milieuactieprogramma, dat in 2012 is voorgesteld door de Commissie en momenteel door het Europees Parlement en de Raad wordt bestudeerd, verdere bijdragen aan de bezinning over een EU-brede kwantitatieve doelstelling voor de vermindering van zwerfvuil op zee.

Nadere informatie:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/plastic_waste_en.htm

Zie ook: http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Contacts :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar